c

جنگ نهاوند (فتح الفتوح مسلمین)

nahavand

در سال بیست ویکم هجری ( ۶۴۱) بین سپاه ایران و اعراب در حمله اعراب به ایران در نزدیکی نهاوند که در منطقهٔ کوهستانی واقع شده اتفاق افتاد. جنگ نهاوند که مسلمین آن را فتح‌الفتوح نامیدند یکی از مهم‌ترین جنگ‌هایی است که بین اعراب مسلمان و ایرانیان اتفاق افتاده‌است. ابن اثیر در خصوص علت این نام‌گذاری می‌نویسد: مسلمین فتح نهاوند را «فتح‌الفتوح» نامیدند زیرا بعد از آن ایرانیان نتوانستند جمع شده و در برابر اعراب بایستند، و پس از این جنگ بود که مسلمین سراسر کشور ایران را تصرف کردند، وامپراطوری ساسانی فروپاشید.

پس از پیروزی در جنگ قادسیه و ورود عرب‌ها به مدائن (تیسفون) خبر رسید که «مهران» در جلولاء (نزدیک حلوان) سپاهی گرد آورده‌است وبر حسب نامه خلیفه «سعد» در تیسفون اقامت گزید وهاشم بن عتبه را با قعقاع بن عمرو ودوازه هزار نفر به جانب جلولاء «نزدیک حلوان» گسیل ساخت و پس از جنگ سختی که در آنحدود رخ داد فتح تصیب لشکر عرب شد. «جلولاء» بدست اعراب افتاد وخزاین اطراف بیغما رفت. در یکی از چادرها شتری یافتند از طلا باسواری زرین.

فتوحات پی در پی تازیان

یزدگرد پس از جنگ «جلولاء» از حلوان بوی شتافت وخسرو سوم که مأمور دفاع از حلوان بود در مقابل سپاه قعقاع رفته در قصر شیرین از عرب شکست خورد وتازیان داخل حلوان گردیدند، خلاصه تا انتهای سال ۱۶ هجری قمری تسلط عرب از نینوا تا حدود شوشتر رسید. أما «هرمزان» که رییس یکی از هفت خانوادهٔ بزرگ ایرانی بود پس از جنگ قادسیه بجانب خوزستان شتافت و در ۱۷ هجری قمری «عتبه» حکمران بصره لشکری به شوش فرستاد وتازیانی که در آنحدود اقامت داشتند بالشکر عرب همدست شدند و «هرمزان» در دو جنگ شکست خورده مجبور گردید شهر اهواز ویک قسمت از زمین‌های خوزستان را از دست بدهد. با این فتوحات وپیروزی پی در پی لشکر اعراب در جنگ‌های متعدد، باز عمر خلیفهٔ دوم، از جنگ با ایرانیان اندیشناک بود و در دو مورد اظهار داشت، مایلم بین ما وایرانیان کوهی از أتش باشد که نه دست ما به آنها رسد، ونه دست ایشان برما. ولی ضعف دولت ساسانی ، پریشانی اوضاع داخلی کشور، اتقال شهریار ایران یزدگرد از محلی به محل دیگر، رقابت سرداران عرب بایگدیگر که هر کدام می‌خواستند لیاقت خود را ابراز داشته غنائم جدیدی بچنگ آورند، موجب جنگهای دیگری شد. علاء الحضرمی که در بحرین اقامت داشت و خود را ازسعد پسر ابی وقاص کمتر نمی‌دانست بدون اجازهٔ خلیفهٔ مسلمین عمر، از خلیج فارس عبور کرده وارد خاک ایران شد. «شهرک» حکمران فارس در مقابل او شتافت و علاء بازحمت زیاد ومساعدت «عتبه» که لشکری از بصره بکمک او فرستاد توانست جان بسلامت بدر برده، حتی «شهرک» را شکست دهد. یزدگرد در مقابل این پیش آمدها و برباد رفتن زمین‌های خود نمی‌توانست راحت نشیند. «هرمزان» و «شهرک» بدستور او بر لشکر عرب حمله آوردند ونزدیک دیوار شوشتر جنگی رخ داد، و چون براه نمائی فردی که طلب أمان می‌کرد، لشکر عرب وارد آن شهر گردید. «هرمزان» به قلعهٔ آن پناهنده گشت وبه «ابوسیره» سردار عرب چنین پیغام داد که تا یک تیر در ترکش دارد خواهند جنگید، مگر آنکه اورا نزد خلیفهٔ مسلمین فرستند تا هرچه حکم کند اجرا شود. «ابوسیره» این پیشنهاد را پذیرفت و هرمزان تسلیم شد، و اورا باغل و زنجیر نزد عمر فرستاد. بعضی از تاریخ نویسان وقایع شوش را در سال بیستم هجری قمری می‌دانند.

عزل سعد

در این احوال سعد پسر ابی وقاص در کوفه بنای عمارت عالی نهاد، و از آن مکان متصرفات آنحدود را اداره می‌کرد. در همین هنگام شکایات متوالی از «سعد» نزد عمر شد و بالآخره خلیفهٔ دوم امر داد قصر کوفه را ویران سازند وسعد را احضار کرده عمّار پسر یاسر را بجای او گماشت. عزل سعد بن وقاص یزدگرد را بأین خیال انداخت که متصرفات از دست رفتهٔ خود را مجدداً بچنگ آورد، و همینطور سرداران عرب که همواره مایل بودند غنائم جدیدی بدست آورند خلیفه دوم را متقاعد ساختند که مادام سلسلهٔ ساسانی منقرض نگردیده مستملکات عرب در آنحدود در خطر خواهد بود. بدین جهت طرفین مایل جنگ بودند.

نبرد نهاوند وفروپاشی امپراطوری ساسانی

پیروزی در این جنگ می‌توانست راه ورود اعراب را به مناطق داخلی ایران هموار کرده و غنایم زیادی نصیب مسلمانان سازد. نهاوند شهر بزرگی است که در سمت قبله همدان واقع است و بین این شهر تا همدان ۱۴ فرسخ راه است. امروزه این شهر میان چهار شهر خرم‌آباد ، همدان ، اراک و کرمانشاه قرار دارد. یزدگرد در سال بیست ویکم هجری قمری گماشتگان خود را از ری به خراسان ،گرگان ، طبرستان ، مرو ، سیستان ، کرمان و فارس فرستاده حکام را بجمع آوری لشکر تشویق و ترغیب نمود، وقریب یکصد هزار نفر بریاست «فیروزان» یکی از نجبای ایرانی که در جنگ قادسیهحضور داشت در نهاوند گرد آمدند. نقشهٔ آن بود که حلوان و تیسفون را فتح کرده ، کوفه و بصره را که مهمترین سنگرهای عرب در آنحدود بود تسخیر سازند. بفرمان عمر نعمان بن مقرن سردار عرب در اهواز نیروی عراق ، خوزستان وسواد را گرد آورده بنزدیکی «نهاوند» آمدند. فیروزان خود را در سنگر محکمی قرار داد وقصد داشت لشکر عرب را خسته کند و چون دوماه بدینمنوال گذشت عربها تدبیری اندیشیدند تا فیروزان را بجنگ وادارند. بنا براین خبر دروغینی منتشر ساختند که عمر در گذشته‌است، وفوراً خیمه‌های خود را برداشته شروع به عقب نشینی کردند، فیروزان از سنگر خارج شده آنانرا تعقیب کرد. روز سوم جنگ سختی واقع شد و در بین کار زار «نعمان» سردار عرب کشته شد، أما در نهایت لشکر وی پیروز شد. مؤرخین عرب این پیروزی را فتح الفتوح نامیدند. چون بعد از این فتح ایرانیان قادر بجمع و هم‌گروه شدنی نبودند. غنائم بیشماری بدست عرب افتاد واز آنجمله‌است دو صندوق بزرگ پر از مروارید (لؤلؤ) و زبرجد و یاقوت که شخصی در مقابل طلبیدن امان آنرا بهسائب بن الأقرع نشان داد. عده زیادی از لشکر فیروزان کشته شد، وخود فیروزان هم بدست «قعقاع» به قتل رسید. پس از نهاوند همدان بدست عرب افتاد. جنگ نهاوند امید یزدگرد را مبدل بیأس کرد، ولی این پادشاه ساسانی دست از مطالبه تاج و تخت خود برنداشت وتازنده بود کوشش نمود تاشاید کاری از پیش ببرد، پس از اینکه خبر «جنگ نهاوند» بأو رسید، از ری به اصفهان و از آنجا بهکرمان رفت، ودر آخر در مرو اقامت گزید، و از دولت‌های همجوار کمک خواست. «امیر سعد» در ابتدا حاضر گردید به او مساعدت نماید، ولی بعد از یزدگرد رنجیده باماهوی حکمران ایرانی مرو همدست گردید، وقراولان اورا نابود ساخت. یزدگرد چاره جز ترک آنحدود ندید ودر همان نزدیکی بدست آسیابانی که طمع در جامهٔ زرین وفاخر او نمود کشته شد. پسر یزدگرد فیروز سوم از امپراطور چین کمک طلبید، ولی درخواست او باجابت مقرون نگردید، و در کوه‌های تخارستان در نزدیکی جیحون پناهنده شد و بیهوده تاج وتخت خود را مطالبه می‌کرد. خلاصه اعقاب یزدگرد کاری از پیش نبردند، و شهرهای ایران بتدریج بدست عرب افتاد، و دورهٔ جدید آغاز شد.

منابع

 • الطبری، أبی جعفر،بن جریر، محمد (تاریخ الأمم والملوک) ، مؤسسه عزالدین، چاپ سال ۱۹۸۵ میلادی به (عربی).
 • دکتر: زکریا، جمال ،قاسم (سقوط الامبراطوریه الفارسیه) ، دار الفکر العربی، چاپ سال ۱۹۹۱ میلادی .
 • دکتر: رازی، عبدالله،همدانی (تاریخ کامل ایران) ، چاپخانه اقبال سال ۱۳۶۳ خورشیدی.
 • لبیب، عبدالساتر، (الحضاره الفارسیه) ، دار المشرق ، بیروت، چاپ سال ۱۹۹۰ میلادی .
 • الحموی ، یاقوت ، ابوعبدالله ، (مُعجَم اَلبُلدان) ، دار الکتب العلمیه ، بیروت ، لبنان، چاپ سال ۱۹۹۰ مبلادی به (عربی).
ممکن است شما دوست داشته باشید
231 نظرات
 1. amirnasery می گوید

  سلام و خدا قوت. هر وقت دلتنگ فرهنگ سرزمینم می شوم سراغ صفحه ی شما می آیم و باز می شود دلم. پایایی و مانایی تان دهاد معطی لایزال.

 2. ارش می گوید

  لطفا مطالبی هم در باره ی جنگ های اولیه ساسانیان با تازیان بذارید ممنون میشم
  باز خیلییییی خیلی ممنون!

 3. پارسا می گوید

  تازیان شاید در جنگ ان هم به دلیل خوی وحشیشان و نا کارامدی پادشاهی ساسانی بر ایران چیره شدندکه هر چه تمدنی پیشرفته تر باشد ظریف تر است و در برابر هجوم وحشیان هیچ ندار اسیب پذیر تر، اما در برابر فرهنگ ما کاری از پیش نبردند و ما ایرانی ماندیم و اعراب هم همان تازیان بیگانه.

  1. مهرنوش می گوید

   راست میگی چه فرهنگ غنی هم داریم. کورش و داریوش و فرزندانشون به زور ازدواج با محارم را قانونی کردن و همه با خواهراشون ازدواج کردن. فرهنگ الانتون هم که قربونش برم جز دروغ و دزدی و کلاهبرداری و قسم دروغ و حرومخوری چیزی توش نیست. اینا همه خصوصیات اوناییه که میگن ما فرهنگ اصیل ایرانی داریم . اگه ۲ تا ادم سالم هم پیدا بشه کسایی هستن که کمی فرهنگ اسلامی را حفظ کردن.

   1. هومن می گوید

    مهرنوش من یقین دارم شما نه از اسلام چیزی میدونی نه از تاریخ
    :دی :دی

    1. مهرنوش می گوید

     چیه بهت برخورده بچه جون ؟ من به اندازه همه اون سالهایی که تو ول میگشتی درس خوندم کوچولو. یه مشت بچه سوسول عقده ای همین که اسم عرب و کورش میاد حسادتشون گل میکنه جوگیر میشن که الان هیچ امکاناتی ندارن شروع میکنن به بدوبیراه گفتن به عربها و صحبت از ۲۵۰۰ سال پیش. داشتم داشتم حساب نیست بچه ببین الان چی داری؟ هیچ

     1. انی کاظمی می گوید

      دوستان.. مهرنوش!

      به چنین نوع سخن گفتن شایسته نیست.

     2. پارسا می گوید

      مهر نوش خانوم از طرز گفتار شما معلومه که هیچ وقت درس نخوندی /که اگر خونده بودی این طرز گفتارت نبود

     3. صالح می گوید

      سلام دوست من دمت گرم بنازم غیرت زینب گونه ات را

     4. شهرام می گوید

      عجب پس زینب اینجوری بوده

     5. مهسا می گوید

      از گفتن اون سالهایی که تو ول می گشتی معلومه شما چکاره هستین
      و میشه حدس زد فهم و شعور شما در چه سطحی هست و توقع بیشتری از موجودی مثل شما نمیره
      خدا شفات بده

     6. خسرو می گوید

      از طرز صحبتت معلومه درس خوندی!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! واقعا دنیای پارادوکس ها شده

     7. شهاب می گوید

      ببین مهرنوش تو خیلی خر و نفهمی اینو یات نره….

