اوستا

اوستا کهن ترین نوشته ایرانیان و کتاب دینی زرتشتیان است. بخش های گوناگون این کتاب، طی صدها سال تدوین شده است. کتاب اوستا در روزگار باستان دارای ۸۱۵ فصل در بیست و یک نسک (کتاب) بوده و در شکل کنونی خود شامل شش بخش گاهان، یَسنه یا یسنا (شامل گاتها و غیر آن)، یشت‌ها، ، ویسپرد و خرده‌اوستا است. بخش‌های اوستا بنا بر تحقیق آنوبانینی در دوران‌های مختلف توسط اشخاص متعدد تالیف شده است. قدیمی ترین بخش اوستا، گاهان نامیده می شود و گفته می شود بخشی از آن، سروده هایی است که به زرتشت الهام شده و بر وی جاری شده است. اوستا را از نظر زمانی می توان به سه بخش تقسیم کرد. بخش نخست اوستای کهن که مضامین آن از نظر زمانی متعلق به روزگار پیش از زرتشت (پیش از حدود دو هزار و هشتصد سال پیش) است؛ اما نگارش آن متعلق به عصرهای پس از زرتشت است و هنگام این نگارش و بازنویسی دگرباره، تا اندازه‌ای مضامین و باورهای جدیدتر را به متن‌های کهن اضافه کرده‌اند. بخش دومِ اوستا از نظر زمانی شامل “گـاتـهـا” است که سروده‌های مینوی شخص زرتشت، پیام‌آور بزرگ ایرانی به شمار می‌رود که هر چند از نظر مضمون پس از اوستای کهن سروده شده است؛ اما از نگاه و نگارش، کهن‌ترین بخش اوستای موجود است. بخش سوم اوستا از نظر زمانی شامل یـسـنـا، یـشـت‌های جدید، ویـسـپـرد، ونـدیـداد و خـرده اوسـتـا است که همگی جزو اوسـتـای نـو به حساب می‌آیند. اما بسیاری از مضامین همین بخش‌های جدید نیز برگرفته و اقتباس شده از باورها و نوشتارهای کهن است؛ اما این آمیختگی به حدی است که امکان تفکیک را امکان‌پذیر نمی‌سازد. اوستا به دو گویش نوشته شده‌است. گویشی که گاهان یعنی سخنان خود زرتشت بدان نوشته‌شده و گویشی که بخش‌های دیگر اوستا را بدان نوشته‌اند. گویش نخست را گویش گاهانی و گویش دوم را گویش جدید نامیده‌اند. گفته می شود که کتاب اوستا در اصل کتاب مقدس همه ایرانیان باستان بوده است. مندرجات اوستا شامل نیایش اهورا مزدا و و دیگر ایزدان و مظاهر طبیعت و تکالیف انسان در جهان بهشت و دوزخ و داستان‌های ملی است.
کلمه اوستا در اصل “اَوْپِسْٰتاک” است به معنى بنیان جاافتاده و محکم، کنایه است از آیات محکمات و شریعت پابرجای، و به صیغهٔ صفت مشبهه است. واژه اَوِستا بنا به تحقیق آنوبانینی در خود کتاب نیامده به معنی دانش و شناخت هم هست و با واژه “ودا”، نام کهن ترین کتاب دینی هندوان همریشه است. بر روی هم اوستا را می‌توان به معنی “آگاهی‌نامه” یا “دانش‌نامه” دانست که آن را (مرجع نامه) نیز می نامند. در تاریخ طبرى و دیگر متقدمان از مورّخان عرب “ابستاق” و “افسقاق” ضبط شده است و در زبان درى “اُوْستا ـ اُسْتا ـ وُسْت ـ اُسْت” به اختلاف دیده می شود  کاف آخر “اوپستاک” که از قبیل کاف “داناک” و “تواناک” است در زبان درى حذف می شود و تلفّظ صحیح این کلمه بایستى “اُوْپستا” باشد ولى به تقلید شعرائى که به ضرورت این کلمه را مخفّف ساخته اند ما آن لفظ را “اَوِسْتا” خوانیم.
اما لفظ زند از آزنتی “Azanti” و به معنی گزارش و ترجمه است و مراد از زند کتب پهلوی است که نخستین بار کتاب اوستا بدان زبان ترجمه شده است و پازند مخفف “پات زند” می باشد که با پیشاوند “پات” ترکیب یافته و به معنی دوباره گزارش یا ترجمه و برگردانیدن زند است به زبان خالص دری. پازند عبارت است از نُسک هایی که زند را به اوستایی و به زبان فارسی دری ترجمه کرده باشند و از این رو متأخران اوستایی را پازند نامند.
بنابر روایت های دینی زرتشتی “اسکندر مصر نشین، پتیاره ی بدبخت، بیدین بدکار بدکردار [به فرمان اهریمن به ایرانشهر حمله کرد و] اوستا و زند را برآورد و بسوخت”. در نامه ی “تنسر” به شاه مازنداران نیز اشاره شده (مسعودی مورخ عرب و جمعی دیگر از مورخان اسلامی هم نقل کرده اند) که “اسکندر” بعد از فتح “اصطخر” اوستا را که بر دوازده هزار پوست گاو نوشته بودند برداشت و مطالب علمی آن را از طب، نجوم و فلسفه به یونانی ترجمه کرد و به فرستاد و خود آن کتاب را بسوزانید.
بنا بر تحقیق آنوبانینی  نخستین کسى که پس از اسکندر از نو “اوستا” را گردآورد و آئین دیرین مزدیسنا را نو کرد “وُلَخْش” اشکانى بود (۵۱ ـ ۷۸ ب م). ولخش همان است که ما او را بلاش خوانیم در میان پنج شهنشاه به این نام شناخته شده اند. دار مستتر گوید کسى که اوستا را گرد کرده است باید ولخش نخستین باشد، زیرا او مردى دیندار بوده است و بعضى گمان کرده اند که این شهنشاه ولخش سوم است که از (۱۴۸ تا ۱۹۱ ب م) پادشاهى کرد (از جمله آقاى آرتور کریستنسن مورخ معاصر است). این ولخش از سال ۵۱ تا ۷۸ میلادى پادشاهى کرده و از عهد او سکه هاى نیز تغییر یافته به خط پهلوى زده شد و خط یونانى موقوف گردید و بعید نیست اوستا هم از عهد او شروع به گردآورى شده باشد. به هر حال آنچه مسلم است در زمان و بخش های باقیمانده از آن کتاب بزرگ با افزودن آنچه در یادها مانده بود گردآوری شده و سرانجام در سده های پنجم و ششم هجری بار دیگر این کتاب گردآوری شد که به صورت امروزین در آمد. دانشمندان محقق ۲۱ نسک ساسانی را به ۳۴۵۷۰۰ کلمه برآورد کرده اند و امروز ۸۳۰۰۰  کلمه در اوستای فعلی موجود و باقی به تاراج حادثات رفته است. در قرن نهم میلادی و دوم هجری مؤلف دینکرت – که تفسیری از اوستا و مهمترین کتب فقه، عبادت و احکام مزدیسنی است – گوید اوستا دارای ۲۱ نسک است، و اسامی آنها را ذکر می کند و مجموع ۲۱ نسک را به اصطلاح زبان پهلوی به سه قسمت منقسم مینماید به قرار ذیل:

الف- گاسانیک
ب- هاتَکْ مانْسَریک
ج- داتیک

– گاسانیک یعنی بخش “گاثه” که سرودهای دینی و منسوب است به خود زرتشت و محتویات آن ستایش اهورامزده و مراتب ادعیه و مناجات ها می باشد.
– هاتک مانسریک، مخلوطی از مطالب اخلاقی و قوانین و احکام دینی است.
– داتیک، فقه و احکام و آداب و معاملات است.

اما بعد از این تاریخ (یعنی بعد از قرن سوم هجری) گویا در قرن چهارم و پنجم هجری اوستا به شکل کنونی در می آید.
بخش های اصلی کتاب اوستای امروزین عبارتند از:
۱) یسنا: که به معنای نیایش است و مشتمل بر هفتاد و دو فصل می باشد. گات ها که منسوب به خود زرتشت است و به لحاظ دینی ارزشی بیش از سایر قسمت های اوستا دارد در این بخش واقع شده است.
۲) ویسپرد: که مشتمل بر ۲۳ فصل است و وظایف دینی و اخلاقی پیشوایان دینی را بیان می کند. معنی آن  “همه ی ردان و پیشوایان” است.
۳) یشت ها: که به معنای نیایشهاست و در گذشته به تعداد روزهای ماه بود اما امروزه از آن بیش از ۲۲ یشت در دسترس نیست.
۴) خرده اوستا: که به معنای اوستای کوچک است و شامل نمازهای روزانه نیایش ها و توبه نامه ها و ذکر هایی است که زرتشتیان باید به صورت روزانه یا در جشنهای خاص بخوانند.
۵) وندیدا: که به معنای کتاب داد و قانون است که مطالبی درباره آفرینش جهان و تاریخ و مهاجرت آریاییان و قوانین مربوط به کشاورزی، حقوق، طهارت، کفن و دفن و … دربر دارد. در اصل وندیودات بوده است، یعنی ادعیه و اوراد بر ضد دیوان و اهریمنان.

