2 نتیجه برای این جستجو

برای عبارت "sinohe".
پیشینۀ تاریخی مصریان در متون تاریخی- دینی جهان باستان

پیشینۀ تاریخی مصریان در متون تاریخی- دینی جهان باستان

به قدیمی ترین مردمان ساکن در سرزمین مصرقیطان می گفته اند. برخی نیز قبطی ها را بخشی از مردم مصر به شمار می آوردند، زیرا مصر از قدیم الایام دارای...