     8. دختر آریایی می گوید

      باهات موافقم

     9. کارن می گوید

      migam esmeto avaz kon bezar sakine
      to ke atishet tonde chera esmet farsie

     10. ایرج می گوید

      آخه بنده خدا عرب چی داره که ایرانی جماعت بهش حسادت کنه اگه حسادتیم باشه باید امثال تو بیسواد بهش حسادت کنن که نه تاریخو درست خواندند نه حرف منطقی حالیشون هستش؟ شمافکر میکنی این تاریخی که به دستور نوشته شده درست هستش ولی متاسفانه در اشتباهی بزرگوار عربها قبل از اسلام بطور طایفه طایفه ای زندگی میکردن وبعده اسلام هم منسجم شدنو به کشورهای دیگه حمله ورمیشدن برای جمع کردن غنائم

    2. حاج عباس می گوید

     هومن نکنه تو از اسلام و تاریخ چیزی سرت میشه؟

   2. ساعد می گوید

    من بچه مسلمونم و نماز خون اما طاقت چرندیاتو ندارم. برو یه کم تحقیق کن که حرفی نزنی که مورد تمسخر قرار بگیری. تمدن ما اینه که ۲۵۰۰ سال پیش کورش برده داریو ممنوع کرد اما اسلام با همه بزرگیش هیچ کاری نکرد. امام علی بزرگ همه اماما ۲۵ تا بچه داشته یعنی اونم نتونسته غول شهوتو مهار کنه و با هوارتا زن ازدواج کرده و پشت دین قایم شده. عزیز برو نگاه کن مسلمانان چه کردن تا حالا و غیر مسلمانان چه کردند. یک روز تمام تولیدات غربی های کافر رو بذار کنار ببین میتونی با نماز زنده بمونی. ای عزیز دین در همه دوران ها وسیله ای بوده برای بهره کشی از مردم چه در مصر باستان یا آمریکای لاتین یا اوایل اسلام یا قرون وسطی یا همین الان . ای وای بر شما که با خرافه پرستی و با تعصب بی جا راه را برای سو استفاده دیگران باز میگذارید !!!

    1. محسن می گوید

     سلام ساعد جون یه موقع فکر نکنی که من بسیجی یا جیره خور رژیمم ولی اگه فکر میکنی که دلیل پیشرفت غرب دین مسیحیشونو و دلیل عقب ماندگی ما اسلام باید بگم سخت در اشتباهی چرا که اگه این طوری بود باید غرب در دوران قرون وسطی که دین و کلیسا به تمام جوانب زندگیشون دخالت و نظارت داشت باید پیشرفت میکرد نه اینکه تاریکترین و عقب مانده ترین دورانش را سپری کنه بلکه دلیل پیشرفتشون سعی و تلاش و دوری از راحت طلبی بود جالب اینجاست که دقیقا در همان دوران قرون وسطی مسیحیت , شاهد شکوفایی و پیشرفت تمدن اسلامی بودیم و کالاهای خارجی برای بهتر فروخته شدن مارک کالاهای اسلامی رو استفاده میکردن ولی استعمار که چه کارا که نکرد نمونش نابودی امپراتوری قدرتمند و مسلمان عثمانی

     1. ساعد می گوید

      مرسی از ادب در گفتارت
      اما راستش من زیاد با نوع دین کاری ندارم مهم اینه که در همه دوران ها دین وسیله ای برای بهره کشی از مردم تو تاریخ بوده که قرون وسطی نمونه بارزشه. یه نگاه ساده به تاریخ حرف منو تصدیق میکنه .

     2. عاقل می گوید

      خودت داری جواب خودتو می دی عزیز دل برادر
      بعد از اینکه غرب دین داری و مسیحیت رو کم رنگ کرد و از شکل تعصب و خرافه بیرون اومد یعنی بعد از قرون وسطی این دفعه شروع به پیشرفت کرد
      درسته مسیحیت جلوی پیشرفتشون رو گرفته بود و اونا با یه کلک دورش زدن
      میگن مسیحی هستیم ولی در عمل نیستن فقط اسمشو حفظ کردن
      فکرشون رو به کار انداختن
      روانشناساشون دست به کار شدن و انسان ها رو تحلیل کردن
      فروید و امثال اون زحمت ها کشیدن و واقعیات رو کشف کردن و سردمدارانشون به کار گرفتن و پیشرفت کردن
      ماهم باید همون کارو کنیم که البته آخرشم می کنیم و لی امیدوارم زودتر بشه تا از این وضعیت در بیایم

    2. محسن می گوید

     راستی آقا ساعد اگه امامان ما چند تا زن میگرفتن دلیل خوبی داشتن و وقتی شما مفهوم این دلیل رو میتونید درک کنید که خودتونو جای یک زن بیوه شده قرار بدید تا بفهمید مدتی با شوهر بودن و سپس بی شوهر ماندن چقدر سخته و ازدواج یه مرد دیگه با اون زن بیوه یعنی نجات او از تمایل جنسی پنهان در وجودش و آثار مخرب روانی خفه کردن آن به دلیل بیوگی

     1. سوشیانت می گوید

      محسن جان این که محمد بن عبدالله با عایشه وقتی یک دختر بچه ی ۶ ساله بود و عروسک بازی میکرد ازدواج کرد ، به نظرت از روی خیرخواهی و نیکوسرشتی حضرت بوده ؟!!!

     2. مسعود می گوید

      علکی به پیامبر دروغ نبند حد اقل به یک نفر که مورد احترام یک میلیارد نفر اسنان احترام بذار نژاد پرست احمق…..همه آخر عاقبت نژاد پرستا رو دیدیم هیتلر هم نمونه اش. بجای اینکه به فکر انسانیتت باشی نشستی واسه کورش و داریوش و نمی دونم کی خواب های رنگی می بینی

     3. مسعود می گوید

      تو حق نداری به اشرف خلق خدا اهانت کنی

     4. حمید خان می گوید

      پس من هم می خوام چند زن بیوه را از شر احساس و شهوت خفته نجات دهم نظرت درباره من چی است؟ حتما می گوئی ای کثیف شهوتران اون امام و از جانب خدا است کار او بد نیست کار تو بد است! این کار را نکن!

    3. صالح می گوید

     ساعد عزیز بنظرم تو همون نمازی را هم که گفتی نخونی بهتره چون نماز بی ولایت بی نمازیست.شما علنا داری به امامان شیعه توهین میکنی و کسی که به یکی از معصومین توهین کند و دروغ ببند نجس است.

     1. اردشير پاپكان می گوید

      انسانی که می تونه یک انسان دیگه رو نجس کنه بنظرم حیوانه

     2. عاقل می گوید

      من می گم صد شرف به حیوان شیطانه
      کسی که بگه یکی دیگه نجسه به هر دلیلی شیطانه

    4. بهروز می گوید

     موافق هستم با این

    5. حامد می گوید

     ساعد جان بهتره یه خورده راست گو باشی چون کسی که نماز بخونه به امامان شیعه توهین نمی کنه حتی اگه سنی باشه.یه خورده احترام کسی رو که پیامبر پاره تنش رو بهش سپرد و وصی و جانشین خودش قرار داد رو نگه دار.اگه نماز میخونی رساله هم بخون تا بدونی دروغ بستن به امام ها باعث کافر شدن و در پی اون نجس شدن میشه حتی نماز خون.ولی تو نماز نمی خونی.
     امام علی شهوت رو به خودش حرام کرده بود تا اینکه آیه ای در باره ی منع تحریم نعمت های خدا بر خود نازل شد{بهتره قرآن هم بخونی}.

    6. مسعود می گوید

     تو که نماز خون بودی اهانتهای کثیف از دهنت بیرون نمیکند

   3. مهسا می گوید

    مهرنوش سوسمار خور حرومزاده برو پیش همو نایی که تو عربستان فرهنگ تو رو حفظ کردن
    خاک تو اون سر وطن فروشت

    1. انی کاظمی می گوید

     مهسا جان؛ زدن چنین کلماتی آیا در شأن شما هست ؟
     اینه فرهنگِ ایرانی ما ؟ این فحش ها ؟
     شرم نمی کنی به هم جنس خودت میگی سوسمار خور؟ حروم زاده؟ خاک بر سر ؟ وطن فروش ؟

     کوروش نخواب که پیروانت، بزرگترین ضربه ها را به تو می زنند.

     1. بهروز می گوید

      اگر کسی حقیقت ای را گفت باید توبیخ شود که چرا حرف راستی زده ایا اعراب ان دهه سوسمار نمی خوردند ابنو که همه جا نوشتند
      ۲ پاداش کلوخ انداز سنگ است سگ ه می خواد گاز بگیره شروع کرده به پارس کردن باید سنگ ی به طرف ش پرت کنی
      ۳حروم زاده هم خودت ی اما میماند وطن فروش کسی که از دم از بیگانه می زند در اینجا کدام طرف است ان وطن فروش است
      علت شکست اریوبرزن هم یک خودی بی رگ بود این نه فقط در ایران عزیز ما که در همه کشورها است ونمی شود کاری کرد که همه احاد یک سرزمین به میهن شان وفرهنگ ان احترام بگذارند

    2. czdevil می گوید

     شما که دم از سوسمار خوری اعراب می زنی تا یه آمریکایی میاد وسط چرا بندت رو آب می دی ؟ اگه اسلام بد هست فرهنگ غربی از آن بدتره چطور با آن موافق هستید با اسلام نه ؟ چطور دم از کورش می زنید ولی اهداف آن رو لگد کوب می کنید ؟ کورش می خواست به همه آزادی ببخشه ولی غرب می خواد همه رو بنده خودش بکنه ؟ شما که به امامان شیعه توهین می کنید بگید سوشیانت در منابع زرتشتی کی هست ؟ شما که می گید ما رو با شمشیر مسلمان کردن چرا هنوز هم زرتشتی در ایران هست ؟ چرا شما با اینکه اسلام رو از خودتان نمی دانید و آن را از اعراب می دانید غربی ها این طور نیستن و با اینکه مسیحیت از ادیان قاره آسیا هست چرا پیروان آن در آمریکا و استرالیا هستن آن ها که باید بت پرست می ماندن ؟ شما اینقدر احمق هستین که دم از ایران باستان می زنید ولی به چگونگی پیشرفت آن توجهی ندارید ؟ ایران باستان با اتحاد پیشرفت کرد نه با دشمنی ؟ همین سوسمار خورایی که می گید در زمان کمبوجیه بهش کمک کردن وا بستن مشک بر پشت شتر وگذشتن از بیابان مصر رو فتح کردن ؟ همین سوسمار خورها در نبر حران به سورنا فرمانده سپاه ایران کمک کردن که در موقعیت برتر دفاعی قرار بگیرد و رومیان رو شکست بده ؟ من یک ایرانیم به وطنم عشق می ورزم شماها هم اگر آن رو دوست دارید سعی کنید با هم دوست و متحد باشید به هم احترام بگزارید تا پیشرفت کنیم وگرنه همینی که هستیم می مانیم

     1. مهسا می گوید

      اولا کجا یه آمریکایی اومد که من بدنم رو آب بدم بعدشم بدنت رو آب دادی یعنی چی؟ یعنی آب ریختم رو بدنم؟ توضیح بدین ممنون می شوم
      دوما اسلام به زور شمشیره شما میدونید اگر کسی بخواد از اسلام برگرده و به دین دیگه ای بره مرتده و باید اعدام بشه؟ منظورم این بود نه زندگی اقلیت های دینی راستی نیاکان ما که یکتا پرست بودند سپاه اسلام برای چی به ایران حمله کرد؟ برای ثروت یا ترویج دین اگه برای اولی بوده که استعمارگر بوده اگر برای دومی بوده که پس دین شمیشیره
      سوما احمق شما تشریف دارین تاریخ درخشان ما قبل از اسلام بوده و بعد اسلام پیشرفت خاصی نکردیم
      سند تاریخی که نشون بده این سوسمارخوارها به کمبوجیه کمک کردن رو برام بذارید که ببینم اگر حرف شما درست باشه خوبه که این سوسمارخورها به جز خوردن و خوابیدن و زنده به گور کردن دخترها عقلشون هم کار می کرده البته برای ما
      در آخر من یه وطن پرستم و به تمام ایرانیها عشق می ورزم و این در وجودمه ولی زجر می کشم که روز تولد کوروش تو همه دنیا اعلام میشه به جز ایران زجر می کشم که شما بجای محکوم کردن حمله عربها دارین از اونا دفاع می کنید

     2. ساسان می گوید

      اسلام به این دلیل حمله کرد که حکمای ایرانی اون زمان اصلا بفکر رعیت ومردم نبودن البته من سیاست اون موقع اعراب رو انکار نمیکنم که میخواستن از ایران وایرانی انتقام بگیرن ولی مسلمانان واقعی هدفشون همون اولی بوده. با تشکر از سایت خوبتون

     3. سوشیانت می گوید

      مهسا خانم ، ترویج دین کیلویی چنده ؟ عرب ها فقط برای غنیمت به ایران حمله کردند . کسانی که نمک رو از کافور تشخیص نمیدادند و توی سرزمینشون سر آب آدم میکشتند معلومه که وقتی میرسن به ایران(بهشتی که الله بهشون وعده داده بود) باید اینطور ادم کشی و غارت بکنن .

      در مورد کمک به کمبوجیه درسته ، چون فقط عرب ها بودند که میتونستند از اون بیابون (که هنوز هم بین مصر و اردن هست) بگزرن چون عادت داشتن و خودشون توی همچین جایی زندگی میکردند ولی هیچ کدوم از ایرانی ها نمیتونستند از اونجا بگزرند چون عادت به همچین آب و هوایی نداشتند .

