دوره امپراطوری ژاپن

امپراطوران- اشراف- نفوذ چین- عصر طلایی کیوتو- انحطاط از آن مرحله به بعد، هرسلطانی القاب بزرگ می‌یافت. گاهی او را تنچی یعنی «فرزند خدا» و معمولا تن نو یعنی «سلطان...