دسته: تاریخ تمدن چین باستان

استادان نقاشي چيني

استادان نقاشی چینی

کوکای‌چی، فرید زمان در نقاشی و ظریف طبعی و ابله‌نمایی – مینیاتورهای هان‌یو – شیوه‌های کلاسیک و رمانتیک – وو تائوتزه – هوی تسونگ، فغفور هنرمند – استادان عصر سونگ...

نمایش در هنر چین

نمایش در هنر چین

پستی فن نمایش در چین – منشأ آن – نمایشنامه – تماشاگران – بازیگران – موسیقی تعریف نمایش در چین کاری دشوار است، زیرا در آنجا نمایش نه یکی از...

نثر در ادبیات چین

نثر در ادبیات چین

وسعت دامنه ادبیات چین – داستانها – تاریخ – سوما چی ین – مقالات – گفتار هان یو درباره استخوان بودا شاعران دوره تانگ تنها بخشی از شعر چینی را...

شعرهای توفو چین

شعرهای توفو چین

تائو چی‌ین- پوچویی- اشعار درمانبخش مالاریا- توفو و لی‌پو- تصویری از جنگ- ایام آسایش- بینوایی- مرگ لی‌پو در چین برابر است با کیتس در انگلیس. اما سرایندگان دیگری هم هستند...

فرشتة مطرود چین

فرشته مطرود چین

قصه‌ای از لی‌پو- جوانی و دلیری و عشقهای او- در زورق سلطنتی- بشارت انگور- جنگ- سفرهای لی‌پو- در زندان شعر بیمرگ به هنگام سلطنت مینگ‌هوانگ، فرستادگانی از سرزمین کره آمدند...

بيسمارك چين

بیسمارک چین

دوره امارات جنگاور – خودکشی چوپینگ – شی هوانگ تی چین را وحدت می‌بخشد – دیوار بزرگ – کتابسوزان – شکست شی هوانگ تی باید گفت که کنفوسیوس، ناشاد جان...