     4. عاقل می گوید

      الهی
      الهی
      واقعا منم زجر می کشم
      بیا با هم زجر بکشیم تا دردش کمتر بشه
      ززززززززززججججججججججججججججرررررررررررر

     5. نا امید از بی سوادی می گوید

      با مهسا موافقم
      این تعصب هست که باعث می شه یکی اینطوری وطنش رو به یه مش دشمن که الان هم به خونمون تشنه اند و لحظه شماری می کنن که بتونن خونمون رو تو جامهاشون سربکشند دفاع می کنه
      از ان گذشته هیچ کس نمی گه آمریکاییها خوبن اونا اگه خوبن برای خودشون و مملکتشون خوبن
      ولی هرچی هستن بی تربیتیشون می ارزه به این عربای کثافت حرومزاده.

     6. سوشیانت می گوید

      از سوشیانت گفتید ، بزارید من یکم از اسم خودم براتون بگم :
      سوشیانت منجی دین زرتشت هست و تنها تفاوتش با محمد بن حسن(منجی شیعه) نامش و پدر و مادرش هست . کسی هست که گفته شده از مادری باکره(مانند مریم) در نزدیکی دریاچه ارومیه متولد میشه . علائم ظهور ، دشمنان و … اش با امام زمان مشترک هست و به وضوح میشه فهمید که امام زمان شیعه از روی شخصیت سوشیانت اقتباس شده ؛ چون دین زرتشت بسیار کهن تر و با ریشه تر از اسلام هست .

      اعراب (مسیحی و یهودی که در ایران ساکن بودند) در مقاومت بر علیه خودشون در زمان حمله ی تازیان هم حتی به ایرانی ها کمک کردند چون میدونستند اگر پای عمر به ایران برسه مجبورن مسلمون بشن و هیچ راه دیگه ای هم ندارند .

      در ضمن شمایی که گفتی ما توی ایران زرتشتی داریم ، این دلیل شما برای ازادی دین توی ایران هست ؟ فکر میکنی برای چی ما توی یزد و کرمان و بیابون های ایران زندگی میکنیم ؟ برای چی از میلیون ها نفر زرتشتی که در سراسر شاهنشاهی ایران بودند امروزه فقط چند هزار در ایران مونده ؟ میدونی ظلمی که به ما زرتشتی ها توی این چند قرن اسلامی شده چقدر هست ؟ میدونی که ما چقدر مردم نجیبی هستیم که صدامون درنمیاد ؟ چرا اگر یه مسیحی توی صف نونوایی ازتون جلو بزنه صداتون گوش دنیا رو کر میکنه که بیایید که دارن حق مسلمون رو میخورن ، ولی وقتی ما اعتراض میکنیم بهمون میگید گبر ، آتش پرست و … ؟ میدونی این که وقتی یه عده که دینشون اسلامه و دینشون بیشترین تاثیر رو از زرتشت گرفته بیان بهت بگن دوگانه پرست یا اتش پرست چه حسی بهت دست میده ؟ میدونی وقتی برای گاهنباران میری بیرون یه عده مسخرت کنن یعنی چی ؟ نه ، نمیدونی ؛ چون فعالیتت توی بسیج این اجازه رو بهت نمیده .

     7. عاقل می گوید

      الهی من دورت بگردم تو هم که داری زججججججججررررررر می کشی
      خوب اینکارا رو نکنین که مسخره تون نکنن دیگه
      واقعا فکر می کنی اینا درسته
      پس هرچی بدبختی داریم مال این زرشتته خبر نداشتیم بابا
      نماز ——–> زرتشت
      روز———–زرتشت
      امام زمان———->زرتشت
      ببین آخر مقصر پیدا شد
      به به

   4. نا امید از بی سوادی می گوید

    متاسفانه بعضی ها خیلی بد فکر می کنن خیلی بد!
    عزیز من اینکه در قدیم یکی با خواهرش ازدواج می کرده اصلا در آن زمان مهم نبوده چون حضرت آدم هم برای ازدیاد نسلش بالاخره مجبور به این کار بوده (با فرض درست بودن فرضیه آدم)
    ثانیا ما نمی گیم ما در قبل از اسلام در بهشت برین بودیم و هیچ عیبی نداشتیم مسلما این امر بدیهی است
    فقط موضوع اینه که یه عده احمق از روی شهوت و زرپرستی ریختن قتل عام کردن جنایت کردن نسل ما رو کثیف کردن و بعد هم دارایی و همه فرهنگ و دانشمون رو به آب و آتش کشیدند و گورشونو گم کردند
    الان ما داریم تاوان بی همتی و بی غیرتی انسانهای اون زمان رو می دیم
    لطفا متعصب نباشید واقع بین باشید

   5. kkkk می گوید

    خواهر مسلمان!!! تاریخ چیز قابل اعتمادی نیست به مردان تاریخ بهتان نزن .کوروش در قران با احترام یاد شده. داریوش تابع زرتشت بوده .یه کمی فکر کنید این حرفهای شما به انها نمیچسبد.

   6. محمد می گوید

    خانم مهرنوش عزیز جا داره چند سال دیگه هم درس بخونی تا بفهمی و تا اینجا که هیچی نفهمیدی.منظورت از فرهنگ اسلامی همون حرکت پیغمبر بوده که با فرستادن چند آیه از طرف الله زن پسر خودشو تور میکنه و میبرتش تو حجله ؟

   7. پژمان می گوید

    سلام

    مهرنوش عزیز بزرگ ترین دشمن دانش جهل نیست بلکه توهم دانستن است
    وای بر قومی که نمی اندیشند

   8. درفش کاویانی می گوید

    تو حتما عربی سوسمار خور بیش نیستی زر نزن این دروغ ها رمرو هم از شورت… درآوردی ایرانیان همیشه مومن بودنو خدا رو می‌پرستیدند اگر من در زمان هخامنشیان زندگی میکردم حاضر بودم برا میهنم هزار بار بمیرم تا کشورم به دست عرب های کثیفی مثل شما نمیفتاد

   9. علی می گوید

    خاک بر سرت عرب زاده کثیف ای کاش زمانی که اعراب به ایران حمله میکردن مهرنوش خانم بودی وچه بلایی سرت می آوردند

   10. پارسا پارسی می گوید

    چرا چرت و پرت میگی . کوروش یک زن بیشتر نداشت و بعد از مرگ او هم بهش وفادار موند . این شاه های پس از اسلام بودن که رکورد ها رو جابجا کردن . آخرین شاه صفوی سلطان حسین در کمتر از یک ماه ۱۰۰۰ زن اختیار کرد . همین الان در خارج کشور اسم کوروش مقدسه . ایران رو نباید وارث امراطوری ساسانی و اشکانی و هخامنشی دونست …

   11. ایرج می گوید

    فرهنگ اسلامی منظورت آن فرهنگیه که وقتی به شهریا روستایی حمله میکردن مرداوجوانهارا میکشتندو زنان ودختران را به غنیمت میبردن هستش دیگه درسته؟ یا اینکه فرش بهارستان را پاره پاره کردن منظورتون هستش شما میدونیدروز سومی که تازیان وحشی به خوارزم حمله کردن چند نفرو قتلوعام کردن؟شما میدونید اصن اسم عرب را چه کسایی گذاشتن روشون وعلتش چی بود؟شما میدونید این جماعت احمقه وحشی همه کتابهای دانشمندان ایرانیو سوزوندن یا به رودخانها ریختن؟؟ شما دارین از فرهنگه اسلامیو عربی حرف میزنیدبرید تحقیق کنید ببینیداصن بناهایی که ساخته شده را چه کسایی براشون ساختن؟ بهتون توصیه میکنم برید کتابهای اصیل بیشتر مطالعه کنید

  2. آرسلان ته‌گین غازی می گوید

   پارسا جون عجب تمدن ظریفی دارید شما . مخصوصا قسمت رستمش اوج ظرافت هستش .
   قوم غالب همیشه وحشی بوده و قوم مغلوب همیشه ظریف . اما این ظرافت باعث این شده که بعضی ها در تاریخ عقده ی داشتن شخصیت سیاسی اجتماعی و قهرمان دارند .

   1. arman می گوید

    بحث بحثه ظرافت نیست بحث ایرانی بودن تو داری پارسی مینویسی اما داری …نگم بهتره

 4. arman می گوید

  من این شکست هارو از خسرو پرویز میبینم از اون موقع ایران به نابودی کشیده شد این پادشاه حتی به بزرگترین سردارش رحم نکرد(شاهین بهمن زادگان). ۲۷سال جنگ بیهوده با رومیان .مردم رو عاصی کرده بود هزاران هزار ایرانی رو به کام مرگ برد.و باعث زده شدن ایرانی ها از ساسانیان شد.تعریف های زیادی ازین شخص شده اما من این اعتقاد رو ندارم که این فرد ادم درستی بوده .این نظر من بود اگه اشتباه فکر میکنم لطفا بگید

  1. هومن می گوید

   محاکمه و دفاعیات خسرو پرویز و شیرویه

   در کتب ایرانی و عربی در مورد بازپرسی و محاکمهٔ انقلابی خسرو پرویز (در سال ۶۲۸ میلادی) به تفصیل سخن رفته‌است. اصل نامه به زبان پهلوی در دست نیست، ولی اقتباس‌هایی از ترجمهٔ عربی آن در کتاب‌های عربی و فارسی نقل شده‌است. مفصل‌ترین تحریر این نامه در شاهنامه، تاریخ طبری و تاریخ بلعمی آمده‌است. در شاهنامه، شیرویه پسر خسروپرویز، هفت اتهام بر پدر وارد کرده‌است. در تاریخ طبری، هشت اتهام ذکر شده‌است، ولی در تاریخ بلعمی، تعداد اتهامات به نه می‌رسد. از گفتهٔ فردوسی بر می‌آید که خسروپرویز این سخنان را به صورت پیام شفاهی بیان داشته و بعد آنرا بصورت مکتوب درآورده‌اند. علاوه بر پاسخ به اتهامات مطرح شده، نامهٔ خسروپرویز متضمن نصایحی به فرزند خود دربارهٔ چگونگی امور کشور است و باید آنها را از نوع اندرزهای سیاسی به شمار آورد.

   صورت استنطاق را بزرگ دبیران دربار، به خسرو داد و پاسخ مفصلی از جانب او، به شیرویه آورد. جواب‌های شاه مخلوع، گرچه غرور‌آمیز بود ولی با مهارت از خود دفاع کرده، پسر را مورد ملامت قرار داده‌بود که خیانت کرده و حتی از معنی سؤال‌های خود نیز آگاه نیست. در این که چنین مکاتبه‌ای صورت گرفته باشد، جای تردید است.نلدکه اعتقاد دارد که این محاکمه و گفتگو، چندی بعد از قتل خسرو، توسط یکی از رجالی که کاملاً در قضایا وارد بوده، و می‌خواسته از خسرو دفاع کند، نوشته شده‌است.

   آرتور کریستین سن، ایرانشناس برجستهٔ دانمارکی و نویسندهٔ کتاب ایران در زمان ساسانیان، این روایت و استنطاق پادشاه مخلوع را، کاملاً صحیح دانسته‌است.

   عبدالحسین زرین کوب در کتاب تاریخ مردم ایران می‌نویسد، هر چند که دفاعیات خسرو پرویز استادانه است ولی آنچه این دفاع استادانه را که لحن غرورآمیزش از اصالت نسبی آن حاکی است، رد کردنی می‌ساخت، واقعیت انحطاط و سقوط بارزی بود که مقارن این احوال، تمام دودمان خسرو را بطور غم انگیزی تهدید می‌کرد. درست است که وی در طی سلطنت طولانی خود خزانه‌ای را که هنگام جلوس وی خالی بود، آگنده بود اما در عوض کشور را با جنگ‌های طولانی و مالیات‌های سنگین خویش، به ویرانی، کم خونی، و افلاس قطعی کشانیده‌بود. بعلاوه تندخویی و سوءظن وی نه فقط ایران را از وجود مردانی که ممکن بود در هنگام بحران به درد کشور بخورند، محروم کرده بود بلکه خانوادهٔ ساسانی را هم از شاهزادگان لایق و کارآمد تهی ساخته بود

   بازپرسی خسرو پرویز
   شیرویه پسر خسرو پرویز در قتل پدر تردید داشت ولی بزرگان او را در این دو کار مخیر کردند که یا پدر را بکشد یا از تاج و تخت بگذرد. شیرویه در صدد دفع الوقت بر آمد و پرسشنامه‌ای ترتیب داد.

   شیرویه بزرگ دبیران را خواست و گفت پیام من را به خسرو بده و بگو که این بلا که به تو رسید، نه از طرف من و نه از طرف کس دیگری بود بلکه گناهانی که کردی، سبب شد، خدای تعالی شوکت و ملک را از تو بگیرد.

   نخست، آنکه پدرت هرمز چهارم را کور کردی و کشتی.

   دوم، فرزندان پسرت را در خانه زندانی کردی و اجازه ندادی که با کسی وصلت کنند و نسلی بر جای بگذارند و آنچه خدای تعالی بر خلق حلال کرده است، بر ما حرام کردی.

   سوم، بیست هزار مرد سپاهی زندانی را به بهانهٔ شکست در برابر سپاه روم و شکست در جنگ ذوقار کشتی. اگر خدای تعالی تو را نصرت نداد، ایشان را چه گناهی بود.

   چهارم، هرکس که مایل بودی و زندانی بود، هر شبی پنج یا شش نفر به کشتن دادی. خزانهٔ خود را از زر و سیم پر کردی و چنان از جواهرات انباشتی که هیچکس حد و حساب آن را نمی‌دانست.

   پنجم، چندین هزار زن آزاد را در حرمسرای خود زندانی کردی و مانع شدی، آنها ازدواج کنند و خود با شیرین مشغول شدی و به آنها نرسیدی.

   ششم، مردی ظالم را بر رعیت گماشتی و بزور از مردم مالیات گرفتی.

