برچسب: مغولان

هجوم مغولان

هجوم مغولان

چرا مغولان به ایران تاختند؟ هجوم مغولان به عنوان یکی از مهمترین حادثه های تاریخ ایران ، تمامی ارکان و بنیانهای سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی ان روزگاران...

تَرکان خاتون

تَرکان خاتون

صدای پای ستوران از شرق، از بیابان‌ها و استپ‌های آسیای مرکزی می‌آید … صدا هولناک است؛ گویی هراس را به خود از شرق به غرب می‌آورد … مغولان در راه‌اند...

ترکان خاتون کیست؟

ترکان خاتون کیست؟

این زن قدرتمند، ایران را به مغولان داد مژگان جعفری، تاریخ ما| صدای پای ستوران از شرق، از بیابان‌ها و استپ‌های آسیای مرکزی می‌آید … صدا هولناک است؛ گویی هراس را...

ديدن كردن ماركوپولو از قبلاي‌قاآن

دیدن کردن مارکوپولو از قبلای‌قاآن

مسافران عجیب- ماجراهای یک ونیزی در چین- جلال و سعادت هانگچو- کاخهای پکن- غلبه مغولان- چنگیزخان- قبلای‌قاآن- شخصیت و سیاست او- حرم او- مارکوی هزار هزاری در عصر طلایی شهرستان...