برچسب: فرهنگ هلنی

دانلود کتاب مقایسه نقش زنان در فرهنگ هلنی و در ایران پیش از اسلام

دانلود کتاب مقایسه نقش زنان در فرهنگ هلنی و در ایران پیش از اسلام

در بررسی ابعاد گوناگون فرهنگ و تمدن اروپای قدیم و در این مورد یونان باستان، نقش زنان نیز در مواردی سرنوشت ساز ارزیابی شده است. در چارچوب زمانی هلنیسم از...

تمدن هلنی

در پرداختن به تمدن یونان باستان، هر چند تمدنهای دیگری تحت عنوان تمدنهای اژه ای (kulturen  ) مانند تمدن کرت (Crete) و تمدن میسن (Mycene) دارای فرهنگ گسترده در عرصه...