برچسب: هند باستان

نهضت ملي در هند

نهضت ملی در هند

دانشجویان غربگرا- دنیایی شدن بهشت- کنگره ملی هند در سال ۱۹۲۳، متجاوز از هزار هندی در انگلستان درس می‌خواندند، تقریباً همین تعداد هم در امریکا، و باز شاید همین تعداد...

معماري هندي

معماری هندی

قبل از آشوکا- آشوکایی- بودایی- جینی- شاهکارهای شمال- ویران شدن آنها- سبک جنوبی- معابد تکسنگی (یکپارچه)- معابد ساختمانی از معماری هندی پیش از آشوکا چیزی به جا نمانده است. خرابه‌های...

حماسه‌ها در ادبیات هند

حماسه‌ها در ادبیات هند

«مهابهاراتا» – داستان آن – شکل آن – «بهاگاواد-گیتا» – مابعدالطبیعه جنگ – بهای آزادی – «رامایانا» – نغمه عاشقانه در جنگل – ربودن سیتا – حماسه‌های هندی و یونانی...

نتايج فلسفه هندو

نتایج فلسفه هندو

انحطاط – خلاصه – نقد – تأثیر ترکتازیهای مسلمانان به عصر بزرگ فلسفه هندی پایان داد. تهاجمات مسلمانان، و بعدها هم مسیحیان، به ایمان بومی هند سبب شد که این...

علم هندي

علم هندی

خاستگاه دینی آن – ستاره شناسان – اندیشه ریاضی – ارقام «عربی» – سلسله اعشاری – جبر – هندسه – فیزیک – شیمی – زیست‌شناسی – طب ودایی – پزشکان...