دسته: تاریخ تمدن ایلام باستان

معبد چغازنبیل

چُغازَنبیل نیایشگاهی است باستانی که در زمان ایلامیها ساخته شده است. چغازنبیل بخش باقی مانده از شهر دوراونتاش است. این نیایشگاه توسط اونتاش گال (پیرامون ۱۲۵۰ پ.م.)، پادشاه بزرگ ایلام،...

تمدن ایلام

تمدن ایلام

ایلام ، نیرومندترین و دیرپاترین تمدن فلات ایران پیش از ورود آریاییها بوده و تاریخ پیچیده ای دارد. بیشتر مطالب تاریخی درباره ایلام توسط دشمنان آنها یعنی بابلیان و آشوریان...

شوش (سوزا)

شوش (سوزا)

شوش (سوزا) شهری باستانی واقع در یکصد و پنجاه کیلومتری شرق رود دجله در استان خوزستان از دوران امپراتوری ایلامیان، پارسها، و پارتها است.علاوه بر یک شهر باستانی، به سبب...

تمدن ایلام باستان

تمدن ایلام باستان

تمدن ایلام باستان منشا و حدود ایلام باستان ایلام واژه ای آکادی است و آکادی ها از هزاره سوم ق.م این سرزمین را به نام ایلام که به معنی سرزمین...

سلسله و پادشاهان ایلام باستان

سلسله و پادشاهان ایلام باستان

ایلام باستان دارای نه سلسله بوده است که به ترتیب قدمت ذکر می کنیم سلسله اول آوان (۲۵۷۰-۲۴۷۰ ق.م ) شاه اول (?) ۲۵۷۰-۲۵۳۰ شاه دوم (?) ۲۵۳۰ – ۲۵۰۰...

ایلام باستان پس از انقراض

ایلام باستان پس از انقراض

پس از انقراض ایلام نو توسط آشوریها ۶۴۴ ق.م ایلام جزئی از ایالت فتح شده آشور گردید همانند مصر بزرگ از ۶۴۴ ق.م تا ۶۳۵ ق.م به صورت ایالت آشوریانی...