منابع:
anobanini
forum (dot) shafighi (dot) com
fa (dot) wikipedia (dot) org
baranbarbid (dot) blogfa (dot) com
aariaboom (dot) com
اوستا کهنترین سرودهای ایرانیان؛ جلیل دوستخواه
اوستا؛ محمد تقی راشد محصل
ارتاویراف نامه، رحیم عفیفی

دسته بندی مطلب: تاریخ باستان + تاریخ تمدن ایران باستان + دین و آیین زرتشتی + مذاهب و ادیان جهان باستان
تصویر پروفایل انی کاظمی

انی کاظمی

مؤسس تاریخ ما | علاقه‌مند یا عاشق کنکاش در تواریخ ملل، ادیان و مذاهب، تاریخ و فلسفه می‌باشم | همواره این امید را داشته‌ام که بتوانم یک گام مثبت در راستای بهبود وضعیت فرهنگی کشورم، همچنین بهبود حافظه تاریخی مردم کشورم بردارم | از طریق کلیه شبکه های اجتماعی با نام‌کاربری enikazemi می‌توانید با من در ارتباط باشید.

31 دیدگاه در “اوستا

 • بهمن ۱۵, ۱۳۸۸ در۴:۵۸ ب.ظ
  پیوندیکتا

  سلام . با کمال احترام می گم که مطالب داخل این سایت عالی هستند . فقط لطف کنید خود اوستا رو هم بذارین واسه دانلود
  شایدم گذاشتین ولی من پیدا نکردم.
  سپاس

  [پاسخ]

  بهمن سوشیانت پاسخ در تاريخ فروردین ۳۰ام, ۱۳۹۱ ۱۱:۳۰ ق.ظ:

  خبر خبر خبردار!!!
  به زودی تا یکی دو هفته دیگه واسه اولین بار در ایران!!!

  (((((((((((((( دانلود متن کامل اوستا ))))))))))))))))))))))))

  ترجمه دکتر جلیل دوستخواه
  و به اهتمام خودم!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  تو وبم میزارم حدودا تا ۱۰ روز دیگه
  iranhistory.dde.ir

  انی کاظمی ، رامین ، فرید و عادل دعوت ویژه میشن از همینجا حتما بیاین

  [پاسخ]

  زینب پاسخ در تاريخ تیر ۱۹ام, ۱۳۹۱ ۹:۲۵ ق.ظ:

  ما کتاب کامل اوستا رو میخوایم تورو خدا بزاریدش خواهش میکنم

  [پاسخ]

  تصویر پروفایل

  مسعود اکبری پاسخ در تاريخ تیر ۲۰ام, ۱۳۹۱ ۹:۰۱ ق.ظ:

  درود
  به pdf.tarikhema.net مراجعه کنید

  [پاسخ]

  زینب پاسخ در تاريخ تیر ۲۱ام, ۱۳۹۱ ۱۰:۲۵ ق.ظ:

  تشکر فراوان داداش

  [پاسخ]

  پاسخ
 • بهمن ۲۸, ۱۳۸۸ در۱:۵۸ ق.ظ
  پیوندیکتا

  بنام اهورای پاک و دانا جهان افروز خوب نیک و بینا
  با درود . نوشته هایتان بسیار خوب است . با سپاسداری از زحماتتان در صورت امکان دانلود اوستا را در سایت بگذارید
  پیروز باشید

  [پاسخ]

  پاسخ
 • مهر ۲۱, ۱۳۸۹ در۱۱:۱۵ ب.ظ
  پیوندیکتا

  به امید ایرانی خالی از تازیها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

  [پاسخ]

  پاسخ
 • فروردین ۹, ۱۳۹۰ در۹:۴۹ ق.ظ
  پیوندیکتا

  ایران من
  خاک پاک اهورایی ام . چه بر تو و آزادمردمانت آمده که رنگ بر رخسار ندارید؟
  گویی ای ایران من زادگاه آزاد مردان لو کفن
  مام من ایران من از درون غرش کن و دور اهرمن
  دخترانت بانو کهن پا کشیدستند از ناموس زن
  از پسرهایت دلم بگرفته است
  تا کنون یورش کند هر نا وطن
  دست و دل را زافیون نی کشند
  بر نوامیس ژتون ها فی زنند