   هفتم، پادشاه روم موریکیوس، با تو چنان مهربانی کرد که دخترش را بعقد تو درآورد و با تو سپاه و پسرش را همراه کرد تا تو توانستی حقت را از بهرام چوبین بگیری. تو حق نعمت را ندانستی و چون به روم غلبه کردی، چلیپا (صلیب راستین) را غنیمت گرفته، از تو باز خواستند باز نفرستادی و حق نعمت او نشناختی .

   هشتم، پسر شهریار، یزدجرد (یزدگرد سوم)، را می‌خواستی بکشی و بخاطر وساطت شیرین از کشتن او صرفنظر کردی.

   نهم،ِ نعمان بن منذر را بیاوردی و بیگناه بکشتی. با اینکه جدان و پدران ما نعمان را حق می شناختند، از بهر اینکه دختر بتو نداد و دروغزنی‌های دبیری، حق او نشناختی. مردانشاه امیر بابل بخواستی و بیگناه دست او را ببریدی تا او نیز مرگ خویش خواهان شد و کشته شد.

   بخاطر کارهای بیحسابی که در عالم کردی، ملک بر تو شوریده است و امروز به من می‌گویند، اگر تو او را نکشی ما اول تو را می‌کشیم و سپس پدرت را. اگر حجت و دفاعی داری بگو، تا من به ایشان بگویم تا از کشتن برهی.

   فرستاده نزد خسرو پرویز رفت و پیغام شیرویه را به او داد.

   دفاعیات خسرو پرویز
   خسروپرویز به اتهامات اینگونه پاسخ داد:

   نخست، آنکه داستان من و پدرم (هرمز چهارم) چنین نیست که تو گفتی. تو هنوز بدنیا نیامده‌بودی که میان من و پدرم جدایی افتاد، من هنوز به روم نرفته بودم و مادر تو مریم را بزنی نگرفته‌بودم. بهرام چوبین نزد پدرم به من تهمت زد و من از پدر گریختم و به آذربایجان رفتم و در آنجا به عبادت خدا مشغول شدم و من در تیسفون غایب بودم که پدرم را کور کردند و چون برگشتم، سلامتی و توان از پدرم رفته بود، اگر چنین نبود من هرگز بجای او نمی‌نشستم. در روم بودم که دائی من بندوی به تیسفون برگشت و پدرم را بدون نظر و اجازهٔ من بکشت. بعد از اینکه قدرت یافتم، من بندوی را بخاطر قتل پدرم کشتم.

   دوم، من تو و برادرانت را در خانه نگهداشتم تا ادب آموزید و در کار ادارهٔ کشور شایسته شوید. بر شما ادب لازم بود نه لهو و لهب. بر شما اجری تمام داشتم. هر چه که برای شما از خوردنی و پوشیدنی و لوازم شایسته بود، فراهم کردم. اگر اجازهٔ ازدواج و فرزند داشتن را ندادم، بخاطر این بود که منجمان گفته بودند، از اهل بیت تو و فرزندان تو فرزندی آید که ملک عجم، به دست او نابود خواهد شد. من خواستم تا من زنده باشم، این نسل نیاید. منجمان دربار مولود ترا گفته بودند و خط منجمان هنوز در نزد من است و پیش شیرین نهاده‌ام. اگر خود خواهی ببینی، از شیرین این خط را بخواه. بر من چنان واجب کردند که ترا باید بکشم و نوشته‌بودند که تو شاهی از من بستانی ولی من تو را نکشتم، از بهر مهر فرزندی. دیگر آنکه دانستم که قضای خدای تعالی را کس نتواند گردانیدن و بخاطر شفقت پدری از رسیدن ملک به تو دریغ نکردم.

   سوم، بیست هزار مرد سپاهی‌ای که کشتم، بخاطر این بود که سی سال به ایشان اجری و طعام داده‌بودم تا روزی با دشمن من جنگ کنند، چنان که به ایشان احتیاج من افتاد، از محل جنگ فرار کردند و حقوق من را نشناختند. خون ایشان بحکم سیاست حلال باشد.

   چهارم، من کسی را در زندان نکشتم مگر اینکه کشتن بر او واجب بود. تو نخست قصهٔ گناهان ایشان را بخوان تا بدانی لایق کشتن بوده‌اند یا نه. آنچه گفتی که مال بسیار اندوخته‌ام، بدان که هیچ ملک را بی‌سپاه نمی‌توان داشت و سپاه بدون مال نتوان داشت و توانگری سپاه، سبب عزت ملک بود و توانگری ملک، قوت دل سپاه بود و قوت سپاه، سبب آبادانی ملک و ملکان دیگر از وی ترسند و به پادشاهی او نتوانند آمد و چنین شاهی هر چه خواست می‌تواند بکند. ملک درویش را هیچ مقداری نباشد.

   پنجم، آنچه از بهر زنان گفتی که لذت مردان از ایشان بازداشتم. بدان که من به ایشان نعمت و کامرانی و مال بسیار بخشیدم که ایشان هیچ مرد دیگری را بر من ترجیح ندهند و هر سال به شیرین گفتم همه را گرد آورده و هر کس که می‌خواهد به شوهر رود را جهاز داده، از حرمسرای من خارج شود. اگر امروز من هلاک شوم و ایشان شوهر کنند، بخاطر زیادی نعمتی که من به ایشان دادم، باز زندگی‌ای که با من داشتند را بیشتر دوست دارند.

   ششم، خراج و مالیات امری واجب است. این نه بدعت است که من آورده‌ام. این خراج را انوشیروان شاه دادگر، بنیان نهاد که شاه را از خراج چاره نیست. کسی که مالیات نمی‌دهد، برای خود جمع می‌کند و بر پادشاه حق است که جان او بستاند چون ویرانی بیت‌المال خواستهٔ او بوده‌است. من دو روز در ماه، به داد و شکایات مردم می‌رسیدم. هر کس که پیش من نیامد و داد نخواست، او خود بر خویشتن ستم کرد، نه من بر وی.

   هفتم، آنچه گفتی حق پادشاه روم، موریکیوس نشناختم. اگر مرا سپاه داد و با من پسر فرستاد و دخترش مریم را بمن داد، چنانکه بهرام چوبین هزیمت کرد و من به شاهی برگشتم، چندان مال و نعمت به شاه روم دادم که هرگز چشم وی ندیده بود و نه بدان اندیشیده‌بود و به پسرش چنان مال دادم که متحیر بماند. چلیپا (صلیب راستین) را از آن جهت، به غنیمت گرفتم که نشان چیرگی من، بر آنها باشد و ایشان ذلیل و مقهور باشند. تو نیز این غنیمت را به آنها، باز پس نده چون نشان چیرگی آنها، بر مملکت تو خواهد‌شد.

   هشتم، در مورد قصد کشتن پسر شهریار، یزدجرد،(یزدگرد سوم) همانطور که گفتم منجمان به من گفته بودند که از فرزندان تو فرزندی آید که ملک عجم را نابود کند و به دست عربان اندازد. علامتی گفته بودند که این علامت را در بدن یزدگرد بدیدم و واجب شد که او را بکشم که شومتر از این فرزند که ملک چندین سالهٔ پدر، از دست او برود، هرگز بر روی زمین زائیده نشده‌است.

   نهم، من نعمان بن منذر را نه بخاطر زن ندادنش به من کشتم نه بخاطر دروغهای دبیر. آن وقت که از دست بهرام چوبین بگریختم و به روم رفتم، راهبی را دیدم که گفت این ملک از خاندان ما برود و بدست مردی بزرگ از عرب بیفتد و نگفت که آن مرد کیست و من چون در بین اعراب از نعمان بن منذر کسی بلند پایه‌تر نمی‌شناختم، بدلم آمد که این عرب او بود و بهانه جستم و او را جهت نجات کشور کشتم تا ملک را برای خاندان و اهل بیت خویش حفظ کرده باشم.

   من این همه که کردم، به حجت کردم. اکنون می‌دانم که کار من بکرانه رسیده است و روزگار من تباه شده، ولیکن خواستم ترا آگاه کنم که من را بیهوده ملامت نکنی. مرا بر تو دل همی سوزد که چون تو مرا بکشی، از ملک من نخوری، که همهٔ خلق جهان و همهٔ دین‌ها متفق‌اند که هر کس پدر بکشد، میراث پدر بر وی حرام شود و اگر بگیرد، از آن برنخورد.

   فرستاده برگشت و دفاعیات خسرو را به شیرویه گفت. شیرویه بگریست و از کشتن پدر در رنج شد به بزرگان گفت که هر چه ما پنداشتیم که او خطا کرده است، همه را دلیل و حجت آورده، ریختن خون او حلال نیست. سپاهیان گفتند، یک کشور نمی تواند دو پادشاه داشته باشد. میان رعیت اکثریت با کسانی است که پدرت را می‌خواهند اگر تو او را نکشی، ما او را پادشاه کنیم و پادشاهی بدو باز دهیم، از بهر آنکه مردمان از تو فرمان نبرند و حیلت انگیزند و نخواهند گذاشت که تو پادشاهی کنی و چون پادشاهی به او بازدهند، تو دانی که او در کشتن تو با کسی مشورت نکند و نگذارد که بر تو یک روز بگذرد تا ترا نکشد.

   شیرویه دستور هلاک خسرو را داد و مهرهرمزد پسر مردانشاه، کار او را آخر کرد و پیش شیرویه آمد و گفت کشتمش. شیرویه گریستن گرفت و آن روز تا شب می‌گریست.

   منابع
   کریستین سن، آرتور. ایران در زمان ساسانیان، ترجمهٔ رشید یاسمی. چاپ پنجم. تهران: انتشارات امیرکبیر ۱۳۶۷ س
   تفضلی، احمد، و به کوشش آموزگار، ژاله. تاریخ ادبیات ایران پیش از اسلام. تهران: انتشارات سخن، ۱۳۷۶ ISBN 964-5983-14-2
   بلعمی، ابوعلی محمد بن محمد. تاریخ بلعمی، ترجمهٔ تاریخ طبری. جلد دوم. تهران: کتابفروشی زوار ۱۳۵۳
   زرین کوب، عبدالحسین . تاریخ مردم ایران. تهران: انتشارات امیر کبیر، ۱۳۶۴

   1. هومن می گوید
   2. شهرام می گوید

    متشکرم بسیار عالی بود چقدر این کلمات تکراری است و به گوش ما اشناست ایا گویندگان امروزی انها را خوانده اند ؟ فکر نمیکنم کلام دیکتاتورهاست که همیشه تکراریست .

  2. سوشیانت می گوید

   درسته ، در حالی که میتونست با پیمان نامه ی دوستی با روم شرقی و هراکلیوس منت بزاره بر سرشون و در حالی که اون ها رو تحقیر میکنه سرزمین هایی که حفظشون به علت نداشتن قوای دریایی کارامد برای ایران مشکل بود ( مانند مصر ، ترکیه امروزی و …) رو به اون ها رد کنه جنگ های فرسایشی رو ادامه داد تا هر دو ملت ضعیف شدند و از پا دراومدند که باعث شد عرب ها بتونند این نعش های نیمه جون رو کاملا بکشند .

   از مقصران بعدی قباد یا شیرویه بود که تمام خاندان ساسانی رو قتل عام کرد که به وسیله ی این که کسی از خاندان سلطنت نبود یزدگرد رو از استخر(شهری در پارس که مرکز عرب ستیزی در زمان حمله ی اعراب بود و به همین خاطر با لشکرکشی های متعدد اعراب به آنجا کاملا نابود شد) بیارن و به حکومت بگزارند . یزدگرد از نظر من تقسیری نداشت چون بی تجربه و جوان بود و کسی هم نبود که بهش یاد بده چیکار کنه و به نظر من قباد و خسرو پرویز این پدر و پسر بودند که ایران رو به خاک سیاه نشوندند.

 5. قاسم می گوید

  ما ایرانیان هر چه داریم (منظور دین اسلام است) به برکت همت و از جان گذشتگی عمر رض و اصحاب وفادار اوست
  و این غیر منصفانه است که اعراب را وحشی بنامیم چون اعراب بعد از فتح ایران می توانستند مثل مغول همه جارو ویران کنند ولی این کارو نکردند وبر هیچ کس ظلم نکردند و هیچ کس را مجبور به اسلام نکردند
  وما ایرانیا با دیدن عدل و اخلاق اون بزرگان خود به دین اسلام روی اوردیم
  و نه تنها ایران بلکه هیچ کجای دنیا کسی با شمشیر مسلمان نشده است

  1. آرمان می گوید

   چرا دروغ میگی برو تاریخ بخون میفهمی ؛اصلا میدونی جلولا یعنی چی؟ یعنی پوشیده یعنی عربا انقدر کشتن که زمین پوشیده شد از جسد ایرانیا تو طبری نوشته؛ بعد میگی آروم بودن؟! پیامبر و کوروش درست رفتار کردن نه عمر و ابوبکر که هنوز جسد پیامبر رو خاک نکردن اونا در حال مشورت بودن برای خلافت

   1. بهزادتورانی می گوید

    شما اعراب هرچه دارید از عمره.خودتو از ایرانی ها جدا کن.خیلی ببخشیدا ولی خیلی بی همه چیزی داش قاسم

    1. مسعود می گوید

     تورانی خودتی کن بی همه چیزی مگه جنابعالی مالک ایرانی کو سندت …..ایران مال همه ایرانی ها هستن با هر نگرش و تفکیری که دارند…..قرون وسطایی متحجر با تو هستم

  2. میلاد می گوید

   واقعا برای قاسم متاسفم
   تو اگر یک ایرانی بودی هیچ وقت این جملات سبک سرانه رو به دهنت نمیاوردی حمله تازیان بر ایران هزاران بار وحشتناک تر از حمله موغلان بوده ایران بعد از اعراب هیچ وقت نتونست کمر راست کنه و بازم همون ابر قدرت همیشگی شه

  3. شهرام می گوید

   چه قدر حالم به هم می خوره از این عرب پرست های تاریخ نخونده،توی همین سایت کتب واقدی رو دانلود کنید بخونید،ببینید پیامبرتون چطور مردم بی گناه یهودی رو قتل عام میکنه واسه پول،چه برسه به اون عمر و عثمان خون خواره،
   دینی که توی اون عایشه ۶ ساله با محمد ۶۰ ساله عروسی میکنه!

