دسته: تاریخ تمدن هند باستان

تاریخ تمدن هند باستان

ترور ماهاتما گاندی

تروریستی که بلافاصله تسلیم شد   ترور ماهاتما گاندی، یکی از مشهورترین اتفاقاتی بود که نام رهبر استقلال هند را برای چندمین بار بر سر زبان ها انداخت. او البته...

کانیشکا

کانیشکا

زمام داری بزرگ که زمان زمان داری او را اواخر سدۀ نخستین و اواسط دومین سدۀ پس از میلاد مسیح نوشته اند. او نیز یکی از پادشاهان هند و سکایی...