مرور رده

تاریخ تمدن فلسطین باستان

 

از زمان ورود اقوام اسرائیلی باستان به کرانه جنوبی کنعان ، فلسطینی های باستان می‌زیستند .در مورد ریشه اصلی فلسطینی ها بحث و گفتگو زیاد است اما شواهد تازه باستان شناسی  حاکی از آن است که فرهنگ اولیه ایشان با تمدن میسنی یونان است . فلسطینی ها زبان و تمدن کنعانی ها را پذیرفتند اما در بعضی از واژه های فلسطینی ریشه هند و اروپایی دیده می‌شود .

گهواره‌های مدنیت؛ تمدن در کجا آغاز شده است؟

آسیای میانه- آنائو- خطوط انتشار شایسته چنان است كه این نگاره را، كه نگاره سؤالهای بیجواب است، با سؤال دیگری كامل كنیم، و آن اینكه: تمدن در كجا آغاز شده است؟ این نیز سؤالی است كه به نوبة خود بدون جواب خواهد ماند. اگر گفتة علمای زمینشناسی…

زنان سرباز تاریخ در فلسطین

زنان سرباز در در فلسطین الف- بوراه دبوراه(deborah) پیغمبر زن و قاضی قوم بنی اسرائیل است، طوایف جهود را که از بیست سال قبل در زیر یوغ ژاپن (jabin پادشاه  کانان  یا پادشاه آسور ) خم شده بودند، علیه پادشاه مزبور مسلح نمود و به دستور او باراک…