   1. محسن می گوید

    سلام آقا شهرام این حرفتون بر خلاف حرفای دیگتون از روی تعصب نادانی و بی اطلاعی و بی انصافی گفته شده چون پیامبر خیلی سعی کرد که با یهودیان صلح کنه و موفق هم شد و صلح حدیبیه بسته شد (اگه اسم صلح رو اشتباه نکنم )اما این یهودی ها بودن که صلح رو زیر پا گذاشتن و به منافع مسلمونا دستبرد زدن در ضمن پیامبر هیچ وقت به خاطر پول این کارا رو نکرد چون اگه به خاطر پول بود که همون اوایل بعثتش کفار قریش به پیامبر گفتند که هرچه میخواهی به تو میدهیم ولی از تبلیغت دست بردار و پیامبر بود که نپذیرفت در ضمن حضرت خدیجه همسر پیامبر زنی ثروتمند بود و اگه پیامبر ما پول پرست بود که از اموال زنش میتونست نهایت استفاده دنیوی رو کنه و دوباره در ضمن که تاریخ هیچ گواهی مبنی بر مال اندوزی و جمع آوری ثروت توسط پیامبر ندارد

    1. نا امید از بی سوادی می گوید

     عزیزمن شهوت انواع و اقسام داره
     پول پرستی هم که فقط این نیست که آدم پول جمع کنه
     شهوت قدرت و مقام هزاران بار از شهوت پول بالاتر هست

    2. سوشیانت می گوید

     شمایی که دیگران رو به بی اطلاعی متهم میکنی ، چرا خودت اطلاع درست نداری‌ ؟ صلح حدیبیه با قریش بسته شد که به موجب اون قریش باید اجازه ی عبور و مرور و حج رو به مسلمونا میدادن و محمد بن عبدالله دست از تمسخر اعتقادات قریش برمیداشت . پولی هم که گفته شد میخواستن به محمد بدن دروغ هست . قریش از اسلام احساس خطر نمیکرده ؛ به این خاطر با اسلام دشمن بودند چون پیامبر و مسلمانان اعتقادات اون ها رو به شدت به سخره میگرفتند و روزی نبوده که محمد نره و اون ها رو مسخره نکنه . مطمئن باشید اسلام هم به قدر کافی چیز برای مسخره کردن داره ، پس آدم باشید و به جای مسخره کردن دیگران سعی کنید به اعتقادات احترام بگزارید .

   2. داری وش می گوید

    سلام
    برادرا شما تا بحال تاریخ غزنویان سلجوقیان افشاریه خوندیت حتما نه بعد ازاسلام بوده ها اخه کجای تاریخ نوشته اعراب شهرها راویران کردند مثل مغول ها تو میگی مردم بی گناه یهود یهود مدینه پیمان صلح نقض کردهاند در جنگ مکیان را یاری کرده اند در غذای محمد سم ریخته اند اگرشاهان ایران بودند انها را نوازش میکردن

    مشکلی با مغولها ندارید با اسکندر ندارید میدانید مشکل چیه از حکومت الان نارضی هستید میزارید پای اسلام

    1. سوشیانت می گوید

     تا به حال نام استخر یا اصطخر رو شنیدی ؟ معلومه که نشنیدی ، چون عرب ها این شهر رو که مرکز تجاری و فرهنگی ایران اون زمان بود به طور کلی نابود کردند . این شهر تا زمان طاهریان دست از شورش برنداشته و هر چند وقت یک بار سپاهی ۱۰۰.۰۰۰ یا ۲۰۰.۰۰۰ نفره به این شهر اعزام میشدند تا کشت و کشتار کنند و در اثر این کشت و کشتارها بود که دیگه اثری از این شهر نموند .

   3. صالح می گوید

    بیسواد برو تاریخ اسلام را بخون محمد(ص)با یهودیان بنی قریضه پیمان بست و اونا چند بار پیمان شکستند و دوباره از سر ترس توبه کردند دست آخر هم با قبایل اعراب توطئه حذف اسلام و پیامبر را کشیده بودند و پیامبر هم با محاصره خیبر و فتح خیبر به دست توانمند بزرگ مرد تاریخ اسلام علی ابن ابیطالب برای همیشه به این غائله پایان دادند.

    1. پارسا می گوید

     بی سواد اونیکه خودش چیزی حالیش نسیت اما به دیگران میگه بی سواد/بی سواد اونیکه نمیدونه کشتار بنی قریظه و تصرف خیبر دو سال فاصله زمانی بوده/نه صالح خان شهرام بی سواد نیست اون بیسواد کسی جز شخص جناب عالی نیست/البته ببخشیدا توهین رو خودت شروع کردی

     1. صالح می گوید

      دوست من سلام معذرت میخواهم من قصد توهین به هیچ کس را نداشتم البته من بیسوادم شک نکن چون هنوز خیلی چیزها هست که باید سوادش را کسب کنم.ولی دیدگاه و نظر هرکس برای خودش محترمه.وحق با شماست من بعنوان یک شیعه باید سوادم را با مطالعه بالا ببرم تا بتوانم از ایدئولوژی و مکتبم دفاع کنم.ولی اینو قبول کن بحث اسلام و مسلمان از عرب و اعراب جداست.همین اعراب بودند که دختران خود را زنده بگور میکردند و زنان خود را معاوضه میکردند ولی به برکت اسلام عرب جاهلیت با خدا و روشنائی آشنائی پیدا کرد البته اعراب زمان پیامبر چون توانستند مدینه فاضله خود را بسازند ولی همه اینها در زمان حیات پیامبر بود چرا که بعد از محمد(ص)عرب دوباره به زمان جاهلیت بازگشت که وقایع آن از زمان علی (ع)شروع شد. اوج این توحش در محرم سال۶۱هجری بود.البته من هم مثل شما ابوبکر و عمر و عثمان را به رسمیت نمی شناسم .توصیه ای که بشما دارم این است که اول تکلیف خودت را معلوم کن که کدوم طرفی هستی و سنگ یهودیت را به سینه نزن چون تاریخ ثابت کرده که هر موقع یهودیت به ارج و قربی برسد فقط خودش را قبول دارد اینها حتی مسیحیت را قبول ندارند فقط به منافع خود می اندیشند این قوم نژاد پرست(صهیونیستها).در اسلام مسلمانان همه۱۲۴هزار پیامبر خدا را قبول دارند و به آنها احترام میگذارند از ادم ابوالبشر تا محمد خاتم.راستی آقا شهرام تو به چه صراطی مستقیمی؟

     2. شهرام می گوید

      از گفتار محترمانتون ممنونم.
      اولا من سنگ هیچ کس رو به سینم نزدم-و فقط چیزی رو که درست دیدم نوشتم-نه می خواستم و نه می خوام به کسی توهین کنم-چه محمد چه یه یهودی- (.ولی اینو قبول کن بحث اسلام و مسلمان از عرب و اعراب جداست.)به نظر من این حرف درست نیست و نمیشه یک دین رو بدون رفتار پیروانش نگاه کرد-
      گفته بودی که عمر و…..رو به مسلمانی قبول نداری میتونی لطف کنی بگی پس کی رو قبول داری؟
      لابد میدونی عشره مبشره چیه؟
      میدونی چند تا از اونها به فساد رفتن؟
      چرا این اسلام خوب نتونست/ادم های خوبی تربیت کنه؟
      یا حداقل بعد از یه مدت به خلاف رفتن؟

    2. نا امید از بی سوادی می گوید

     خیلی جالبه دوستان
     شما که اینقدر سنگ اسلام رو به سینه می زنید ؟؟؟
     و می گید که مشکل از دیگران هست نه از اسلام
     فکرتو به کار بنداز همین کافیه
     اگه چیزی اشکال نداشته باشه و از طرف خدا باشه خوب نداره دیگه عزیز من
     یعنی چی؟؟
     یعنی اگه تو بد باشی اون تو رو خوب میکنه
     اما ایا اسلام این طوریه؟؟
     یعنی این خدا این قدر بی عرضه بوده نتونسته یه چیزی بده این همه سرش جنگ نشه؟؟؟
     به بدن خودت نگاه کن
     ببین چقدر ظرافت و هماهنگی داره
     اگه به ظرافت و هماهنگی اعضای بدنت پی ببری دیوونه میشی
     اونوقت خدایی که مهندس سخت افزار بوده در نوشتن نرم افزار مشکل داشته!!!!!!!
     زبان برنامه نویسیش هم عربیش بوده؟؟؟؟
     جواب همه سوالات پیش خودتونه نه در تاریخ و غیره
     فقط تعصب رو بذارید کنار و از خودتو سوال کنید
     اگه خودتو شناختی خدارو میشناسی اون وقت تمومه
     می فهمی خدا حاضر نیست کسی به بنده هاش تعرض کنه

     1. محسن می گوید

      سلام آقای نا امید از بی سوادی
      کافر همه را به کیش خود پندارد
      شما که این همه ضد اسلام صحبت میکنید همین جمله آخریتون ( اگه خودتو شناختی خدارو میشناسی) از یکی از بزرگترین مردان تاریخ جهان و اسلام یعنی امام علی (ع) گفته شده

     2. نا امید از بی سوادی می گوید

      من که نمیدونم اصل این حرفو کی گفته
      ولی هرکسی می تونه حرف خوب بزنه ما نوکرش هم هستیم
      ببین عزیزم
      خوب و بد نسبیه . هیتلر که اون همه ادمو به کشتن داد یه خوبی هایی هم داشته. تو این شک نکن حضرت علی عمر محمد عیسی
      شمر یزید عمرو عاص اینها هم یه خوبی هایی داشتن یه بدی هایی چرا شما همه چیزو یک طرفه می بینید این مشکل ماهست.
      این ایجاد تنفر می کنه بازم شما را به تفکر با خودتان دعوت می کنم.

     3. محمد می گوید

      سلام داداش گلم شما که انقدر از کروش و…… حرف میزنید یه سوال دارم
      تا حالا توی تاریخ خوندی که یک نفر نا موسش رو با ۷۰ نفر که ممکن بوده ولش کنن به جنگ رفته و برای آزادی مردم و دور از ظلم بودن اونها یعنی راحتی مردم در اون زمان این کارو کرده ؟
      نه عزیز به جزء یک نفر اونم امام حسین (ع) که حتی بچه شیش ساله خودش رو به کشتن داد ببینم از بین همه شما که میگید اینها فقط به خاطر شهوت و حکومت این کار رو میکنن ؟
      کدوم یکی از شما ناموسش رو میده که با شهوت وحکومت سر کنه ؟
      حاظرم قسم بخورم که هیچ کدوم شما این کارو نمی کنید
      بخاطر ایران درست است خیلی حاکم های خوبی اومدن سرداران زیادی مردن ولی دلیل نمیشه من به امام علی (ع) یا کوروش کبیر توهین کنم این کار شما کار زشتیه دلیل منطقی بیارید نامرده هرکی قبول نکن اختلاف فکر تو باعث میشه که من هم برم کتاب بخونم
      همون مسیحی های که شما دارید میگید ادب وشعور دارن یکی از همونا با دشمن امام حسین جنگید
      اونها با استفاده از کتاب های ما دارن پیشرفت میکنن بخدا فارس وعرب من یه پژوهش خیلی قشنگ که یک دانشمند خارجی نوشته بود خودم اصلا خیلی چیزهای قشنگی داشت حتی اونها نوشتن نه ما که بگی دروغه پس به دین و ارزش های هیچ کسی توهین نکنم درسته شما غیرتی هستید ولی قشنگ بحث کنید که ادم کیف ببر اینک امام های بد بخت ما همیشه تو ظلم بودن رو مثلا یک آخوند میاد یک دروغ میگه ما به اونها فش میدیم این اشتباه
      ممنونم اگه اینو بخونید

     4. نا امید از بی سوادی می گوید

      من ضد اسلام ننوشتم خوشکله
      گفتم فکرتو به کار بنداز
      بعدشم هر انسانی می تونه حرف خوب بزنه اونم که گفتی از امام علی هست من از ایشون نخونده بودم خودم بهش رسیدم

     5. عاقل می گوید

      ببخشید آقا خودشون در گوش شما این حرف رو زدن!!!!!!!
      انگار شما آنجا بودید و آقا به شما گفتن
      به به
      خوشمان آمد
      مرد حسابی معلوم نیست اصل اصل این حرف از کدوم بدبختیه حالا شما میگی اینو فلانی گفته
      به به

     6. محمد می گوید

      داداش با این گفته شما تاریخ ایران واسلام هم دروغه چون معلوم نیست ماله کدوم بدبختیه

   4. اشكان می گوید

    شیاطین انسی که در قرآن کریم معرفی شده همین امثال شما هستین که بندگی شیطان رو میکنید و زمانی متوجه اشتباهتون میشید که کار از کار گذشته امیدوارم هرچه زودتر به خودتون بیاین.
    اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم

    1. شهرام می گوید

     خوبه یه روزبی سواد خطاب میکنید یه روز شیطان و خدا میدونه فردا چی
     دوست عزیز من نه قصد توهین به کسی رو دارم نه می خوام پا تو کفش شیطان کنم!
     نظرم رو نوشتم و بس
     اگر فکر میکنی غلطه /بگو به این دلایل داری اشتباه میکنی /چرا توهین؟

     1. اشكان می گوید

      آیا شما به پیامبر خدا توهین نکردی؟؟؟ فکر میکنی خیلی چیزا از دین و خدا میدونی؟ باید بگم شما نتنها اطلاعاتت در این موارد در حد یه آدم بیسواد نیست بلکه از آونها هم کمتر میدونی. شیاطین انسی برای شما توهین نیست، چرا بدتون میاد؟ شیاطین کسانی هستند که انسانها رو میفریبند و شما هم داری همین کارو میکنی پس این صفت برای شما توهین که نیست هیچ ، بلکه باید با توجه به مقاصدتون بهش افتخار کنید …. شیاطین انسی . فقط امیدوارم زمانی پرده ی غفلت از دیدگانتون برداشته نشه که خیلی دیر شده باشه.