  [پاسخ]

  پاسخ
 • اردیبهشت ۱۸, ۱۳۹۰ در۱۱:۳۵ ب.ظ
  پیوندیکتا

  درود بر پارسیان و مرتمان آریانا ,کشور پادشاهان بزرگ, درود بر پوران کوروش ودخترانش که پس از گذشت سه هازار سال, باز آریانا را پاس میدارند و گویشش را چونین.
  اه دردا که نمیتوانند با نخش خویش بنگارند نخش پهلوی خویش که از نیای پارسی مانده است که نامش پهلویست
  سپاس

  [پاسخ]

  پاسخ
 • شهریور ۲۷, ۱۳۹۰ در۱۱:۲۳ ق.ظ
  پیوندیکتا

  سلام تشکر میکنم از مطالبی که گذاشته بودید

  [پاسخ]

  پاسخ
 • آبان ۲۹, ۱۳۹۰ در۲:۱۹ ب.ظ
  پیوندیکتا

  سلاممممممممم همه خوبیددددددددددددددددد
  میدانید زرتشت چه گفته؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

  ولا من هم نمیدانم شما اگر میدانید بگید تا من هم بدونم

  [پاسخ]

  said پاسخ در تاريخ دی ۱۱ام, ۱۳۹۰ ۸:۲۲ ب.ظ:

  همون بهتر که نمیدونی لازم هم نیست بدونی ادم بی فرهنگ

  اگه شعور داشتی زرتشت ، افتخار این مملکتو به سخره نمیگرفتی
  تو دانشگاههای انگلیس و امریکا رشته اوستا شناسی و زرتشت شناسی دارن اونوقت ما ایرانیا افتخاراتمونو به سخره میگیریم

  حقمونه بزنن تو سرمون چون خودمون اینو میخوایم و لیاقت بیشتر از اینم نداریم

  [پاسخ]

  said پاسخ در تاريخ دی ۱۱ام, ۱۳۹۰ ۸:۲۷ ب.ظ:

  همون بهتر که نمیدونی لازم هم نیست بدونی ادم بی فرهنگ

  اگه شعور داشتی زرتشت ، افتخار این مملکتو به سخره نمیگرفتی
  تو دانشگاههای انگلیس و امریکا رشته اوستا شناسی و زرتشت شناسی دارن اونوقت ما ایرانیا افتخاراتمونو به سخره میگیریم

  حقمونه بزنن تو سرمون چون خودمون اینو میخوایم و لیاقت بیشتر از اینم نداریم .

  [پاسخ]

  پاسخ
 • دی ۲۷, ۱۳۹۰ در۹:۳۳ ق.ظ
  پیوندیکتا

  سلام برشما دوست محترم.سپاس از شما ولی میخاستم بگویم شخص زردشت در شهر بلخ امروزی افغانستان ظهور کرد و این شاه کار را انجام داد پس این مدنیت اوستایی مربوط باختر بوده نه تنها ایران امروزی.

  سپاس 🙂

  [پاسخ]

  پاسخ
 • بهمن ۲۴, ۱۳۹۰ در۸:۳۱ ب.ظ
  پیوندیکتا

  به نام دی توشو
  با عرش سلام و خسته نباشید به امید روزش که دوبار زنان ما وزیر های مفیدی برای جامعه باشند ای کاش من در زمان کوروش در دنیا بودم ای کاش می دیدم که زنان ایرانی چه خدمت های به ایران می کنند راستی از زحمانتون بینهایت متشکریم در جواب دوستمان که می گه زرتشت برای افغانستانه فرهاد جان قبل از فتح علی شاه اینا تمامن برای ایران بود وقسمتی از خاک ایران را نشان می داد که می دانید بر اثر عهد نامه ی پاریس افغانستان و بخشی دیگر از ایران جدا شد

  [پاسخ]

  پاسخ
 • اسفند ۲۸, ۱۳۹۰ در۲:۱۵ ب.ظ
  پیوندیکتا

  انییییییییییی …… اوستا……… دانلود ………توروخدا …….مردم ………کشتی !!!

