مرور رده

تاریخ تمدن بین النهرین باستان

 

منطقه جغرافیایی بین دو رود دجله و فرات وجود دارد به نام بین‌النهرین. قسمت بیشتر این منطقه در کشور عراق قرار گرفته است . ایرانیان این منطقه را میان رودان می‌نامیدند و گرته برداری و (مزوپوتامیا) نام یونانی آن می‌باشد .میان رودان به خاطر داشتن تمدن های کهن و باستانی شهرت بالایی دارد .

مردوک، خدای بابل

مردوک / Marduk/ _ خدای بابلی نام او معمولاً به مخفف amar UD نوشته می و به ندرت به‌صورتMES ŠA ZU، یا šú یعنی گونه‌های هجایی از دوره‌های مختلف خواندن آوایی مردوک را مجاز می داند ضمن آن‌که معمول‌ترین صورت اختصاری یعنی amar DU یا حالت genitive…

الهه اکدی، مامّا

مامّا/ ماما/ مامی/Mamma/Mama/Mami/_الهۀ اکدی این نام کلمۀ بچه گانه ای برای« مادر» است. معمول‌ترین القابش عبارت از اومّی ummi یا اسو asu « قابله، ماما» که به وفور در نام‌های شخصی بین‌النهرینی از زمان پیش _ سارگونی یافت می‌شود، اما هرگز در…

الهه بزرگ

مادر_الهه/ الهۀ بزرگ/ mother- goddess/ Great Goddess قدیمی‌ترین تجلیات فعالیت های مذهبی، که تنها با توجه به مصنوعات دستی مکان‌های پیش از تاریخ شناخته‌شده است، ظاهراً مربوط به پرستش یک خدای مؤنث است.تندیسک های بی‌شماری از این الهه از…

لوگال باندا و هوروم ، لوگال باندای اول

لوگال باندا و هوروم/ لوگال باندای اول /Lugalbanda and Hurrum Lugalbanda I/ مقدمه شامل اشاره ای مختصر به جدا شدن آسمان و زمین و نظام بعدی جهان متمدن است، به‌ویژه سومر که متکی بر آبیاری و تولید غله بود انمرکار فرمانروای اوروک _ کولّابا uruk-…

لوگال باندا

لوگال باندا و آنزو/ لوگال باندا و انمرکار لوگال باندای دوم Lugalbanda and Anzu/ Lugalbanda and Enmerkar Lugal II/ لوگال باندا خود را در کوه‌های وحشی زابو Zabu تنها می‌یابد. ضمن آنکه همراهانش به‌سوی آراتّا پیش می‌روند، او تصمیم می‌گیرد که…

لوگال باندا ، قهرمانی که خدا شد

لوگال باندا/ Lugalbanda/ _پادشاه و قهرمان خدا شدۀ سومری نام او در فهرست پادشاهان به‌عنوان سومین پادشاه نخستین سلسلۀ اوروک و فرزند انمرکار ذکرشده است. همچنین، او  در فهرست‌های خدایان فارا به‌عنوان همسر نین سون ظاهر می‌شود به‌عنوان خدا، او…

للوانی ، الهه ارواح جهان فروردین

للوانی / للووانی/ Lelwani/ Leluwani/ الهۀ ارواح جهان فرودین نزد آناتولیایی ها که در متون هیتیایی نامش به‌صورت ارش کی گال EREŠ. KI. GAL نوشته می‌شود. در طی سلطنت هیتی های کهن، خدای جهان فرودین و مذکر بود. چنان‌که از لقب های او یعنی سرور یا…

لاهار و آسمان

لاهار و آسمان/ رمه و غله/ Lahar and Ašnan Cattle and Grain/ اسطورۀ سومری به شکل یک« مباحثه» مقدمۀ  in illo tempore شرح می‌دهد که چگونه آن An، آنوناکی را در« کوه‌های آسمان و زمین» آفرید، ولی ازآنجاکه زمین هنوز کاملاً نظم نیافته بود و نه…

لاما، خدا یا دیو سومری

لاما/ لاما/ لاماسّو/ Lama/Lamma/Lamassu/ خدا یا دیو محافظ سومری و عمدتاً با نقش شفاعت کننده. این الهه از دورۀ سلسله کهن گروه خدایان لاگاش شناخته می‌شود. پرستش او در طی دورۀ بابلی کهن بسیار متداول بود؛ از کتیبه‌ها چنین برمی‌آید که یک یا چند…

لاماشتو / Lamaštu/

دیو _ زن بابلی دختر آنو، از او در بسیاری از تشریفات و دعاها یادشده است. در یکی از همین متنها، شرحی واضح از هیئت ظاهری و فعالیت او آمده است. این الهه مانند پلنگ وحشت‌انگیز است. پاهایش مانند پاهای آنزو دست‌هایش کثیف و چهره‌اش مانند شیر است.…

خرید مجموعه کتاب های تاریخی و مذهبی

لاخمو، خدای بین النهرینی

لاخمو/ لاخامو/ سومری لاخاما/ Lahamu/ Lahmu/sum. Lahama/ خدایان بین‌النهرینی؛ ریشه شناسی نام آن‌ها توجیه نشده است. نام آن‌ها یک لقب همگانی برای گروه های آسمانی مانند( آنوناکی و ایگی گی)، در بعضی از متون اسطوره‌شناختی سومری و بابلی است. متون…

لابو / labbu/ چیست؟

موجودی عظیم با ویژگی‌های شیر و مار قرائت درست نامش که به‌صورت ( کالبو KAL. bu نوشته می‌شود)، هنوز نامعلوم است. کشتن این مخلوق که در اسطوره‌هایی توصیف‌شده است، از روی الواح نو _ آشوری تا اندازه‌ای معلوم می‌شود. مردم و همچنین خدایان از این…

‌گیل گمش و گاو نر آسمانی/ Gilgameš and the Bull of Heaven/

متن را تنها از جزئیات کوچک می شناسیم و ظاهراً شامل سرگذشت بعدی است که بر روی لوح ششم داستان حماسی آمده است. اینانای الهه، پیشنهاد هایی به گیل گمش می‌دهد. ولی درست برخلاف دیگر پادشاهان حماسی اوروک مثل انمرکار یا لوگال باندا، او پیشنهاد های…

گیل گمش و سرزمین زندگان/ Gilgameš and theLand of living/

این موضوع ترجمه سومری آن. ا. کور. لو. تی. لا. شه. en. e. kur. lu. ti. la. šè است و گیل گمش و هوواوا Huwawa، گیل گمش و جنگل سدر نیز نامیده می‌شود. این متن، بر روی لوحه‌هایی از منابع مختلف عمدتاً نیپور و اوروک با گونه‌های فراوانی…

گیل گمش و آگا /Gilgameš and Agga/

لقب سومری لو گین گی را lú. kin. gi. ra، به معنای مرد سومری است. تا آنجا که مربوط به متن است این متن، جدا از دیگر قصه‌های گیل گمش براثر قرابت آن‌ها داستان حماسی اوروک است (_ انمرکار و فرمانروای آراتا، انمرکار و انشوهکش دانا Ebšuhkešdana و…