     2. شهرام می گوید

      یه نظر دیگه از یه استاد دانشمند دیگه , فقط متاسفم ,شاید اولین نظرم رو تند گفتم , ولی توهین نکردم,گفتم پیامبر کشتار کرده ,خب اگه غلطه بگو غلطه به این دلایل.اقای با سواد

     3. عاقل می گوید

      نکند شما با یامبر هم عصر بودید و چیز زیادی از ایشان می دانید سوای انچه از بچکی در گوشتان کرده اند.
      به به

    2. نا امید از بی سوادی می گوید

     چی باعث شده ما شیاطین بشیم ؟؟؟؟؟؟
     خدا
     ؟؟؟
     شما؟؟؟/
     از اول بودیم؟؟؟ شیطان به دنیا اومدیم؟؟؟
     خودمون؟؟؟؟
     کی میخواد ما رو محاکمه کنه
     عزیزم هیچ کس شیطان نیست اگه هم بشه هزاران دلیل داره از دلایل جسمی و هورمونی گرفته تا روحی عاطفی خانوادگی مالی و….
     پس تعصب رو بذار کنار
     یه خورده روانشناسی بخونی برات خوبه!!!

    3. نا امید از بی سوادی می گوید

     فکر کنم شما خود خدا باشی که تشخیص می دی که چیه
     یکی شیطونه و خودت آخر خوبی
     خدا به ما هم محل بذار

  4. محسن می گوید

   سلام قاسم جون اگه عمر آدم خوبی بود که به حقش قانع میشد و سفارش پیامبرو که حضرت علی رو جانشین خودش اعلام کرده بود رو زیر پا نمیذاشت گویا اگه خوبی هم به اسلام و پیامبر کرده بود برای بعد مرگش نقشه کشیده بود وگرنه اگه تو ایمانش استوار بود تسلیم نفس قدرت طلبیش نمیشد البته حقیقت رو خدا میدونه

  5. صالح می گوید

   سلام اگه عمر و دیگران بنظر شما کارشون درست بوده در حقیقیت اونا در مقابل عدالت علی و فرزندان علی هیچ هم نبودند.

  6. مهسا می گوید

   آقا قاسم شما شاید هر چی داری از اعراب و عمر داری ولی ما رو لطفا قاطی خودت نکن ماهر چی داریم به پاس فرهنگ ۲۵۰۰ ساله ی ایرانی داریم این باعث افتخار ماست اون زمانی که اعراب و یاران شما در عربستان دخترها رو زنده به گور می کردند و بت می پرستیدند ما در ایران یکتا پرست بودیم و منشور حقوق بشر رو د اشتیم حتی از ترجمه کتیبه های دوران هخامنشی اومده که زنان باردار حق بیمه داشتند البته حضرت محمد رسالتش برای اعراب بت پرست بود نه ما ایرانیان
   لطفا دیگه ما رو با خودت قاطی نکن

   1. مسعود می گوید

    خودتون گول بزنید با منشور جعلیتون یک کتاب برام بیار از ایران قبل از اسلام حالا بنداز گردن عربها بگو کتابخونه ها رو آتش زدند اگه یک مدرک داری بیار برام ثابت کن

  7. بهروز می گوید

   دوست عزیز تاریخ را بیشتر بخوان ان سرکرده تازی مسلمان عهد کرد انقدر ایرانی بکشد تا با ان خون جوی فراهم شود با ان جوی اسیابی بچرخد گندمی ارد شود تا ان نان را بخورد اینجوری مسلمان شدیم مر حرفی غیراز این در باره اسلام اوردن ایرانیان جعل تاریخ است /////

  8. عاقل می گوید

   وجدانن سواد نوشتن داری و اینقدر …….
   چیه اینا می گی تو
   عمر کیه
   خدا لعنت کند عمر و عمر درست کن را
   وای وای دفاع نکن از این مرتیکه قلدر

 6. توحید می گوید

  سلام
  در جواب آقا قاسم عرض کنم دوست عزیز در جنگی که در اهواز بین ایرانیان و تازیان متجاوز صورت گرفت عربها ۴۲۰۰۰ زن و دختر ایرانی را به غنیمت بردند و در بازارهای اسلامی فروختند.هزاران پسر نو جوان ایرانی را آخته و عقیم کردند.اگه خواستی بیشتر در مورد ظلم بدونی بگو تا برات طومار بفرستم.

  1. آرسلان ته‌گین غازی می گوید

   طومار مفت نوشتن هنر نمی باشد
   گر توانی منبعی به دست آور

   1. arman می گوید

    اگه واقعا منبع میخوای برو ۲ قرن سکوت زرین کوب رو بخون

    1. عادل می گوید

     بسم الله الرحمن الرحیم
     سلام علی المسلیمین
     درباره کتاب دوقرن سکوت لینکی را درباره نقد این کتاب بی پایه و اساس معرفی میکنم………
     http://shahaab.blogfa.com/post-98.aspx
     …………………
     خود زرین کوب در کتابهای بعدی خود با نامهای کارنامه اسلام و بامداد اسلام خودش بر کتاب دوقرن سکوت خودش بطور غیره مستقیم ردیه نوشته برید این دو کتاب را بخوانید…. زرین کوب در کتاب بامداد اسلام در حد یک انسان فاضل و بی بدیل جناب عمر بن خطاب را تحسین میکند و میستاید برید بخونید…چه تعداد زنان را هم بیان میکند.. ۴۲۰۰۰
     کی اونجا بود اینا رو دید و شمرد میشه برای نمونه نام یکی از این زنان به غنیمت برده را بیاورید…. اسلام زنانی را به اسارت میبرد که با مردان خود به میدان جنگ می امدن و به شیوهای مختلف مانند تشویق و تشجیع مردان کافر خود با اسلام میجنگیدن… اگر اسلام و مسلمانان وحشی بودن چرا اتشکدهای زرتشتی را خراب نکردن این همه اتشکده کهن در ایران است چرا انها را خراب نکردن و یا چرا کعبه زرتشت را خراب نکردن…..

     1. داری وش می گوید

      در تایید حرفهای اقا عادل بگویم ۴۲۰۰۰واقعا اغراق امیز است زرین کوب که خودش اونجا نبوده که حتما منبع داره اگه میشه منبعش را بگید بخونیم خیلی ممنون بعد ن تنها مسلمانان آثار باستانی ایران را خراب نکردهاند بلکه آثار مصر سوریه لبنان فلسطین اردن …..

     2. عادل می گوید

      بسم الله الرحمن الرحیم
      کلمه الله هیه العلیا
      سلام علیکم…. برادر عزیز داریوش سلام …. این هم که اسلام در مصر و درلبنان و غیره و فلسطین و اردن اثار باستانی انجا را هم خراب کرد باید بگویم که اینگونه نیست مگر اسلام رفته بود که خود را گسترش دهد یا رفته که ویرانگری کند اینها که میگویند اسلام فلان کتابخانه ایران و مصر را خراب کرده و فلان جا را خراب کرده همش دروغ است و بی پایه و اساس
      یک نمونه برایم بیاورید تمام کسانی که نوشته اند اسلام در مصر و ایران خرابکاری کرده همگی مطعلق به بعد از قرن هفتم و هشتم است چرا تاریخ های طبری و مسعودی و غیره که همه چیز را نوشته اند طبری که در کتاب خود بسیار اعراب میکوبد چرا خبری از خرابکاری مسلمانان مثلا خراب کردن فلان ساختمان در فلان کشور نیاورده…در ضمن برادر عزیز داریوش… در ان زمان اصلا هنوز لبنان و فلسطین و غیره بوجود نیامده بودن لبنان و فلسطین و غیر اینها همه جزئی از خاک سوریه بودن که شامات نامیده میشدند بعد انگلیس امد و با حیله و مکر انها تقسیم کرد و شروع به سواستفاده کرد….و من الله التوفیق

     3. نا امید از بی سوادی می گوید

      حالا اگه ۴۲۰۰۰ نفر باشه چه ۴۲۰۰ نفر باشه و چه ۴۲۰ نفر بالاخره این حرومزاده ها که این کارو می کردن
      شما دیگه چقدر بی فکرید بابا

     4. مهسا می گوید

      آقای عادل شما می تونید بگید بنام خداوند بخشنده و مهربان و لازم نیست عرب دوستیتون رو به رخ ما بکشید
      شما می گید ۴۲۰۰۰ زیاده که البته آمارش درست نیست و سیصد هزار زن و دختر ایرانی بعنوان غنایم جنگی و برده به عربستان برده شد
      شما یا نمی خوای حقیقت رو قبول کنی یا درک این حقیقت برات سخته
      یه سوالی از شما ؟ اصلا چرا اعراب به ایران حمله کردند ؟ برای اسلام به زور شمیشیر ؟ مگر نه اینکه ما یکتا پرست بودیم
      من شخصا نژاد پرست نیستم ولی با کسانی که به خاک وطنم و به ناموس وطنم حمله و تجاوز کردند متنفرم

     5. بهروز می گوید

      با درود به مهسا خانم اذردخت ایرانی
      چیزی که شیفتکان بیگانه توجه ندارند این ه که در زمانی که اعراب دختران خمد را چال می کردند اذردخت یک دختر ایرانی فرمانده یکی
      از ناوگان های دریایی ایران بود وخود محمد شیفته ایرانیان و فرهنگ ان
      بوده و خودش را از عرب بری میدانسته این این نقل قول از پیامبر است که من عرب هستم ولی عرب از من نیست

     6. سوشیانت می گوید

      واقعا متاسفم که وقتی از ایرانی کشی و قتل و غارت گری حرفی به میون میاد ، در وهله ی اول یاد مغولان میفتید . قبول دارم که مغول ها خیلی وحشی بودند اما پس از مدتی به دست ایرانی ها رام شدند ، زبان دولتشون پارسی شد و خوی ایرانی گرفتند ؛ اما عرب ها چی ؟ جز این که فرهنگمون رو از بین بردند ؟ عرب ها خودشون تهاجم فرهنگی رو از همه زودتر شروع کردند ، حالا به امریکا و اروپا میگن ؟

      برای دوستی که نمونه هایی از وحشی گری عرب در ایران خواسته بود رو بیان میکنم :

      در جنگ ولجه خالد سردار عرب که از سلحشوری ایرانیان به تنگ آمده بود عهد کرد تا ۱۰۰۰ نفر از ایرانیان را نکشد دست به طعام نبرد ولی چون در پایان جنگ تعداد کشته شدگان به این حد نرسید اسیران ایرانی را کشت و غذا خورد !

      وقتی عبدالله ابن عامر با رشادت مردم استخر روبه رو شد با خود عهد کرد آنقدر از استخریان میکشم تا جوی خون به وجود بیایید و وقتی شهر را گرفت آنقدر از آنان کشت تا جوی خون راه افتاد !

      معاویه برای مردم سیستان که شورش کرده بودند و از دست آن ها عصبانی بود دستور داد ریسمانی به طول ۱۲۰ سانتیمتر تهیه کنند و قد هر مرد ایرانی که بیشتر از آن باشد را بکشند !

      یزید بن ملهب پس از این که ماه ها با تبرستانی ها(مازندرانی ها) جنگید و نتوانست آن ها را شکست دهد به گرگان برگشت و آنجا هم با شورش مردم روبه رو شد که باعث شد قسم بخورد با خون مردم آسیاب به راه بیندازد و نان آن را بخورد . به همین خاطر تمامی اهالی گرگان و شهر های اطراف را کشتند تا از خون آن ها اسیاب را بچرخانند تا مبادا قسم ایشان نادرست باشد !

      در زمان حجاج بن یوسف به زندانیان ایرانی آب آمیخته با نمک و آهک میدادند !

      کتابخانه ی گندی شاپور که بزرگترین کتاب خانه ی جهان آن زمان بود تماما سوزانده شد یا در کنداب پارس(خلیج فارس) ریخته شد ،‌با این استدلال که اگر خوب هستند ، قرآن بهتر از آنهاست و اگر بد هستند بهتر است که سوزانده شوند !

      وقتی قتیبه بن مسلم به خوارزم حمله کرد هرکس به خط پارسی مینوشت یا از علوم و اخبار گذشته آگاهی داشت را میکشت. او تمام موبدان و هیربدان را هلاک کرد تا این که فقط مشتی بی سواد احمق ماندند . ( توضیح این که پس از این کشتار جمعیت شهر یک پنجم شده بود ، پس میتوانید بفهمید که این یعنی چه) !