  [پاسخ]

  پاسخ
 • فروردین ۲۳, ۱۳۹۱ در۶:۲۳ ب.ظ
  پیوندیکتا

  برادر انی جان
  اوستا چی شد بالاخره میزاریش واسه دانلود یا خودم دست به کار شم پی دی افش کنم!! شوخی کردم بزار دیگه

  [پاسخ]

  پاسخ
 • فروردین ۲۵, ۱۳۹۱ در۱:۴۱ ب.ظ
  پیوندیکتا

  با درود فراوان.من برای دانلود کتاب مقدس اوستا وارد سایت شما شدم اما همه چیز دیدم غیر از چیزی که به دنبالش بودم.حداقل تیترتان را عوض کنید و به وقت دیگران ارزش قایل شوید.متشکرم.

  [پاسخ]

  پاسخ
 • فروردین ۳۰, ۱۳۹۱ در۱۱:۳۰ ق.ظ
  پیوندیکتا

  خبر خبر خبردار!!!
  به زودی تا یکی دو هفته دیگه واسه اولین بار در ایران!!!

  (((((((((((((( دانلود متن کامل اوستا ))))))))))))))))))))))))

  ترجمه د کتر جلیل دوستخواه
  و به اهتمام خودم!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  تو وبم میزارم حدودا تا ۱۰ روز دیگه
  iranhistory.dde.ir

  انی کاظمی ، رامین ، فرید و عادل دعوت ویژه میشن از همینجا حتما بیاین

  [پاسخ]

  پاسخ
 • تیر ۱۹, ۱۳۹۱ در۹:۲۱ ق.ظ
  پیوندیکتا

  خانم هایده وقتی از زرتشت چیزی حالیتون نمیشه لطفاpm نزارید و با اعصاب بچه های زرتشتی ما بازی نکن
  حالا هم جو گیر نشی بیای بنویسی من خودم عقل کلم و….

  [پاسخ]

  پاسخ
 • تیر ۲۹, ۱۳۹۱ در۱۰:۳۷ ب.ظ
  پیوندیکتا

  سلام
  من مسلم زاده هستم اما قلبا زرتشتی و عاشق زرتشت هستم!
  درود بر روان پاک اشوزرتشت و خداوند جان و خرد اهورا مزدا
  !
  پندار نیک
  کردار نیک
  گفتار نیک
  .
  بهترین جمله ای که هیچ پیغمبری ندانست و نگفت !

  [پاسخ]

  پاسخ
 • دی ۱, ۱۳۹۳ در۱۲:۰۸ ق.ظ
  پیوندیکتا

  درود بر کوروش و خاندانش درود بر زردشت و تمام زردشتی ها

  [پاسخ]

  پاسخ
 • مرداد ۲, ۱۳۹۴ در۶:۰۹ ب.ظ
  پیوندیکتا

  درود وسپاس بر اهورا مزدا
  دوستان من هم به نوبی خویش بر شما درود می فرستم به امید روزی که همه پیش پا هم دیگر اهورایی باشیم.

  [پاسخ]

  پاسخ
 • آبان ۲۳, ۱۳۹۴ در۱:۴۱ ق.ظ
  پیوندیکتا

  درود- یکی به این هایده خانم کلالی بگه که
  ((عطر آنست که ببوید)) .در امریکا نه تنها رشته زرتشت شناسی در دانشگاها وجوددارد بلکه رشته های میمون وکرگدن وگاوشناسی و……خیلی رشته ها وجودداشته وتدریس می شوند پس باید گاوها ومیمون ها و..مباهات نمایند؟؟؟
  هایده خانم بدانید اون امریکایی های زبل ((ازدواج با محارم برخی ها را هم بررسی میکنند )) کما اینکه شما نگفتید……یاچندین واحد درسی دارند که مشخص میکنه چطوری شاهنشاه ایران زنان ودخترانش را به اردوگاه جوانک منگ مقدونی یعنی الکساندر وبه قول شما اسکندر گجستگ فرستاده وخواهان ترک مخاصمه شد گرچه این هدایا در تصمیم مهاجم تاثیری نکردهم اناث راتصاحب نمود وهم کشور پارسی را.

  [پاسخ]

  پاسخ
 • آبان ۲۳, ۱۳۹۵ در۱۱:۴۵ ق.ظ
  پیوندیکتا

  درود من برتمام زردشتیان وطنم ایران وتمام مرددمان نیک اندیش دیگر ادیان آقای بایزید لطف کنید تا از چیزی اطمینان کامل ندارید حرف نزنید همه این چیزایی هم که گفتی دروغ محضه البته خودت هم میدونی فقط خواستی چیزی گفته باشی

  [پاسخ]

  پاسخ

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

X

Pin It on Pinterest

X