دسته: تاریخ زندیه

سلسله زندیان یا زندیه، پس از فروپاشی سلسله افشاریان تا برآمدن قاجار حدود 46سال بر ایران حکومت کردند. زندیان به رهبری کریمخان زند از طایفه زند در سال ۱۱۶۳ در ایران به قدرت رسید.