      به این خاطر است که ایرانیان علی بن ابیطالب و مختار را دوست داشتند و با آن ها همراه بودند ، زیرا آنها اینگونه نبودند !‌

  2. محسن می گوید

   سلام آقا توحید به نظر من شما این حرفارو از روی لجاجت و تعصب میگین و حتی اگه جنایاتی که شما به آن اشاره کردید واقعیت داشته باشد مثل قضیه هولوکاسته که در وقوعش شکی نیست ولی در کم و کیف آن اختلاف هست یعنی این تعداد نفرات که میگید مطمئنا اشتباهه و قضیه یک کلاغ چهل کلاغ رخ داده و حتی اگه این اتفاقها رخ داده باشد معلوم نیست که آیا به دستور فرماندهان رخ داده یا به دور از چشم اونا

 7. شهرام می گوید

  دوستان
  دقت و امانت داری در کتاب تاریخ طبری دیگر به زیر سوال رفته. آن چه در تاریخ طبری و کتاب هایی از این دست آمده در واقع تبیلغات دولتی (خلفای اموی و عباسی) است. مطالعات تازه ای درباره ی ساسانیان به بار نشته و تکمیل شده اند از جمله کتاب تورج دریایی درباره ی ساسانیان.
  پیش از ظهور اعراب به عنوان نیروی سیاسی تازه در منطقه، جنگ های فرسایشی و درازمدت ایران و روم و شکست های نهایی ایران در واقع امپراتوری ساسانی را نابود کرده بود و اعرابِ منطقه خلاء سیاسی را پر کردند که البته مصادف با ظهور اسلام بود. کشورگشایی آن طور که طبری روایت کرده آن هم دویست سال بعد اصلا مستند نیست. آنچه بوده رقابت های خاندان اشکانی و ساسانی بوده است. این اشکانیان بودند که اعراب را تشویق کردند به ایرانی که دیگر وجود سیاسی نداشت بیایند. خود اعراب چنین باوری و جرئتی نداشتند. یک تئوری نیرومند جدید می گوید که خاندان اشکانی در اواخر دوره ی ساسانی بسیاری از جاه و مکنت خود را از دست داده بود و آنان نیروی ناراضی داخلی شدند و انتقام گرفتند. شاید سلمان فارسی را بتوان به عنوان نیروی سمبلیک این جریان تاریخی قلمداد کرد. جان کلام این که، آثار تحقیقاتی تازه را بخوانید و خزعبلات امثال طبری را دور بریزید.

  1. هومن می گوید

   اگر به نهاوند رفته باشید متوجه میشید که قلعه و شهر اون زمان این قابلیت رو که ۱۰۰۰۰۰نفر رو درن خودش جا بده نداره اگرم داشته باشه ۱۰۰۰۰۰ سرباز دلیلی برای پناه گرفتن در شهر مخصوصا برای مقابله با نیروی به مراتب کمتر نداره !!!!!!!!! مگه اینکه از نیروی متخاصم سرباز کمتر داشته باشه

  2. آرسلان ته‌گین غازی می گوید

   خیلی جالبه رفته رفته تاریخ نگاران قدیمی حذف می شوند و جای خود را به نظریات تاریخ نگاران صهیونیست که خیلی تاریخ ایران باستان را دوست دارند می دهند .

   1. شهرام می گوید

    اسم این می شود تحقیقات علمی بر اساس داده های جدید. به چیزی که خوشتان نمی آید انگ نچسبانید. ما به این می گوییم حقارت جهان سومی.
    سم پاشی هایی به مانند دروغ پردازیهای کسانی چون طبری باعث عقده ی حقارت و در نتیجه نفرت ایرانیان از اعراب شده و نیز باعث غرور بی دلیل و ناموجه اعراب گشته. حاصلش بغض و کینه ی تاریخی دو طرف است نسبت به یکدیگر.
    مطالعات نو شاید نشان بدهند که این بغض و کینه ها در واقع وجهی ندارند.
    اگر این را صهیونیست ها به ما بیاموزند، باید دستشان را بوسید. من تورج دریایی را نمی شناسم مگر تخصص وی را.
    بنابر این آقای آرسلان ته گین غازی (با این اسم عجیب و غریب) چیزی را که نمی دانید یا کسی را که نمی شناسید تهمت نزنید.

   2. نا امید از بی سوادی می گوید

    چه کار به تاریخ دارید حال را بررسی کنید و ببینید چقدر بدبخت هستیم
    ای داد بیداد از بی سوادی
    ای کاش می توانستیم بدون محصولات غربی و کافری زندگی کنیم
    من در عجبم اینایی که اینقدر به کافرها و غربی ها بد میگن کثافتا چگونه از دسترنج فکر اونها استفاده می کنن

   3. سوشیانت می گوید

    تا چشم تو در بیاد ارسلان غاز !

  3. عادل می گوید

   برای شناخت توحش ساسانیان شما را ارجاع میدم به کتابی با نام زن در حقوق ساسانی نوشته کریستان بارتمه…. برید و بخونید و ببینید چقدر بیرحم بودن این موجودات ادم نما….

 8. هومن می گوید

  حتما هرودت و گزنفون و … هم صهیونیست بودن از منظر شما و خط فکریتون !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  ها ها ها ها …

 9. علیرضا می گوید

  وای …

  در عجبم !!!!!!!!!!!!!

  که وتن فروش چقدر زیاد شده .

  شما ها که این قدر اسلامو دوست دارید بهتر برید تو همین کشور های عربی مثل سوریه , لبنان … زندگی کنید ولی اصلا نگران نباشید چون بزودی همتونو با یه تیپا میندازیم بیرون فقط تا (تغییر بزرگ) صبر کنید.

  1. بهزادتورانی می گوید

   مگه چی داری که میگی هرچه داریم از عمر است .تو خجالت نمیکشی به تومیشه گفت ایرانی؟۰(تو یه قسمت از تاریخ طبری درمورد جنگ نهاوند که نویسنده محترم بهش اشاره کردبه نقل از یکی از فرماندهان سپاه مینویسه:گویی اعراب شیطان دیده بودند به قصد گشتن شیطان میکشتند زنان را به مانند افریطه(زنان شیطان) و کودکان را به مانند کودکان شیطان می پنداشتند و میکشتند).تنها دلیلی که باعٍث شد ایرانیها شکست بخورن از دیدگاه من عدم کفایت و بی لیاقتی خسرو پرویز بود

   1. ارش می گوید

    من هم با شما هم عقیده ام. و باید بیشترین گناه شکست ایرانیان از اعراب را از جانب خسرو پرویز دانست که با ۲۷ سال جنگ بیهوده با روم که هیچ سودی در بر نداشت ارتش ایران را تضعیف کرد و همچنین باعث نارضایتی مردم از دین زردشتی و دولت ساسانی شد!

    1. میلاد می گوید

     این کمی بی انصافی هست که بگیم شکست ایران تقصیر خسروپرویز بوده البته این قبول دارم که جنگ های خسروپرویز باعث ضعف ساسانیان شده بود ولی اگر خود خسروپرویز شاهنشاه بود هیچگاه تازیان بر ایران چیره نمیشدند

  2. عادل می گوید

   سگ در خواب بیند پنبه دانه……….

   1. شهرام می گوید

    سگ نیست و شتر است.

   2. سوشیانت می گوید

    وقتی مثل همونی که گفتی توی خواب پنبه دانه میبینه خودم با دستای خودم تو و امثال تو رو خفه کردم میفهمی که کی باید خواب ببینه ؛

    قذافی یه الگوی روشن و نمونه ی بارز برای شیطان بزرگ(امریکا رو نمیگم ، اهل فن خودشون خوب میدونن کی رو میگم) و پیروانش هست . بنی امیه هم میخواستن با همین روش ولی فقیه مسلمین بشن .

  3. بهروز می گوید

   سلام علیرضا
   من دست شما را می بوسم

  4. نا امید از بی سوادی می گوید

   جیگرتو بخورم
   موافقم

 10. نیلوفر می گوید

  راستش من بین دوست داشتن ایران با مقدس دونستن اسلام تداخلی نمیبینم..من هم عاشق کشورمم هم اسلامو به عنوان دینم انتخاب کردم..چیزی که میدونم اینه که حمله اعراب به ایران اصلا مطابق با قوانین اسلام نبوده..و جنگ های پیامبر دفاعی بوده بیشتر..و اصلا وحشیانه نبوده..اما در مورد اینکه ما مسلمون بودنمون رو مدیون جناب عمر هستیم باید بگم که قطعا اگه حق به حق دار میرسید خود حضرت علی (ع)با اون فرهنگ قوی و درایت بالا وعلم الهی که داشتن میتونستن بدون جنگ و خونریزی ایرانیارو مسلمون کنن…

  1. بهزادتورانی می گوید

   مرحبا دمت گرم به میشه گفت ایرانی با شرافت

   1. نیلوفر می گوید

    مرسی اقا بهزاد که تاییدم کردی

  2. محسن می گوید

   سلام نیلوفر خانم منم با شما موافقم انصافا حرفاتون بر اساس عقل و منطق گفته شده نه بر اساس تعصب و عقده

  3. محمد می گوید

   به این میگن حرف منطقی
   من هم با شما هم عقیدهام نیلوفر خانم

  4. بی نام می گوید

   ظاهرا در جنگ با ایران امام حسن و حسین به عنوان جنگجو در صف سربازان عرب بوده اند و خود علی بن ابیطالب به عنوان مشاور خلیفه(عمربن خطاب) در این خصوص به او مشاوره می داد. ما به این قضیه چگونه نگاه کنیم حمله سپاه عرب یا حمله سپاه اسلام؟

 11. شهرام می گوید

  دوستان،

  بهتر است بکوشیم بحث های سالم و بدون خشم به راه بیاندازیم شاید چیزی بیاموزیم و آماده باشیم اگر ما اشتباه گفتیم یا کردیم آن را اصلاح کنیم.
  آرای طبری از نگاه من محل اشکال فراوان است که مختصری اشاره کردم. وی جزو کسانی بود که شرمنده ی ایرانی بودنش بود.
  در مورد پیامبر و تاریخ زندگی وی و کوشش او، می باید تاریخ صدر اسلام را خواند، نوشته ی دکتر سید جعفر شهیدی. البته چاپ های دهه شصت را اگر بیابید بخوانید چرا که کتابش را که جزو متون درسی دانشگاهی است کوتاه و سانسور کرده اند (به گمانم). محمد دست به هر کاری برای جلب قدرت سیاسی زد. وی یک سیاستمدار حرفه ای بود و جزو کسانی بود که معتقدند هدف وسیله را توجیه می کند. جنگ های وی دفاعی نبودند. آغازگر جنگ شخص وی بود نه قبیله ی قریش.
  در مورد اسلام آوردن ایرانیان نیز باید بگویم که روند اسلامیزه شدن ایران بیش از چهارصد سال طول کشید. مناطق گیلان و مازندران تا کوه های اطراف قزوین هیچ گاه به دست اعراب فتح نشدند و پیوسته شکست خوردند.
  عامل اصلی مسلمان شدن ایرانیان فرار از پرداخت مالیات (جزیه) بود. این که ما آسایش کوتاه مدت خود را بر هویت و دین و تاریخ خود مقدم می دانیم سخنی است درست و البته مایه ی شرم ساری. از کسانی که راه را به روی اسکندر باز کردند بگیرید تا سلمان فارسی و کسانی که دروازه های بخارا و مرو را به روی ترکان تازه مسلمان غزنوی گشودند و باعث نابودی دولت سامانیان شدند تا سپاهیان فارس در دشت چالدران که تنها نظاره گر میدان نبرد شدند و توپخانه ی عثمانی را که شاه اسماعیل ماموریت داده بود آن را نابود کنند و نکردند و باعث شکست سهمگین ایران شدند که ما نیمی از کل کشور را از دست دادیم، و معهدات ترکمانچای و گلستان و تا همین دیروز بخشیدن بحرین و واگذار کردن آن که سپس جزو متحدان عراق در جنگ با ایران شدند. ما آن پر خویش را در کجاها که نیافتیم!

  1. عاقل می گوید

   ببینید دوستان عاقل
   اگر زردشت و ساسانیان مشکل نداشتند شکست نمی خوردند
   پس مشکل داشتند
   اگر اسلام مشکل نداشت الان وضع ما این نبود پس مشکل دارد
   سعی کنید الان باهوش و زیرک باشید افراط و تفریط است که پدر مردمان را در می آورد
   پس بیندیشید و راه درست را با علم و روانشناسی بیابید نه با تاریخ و یک عالمه انسان تاریخ مصرف گذشته

 12. بهزادتورانی می گوید

  تنها چیزی که میتونم بگم اینه اعراب واسه مسلمون کردن ایرانیا به ایران حمله نکردن.دلیلش چیزایی بود که همین الانم واسش پول میدن .

  1. بهمن سوشیانت می گوید

   درود بر بهزاد
   اعراب برای گرفتن غنیمت و زن و مال به ایران حمله کردن
   چه اگر نیت گسترش اسلام بود پیامبر بعد از پاره شدن نامه به دست خسرو پرویز به ایران حمله میکرد
   حتی در دوران خلافت علی هم عرب با ایران جنگی نکرد و حتی سیستان و ری و خراسان از دست عرب ( که در زمان عمر و عثمان گرفته شده بود ) جدا شد

   با درود بر زرتشت و مزدک
   با درود بر اسلام راستین
   ومرگ بر اسلام دولتی
   بدرود

   1. سوشیانت می گوید

    محمد به شاهنشاهی ایران حمله میکرد ؟ خودت یک لحظه فکرش رو بکن ، یه عده که فرق نمک و کافور رو نمیدونن به بزرگترین شاهنشاهی زمان حمله بکنن و پیروز هم بشن !!! محمد اگر میتونست حمله میکرد ، چون میدونست نمیتونه حمله نکرد . افسوس که شانس با ما نبود و به مدت ۲۰ سال از شاهنشاهی ایران به هیچ تبدیل شدیم …

    عزیز اول بفهم چی به چیه ، بعد حرف بزن . شمایی که نام زیبایی که اتفاقا من هم دارم رو دنباله ی خودت قرار دادی(سوشیانت) باید بدونی که حضرت علی بار ها مردم شورشی ایران رو قتل عام کرد که سیستان ، ری و خراسان جزوش بود .

