تقسیم بندی تاریخ سیاسی مصـر

سیاسی عصر مصر با آغاز نگارش (حدود ۳۱۰۰ ق.م) شروع شد. دربارۀ پایان عصر های کهن روایت های گوناگونی است. گروهی بر انداختن سلسلۀ بیست و ششم بوسیلۀ پارسیان در سال ۳۲۵ ق.م را سرانجام دورۀ کلاسیک حکومت می دانند، و در روایت هایی تداوم ها را تا یورش اسکنر مقدونی به مصر (۳۳۲ ق.م) نقل می کنند. براساس این نظر در این دورۀ حدود دو هزار و هفتصد ساله، ۳۱ بر مصر فرمانرانی کرده اند. یکی از راهبان به نام «مانتون» که در دورۀ «» در مصر زندگی می کرده است، را تقسیم بندی نموده است که کمابیش در همۀ منابع به آن استناد کرده اند.

این تقسیم بندی عبارت است از:

۱٫ سلسله های نخستین، یا سلسله های عتیق که شامل سلسله های یکم و دوم مصر است و از ۳۱۰۰ تا ۲۶۸۶ ق.م ادامه داشته است.

۲٫ سلسله های کهن که شامل سلسله های سوم تا ششم مصر است و از سال ۲۶۸۶ تا ۲۱۸۱ ق.م فرمان رانده اند.

۳٫ دورۀ فترت یکم، شامل سلسله های هفتم تا دهم از سال ۲۱۸۱ تا ۲۰۵۰ ق.م.

۴٫ سلسله های میانه، شامل سلسله های یازدهم و دوازدهم از ۲۰۵۰ تا ۱۷۵۰ ق.م.

۵٫ دورۀ فترت دوم، شامل سلسله های سیزدهم تا هفدهم و دوران سلطۀ «» از ۱۷۵۰ تا ۱۵۶۷ ق.م.

۶٫ دورۀ سلسله های (۱)، شامل سلسله های هجدهم تا بیستم از ۱۵۶۷ تا ۱۰۸۰ ق.م.

۷٫ دورۀ سلسله های نوین (۲)، شامل سلسله های بیست و یکم تا بیست و چهارم از ۱۰۸۰ تا ۷۱۵ ق.م.

همچنین بخوانید:  پس از مرگ رامسس سوم تا پایان کار سلسلۀ بیستم

۸٫ دورۀ تازه، شامل کلیۀ سلسله هایی است که تا پایان دوران هخامنشیان به مصر فرمان رانده اند و از ۷۱۵ تا ۳۳۲ ق.م تداوم داشته است.

برچیده از تاریخ تمدن های مشرق زمین

نوشتۀ دکتر باقرعلی عادلفر

علیرضا کیانی

علیرضا کیانی پارسی زاد دانشجوی کارشناسی تاریخ

مطالب مرتبط

دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
دنبال کردن