    1. بهمن سوشيانت می گوید

     درود بر تو ای همنام من (چشمک)
     من بحث مذهبی را دوست ندارم
     و پاسخی نمیدهم
     فقط این را میگویم:
     به نقل از فتوح البلدان (نوشته بلاذری) و به نقل از کتاب فروپاشی (نوشته دکتر امیرحسین خنجی) :
     در دوره خلافت علی فقط یک جنگ با خوارجی که به ایران رفته بودند انجام شد و دیگر هیچ جنگی با ایرانیان در نگرفت. شهرهای سیستان و ری و خراسان نیز در این دوره از دست عرب خارج شد(در دوره خلفای بعدی اینها باز به دست عرب افتاد)

     دوست داشتم با منطق و منبع پاسخم را میدادی نه با ذکر جمله:((عزیز اول بفهم چی به چیه ، بعد حرف بزن)) که خود زیر سوال میروی نه من
     بدرود

 13. نیلوفر می گوید

  واسه چی شرمساری؟چرا فکر میکنید با حمله اعراب و مسلمون شدن ایرانیا ما هویتمونو از دست دادیم؟ما هنوزم ایرانی هستیم..نمی فهمم این همه جبهه گرفتنو؟…چه ایرادی داره که پیامبر یه سیاستمدار خوب باشه؟من مطالعه زیادی در مورد احادیث پیامبر داشتم..گفته های علمیشونو از نظر علمی ثابت شدست ..حتی دانشمندای فیزیک معراج پیامبرو دارن ثابت می کنن..پس پیامبر خیلی بزرگتر از این حرفاست …من همه حرفم اینه که اینقدر بحث هویت ایرانیو اسلامو با هم غاطی نکنیم…یه ایرانی چه مسلمون چه زرتشتی شریفه…

  1. شهرام می گوید

   خانم نیلوفر عزیز،

   من آن شرم ساری که نام بردم تنها مربوط به مسلمانی نبود. داشتم می گفتم ما دربرابر سختی های روزگار چندان سرسختانه پایداری نکردیم و در پی فرصت بودیم.
   درباره ی ادعاهای علمی هم لطف کنید پس از این حتما با سند و مدرک همراه باشد. نام آن دانشمند فیزیک که معراج پیامبر را اثبات کرده هم بیاورید تا ببینیم چه چیزی را اثبات کرده. موضوع احادیث یا روایات هم روشن است که همه نقل هستند و هیچگونه سندی در جهت اثبات یا نفی آنها وجود ندارد. خود قرآن را هم پس از مرگ پیغمبر (سی سال دیرتر) عده ای شروع به گردآوری کردند. چگونه؟ یک عده که مدعی بودند این کلمات از دهان مبارک پیغمبر بیرون آمده بود را (از روی حافظه ی خودشان) روی کاغذ آوردند. قرآن را خود پیغمبر ننوشته است.
   درباره ی ضدیت اسلام با ایرانیت و هویت ایرانی به آسانی تاریخ گواه این مدعا است. این که ایرانی ها مشکلی با مسلمانی خود ندارند با شما موافقم ولی این رابطه دو طرفه نیست. از دید اسلام و مسلمانان شما را مسلمان نمی دانند بلکه رافضی هستید. یعنی از دین برگشته. تشیع را همه ی اسلام نپذیرفته است. و این که خود تشیع چقدر به ایران آسیب زده است هم موضوع مطالعات تاریخی بسیار جالبی است که امیدوارم روزی بتوانم آن را تمام و تکمیل کنم. جنگ چالدران و شکست ما در آن و همه ی آن آسیب هایی که در این چهارصد سال گذشته از آن دیده ایم از نگاه من ارتباط مستقیم با تشیع ما دارد که به زور شمشیر قزلباشان به ما تحمیل شد و ما را اتفاقا از بقیه ی جهان اسلام جدا کرد. که هنوز هم از آسیب های آن به دور نمانده ایم.
   از نگاه من تاریخ یک روند دیالکتیکی است و همه ی اتفاقات با هم زنجیروار مربوط هستند. تاریخ را نباید بریده بریده نگاه کرد و داوری کرد.

   1. محسن می گوید

    سلام آقا شهرام اگه معجزه های قرآن رو میخوای خب در این مورد تحقیق کن من نمونه های زیادی از معجزات قرآن دیدم برای نمونه : قرآن زمین را به گهواره تشبیه کرده و خصلت گهواره هم حرکت کردن آن است یعنی زمین هم حرکت میکند و در آیه ای دیگر میگوید که زمین و اجرام دیگر در محورهایی معین میچرخند و وقتی بعد از صدها سال گالیله این موضوع را عنوان کرد کلیساها در آن زمان او را کافر خواندند و حالا معلوم شده که زمین در حرکت است یا در قرآن آمده که ” ما ماه را مطیع خورشید قرار دادیم ” و الان معلوم شده که ماه از خود نوری ندارد و نورش را از خورشید میگیرد یا در قرآن آمده که ما همه چیز را زوج آفریدیم و در قرن بیستم کشف شد که حتی اتم ها و مولکولها هم دارای ساختاری زوج هستند یعنی الکترون و پروتون یا در آیه ای از قرآن آمده که ” و فرشتگان به سوی او میشتابند در روزی که مدتش هزار سال است ” که گویا به نظریه نسبیت انیشتین اشاره دارد و صدها معجزه دیگر که مجال پرداختن به آن نیست

    1. نا امید از بی سوادی می گوید

     وولک نظریه نسبیت انیشتن که رد شده نمی دونستی؟؟؟؟؟؟

    2. سوشیانت می گوید

     مشکل شما اینه که میخواهید از هر چیزی به نفع خودتون استفاده کنید ؛ به حرف های مخالف ، به کارهای مخالف و … میگید شیطان پرستی و از توش نماد و علامت برای شیطان پرستی درمیارید و یا اینطوری از قرآن مطالب علمی درمیارید . توی قرآن هیچ وقت گفته نشده زمین به دور خورشید میچرخه ، اتفاقا گفته شده خورشید در مدارهایی معین میچرخه که امروزه ثابت شده اینطور نیست یا گفته آب منی مرد از بین سینش میاد که اشتباه هست و این رو همه میدونن .

   2. abbas می گوید

    با سلام دوست خوبم کی گفته قران بعد سی سال از زمان پیامبر جمع آوری شده؟؟ حدیث ثقلین رو که همه قبول دارن چه شیعه چه سنی نگاه کنید یه بار بادقت،پیامبر میفرماینند انی تارک فیکم الثقلین کتاب الله وعترتی…دقت کنید لطفا لفظ کتاب خدا رو پیامبر بکار بردن،اگه قران نوشته نشده بود و به شکل کتاب در نیومده بود لفظ کتاب الله به نظرتون مفهومی داره؟؟ من یه نمونه حدیث گفتم هزاران حدیث ودلیل وجود داره که موید این مطلب هست.امیدوارم منظرم رو رسونده باشم خدمتتون. یه توصیه هم به همه دوستان عزیز اگه تو نظراتمون از بکار بردن الفاظ توهین آمیز پرهیز کنیم خیلی جالب میشه حرفمون بیشتر اثر میکنه،توهین اسلحه آدمای متعصب و سطحی نگره…سپاسگزارم از همه دوستان

    1. سوشیانت می گوید

     دوست عزیزم ؛
     قرآن در زمان ابوبکر مکتوب شد و قرآن کنونی مجموعه ای از سخنان پیامبر اسلام از زبان الله هست که برای پیروان بیان شده بوده و هرکس هرچقدر حفظ بود گفت و نوشتند و اون رو به این صورت دراوردند . این موافق روایات تاریخی بسیاری از تاریخدانان عرب هست .

     1. ab bas می گوید

      بنده با تمام احترامی که به عقاید شما ونظرتون قائلم باید عرض کنم که چطور ممکنه پیغمبری که کوچکترین مسایل دین رو هم اعلام کرده برای مثال شما در باب مسواک زدن ونظافت و شونه زدن وغیره هزاران حدیث میتونید پیدا کنید که حاکی ازین هست حضرت محمد به مسایل کوچیک دین هم ارزش والای قایل بودن.حال چطور ممکنه مسئله مهم و اساسی وبنیادین مثل جمع آوری قران رو ولش کنه به امون خدا که چند نفر بعد حضرتش جمع شن و محفوظات خود رو به شکل کتاب در بیارن که بشه قران!!!!!در ضمن بنده به حدیث ثقلین اشاره کردم که لفظ کتاب بکار برده شده توش.کتاب یعنی چی؟؟؟ به کلماتی که حافظان وحی تو ذهن داشتن و احیانا چند مورد مکتوب هم باشه به نظر شما میشه لفظ کتاب رو بکار برد؟؟؟؟ پیامبر نمیتونست بجای لفظ کتاب مثلا بفرمایند کلام الله؟؟؟ عزیزم منتظر جواب شما هستم در رابطه با لفظ کتاب.یاعلی مدد

  2. میلاد می گوید

   نیلوفر جان اگر اسلام و ایران با هم منافاتی ندارن پس چگونه شده است که ایران پس از اسلام دیگر نتوانست ان کشور مقتدر همیشگی باشد

   1. عادل می گوید

    ایران هیچگاه مقتدر نبود بلکه تجاوزگری بیش نبود که برای کشورگشایی حمله میکرد به همسایهاش…. پروفسور پرویز رجبی تاریخ دان بزرگ ایران میگه…. رفتار کوروش خلاف منشورش بود. کوروش سه تمدن بزرگ دنیا را از بین برد… ماد … لیدی… بابل… و این یعنی اینکه کوروش خونخواری بیش نبود.. ایا کسی که سه تمدن بزرگ جهان را از جغرافیا محو کنه خونخوار نیست؟؟؟؟ کوروش مردم و اکد را قتل عام کرد و اکد را اتش زد…
    مدرک…….
    http://alef.ir/1388/content/view/82899/

    1. میلاد می گوید

     کوروش نه کوروش کبیر
     فقط به این حرفات میخندم این منبعت زیادی معتبره به درد ما نمیخوره

    2. سوشیانت می گوید

     کوروش هیچ گاه تمدنی رو از بین نبرد ، به همه آزادی میداد تا طبق دین و آیینشون عمل کنند ، هیچ وقت به کسی زبان پارسی یا دین زرتشت رو تحمیل نکرد. به نظر شما تمدن ایران ، تمدن مصر ، تمدن شام ، تمدن تونس و تمدن اندلس که تازی های مسلمان از بین بردند مشکلی نداشت ؟ این فیلسوف های تقلبی و ساندیس خور رو فکر نکنم هیچ کس غیر از شما که مثل اون ها هستید قبول داشته باشه .

   2. محسن می گوید

    سلام میلاد جون شما که مطالعه ای در این زمینه ندارید حداقل این قدر با اطمینان صحبت نکنید ساسانیان اگر هم قدرتمند بودند به هرحال به خاطر اوضاع آشفته شان در اواخر دوران حکومتشون در حال نابودی بودند و اگه اسلام وارد ایران نمیشد به هر حال مسیحیت جای اونو میگرفت در ضمن ما بعد از اسلام هم دوران قدرتمندی داشتیم مثل دوره سلجوقیان سامانیان و صفویان اگه الان عقب مونده ایم فقط به خاطر حکومت قاجارها بر ایران بود

 14. امیر می گوید

  ما فرهنگی داریم که اعراب نتوانسته دران نفوذ کند اگر غیر ازاین بود ماهم دست کمی از مصر متمدن نداشتیم.؟هیج وقت به هیج جیزی توهین نکنید برای همه احترام قایل شوید با هم تبادل نظر کنیم نه تاریخ را خوب درک کنیم برای رفتن به اینده باید ازپل گذسته عبور کنیم هرچند که پل شکسته باشد.با عرب کاری نداریم ولی برای دینمان ارزش قایل شیم. با سپاس فراوان

 15. امیر می گوید

  در مورد هر جیزی تاریخی که اطلاعاتی دارید درست بنویسید تا همه ما جیزی یاد گرفته باشم.( حفر کانال سویز توسط ایرانی ها برای تصرف مصر کنده شد)

  1. سوشیانت می گوید

   کانال سوئز برای ارتباط تجاری از راه دریا به فرمان داریوش هخامنشی کنده شد ولی بعد از مدتی اون با خاک پوشانده شد و از بین رفت تا این که در قرن ۱۹ دوباره توسط بریتانیایی ها کنده شد .

 16. سعید می گوید

  با سلام به دوستان
  حقیقتش رو بخواهید بعضی از دوستان راست میگن ما خودمون هیچی نیستیم اونوقت گناه رو گردن اسلام و عربها و اسکندر و غیره میذاریم و هنوز که هنوزه در بند افسانه های ۱۴۰۰ سال پیش هستیم و که ماچی بودیم و چه ها بودیم و ما بهترین بودیم و فلان و بهمان وبا چنگال غذا میخوردیم و اینجور بودیم و اونجور
  بابا بیخیال الان چی ؟
  الان چی هستیم و کجای این دنیای پیشرفته داریم جولان میدیم ؟
  یه کشور جهان سومی و عقب مانده

 17. پارسا می گوید

  چقدر حال به هم زنه دفاع این عرب پرست ها،لطفا کتب واقدی رو از همین سایت بگیرید بخونید جنایت های پیامبرتون رو بخونید،تا چه برسه به عمر و عثمان ادم خوار

  1. محسن می گوید

   سلام پارسا واقعا چقدر متعصب و بی انصاف هستی کمی عاقلانه تر فکر کن برای درک اسلام به مطالب قرآن رجوع کن نه رسانه ها و حرفای یک عده بی سواد اگه اسلام ایرانو نمیگرفت مسیحیت جای اونو میگرفت چون ساسانیان ضعیف شده بودن در ضمن برو تاریخ همین دبیرستانو بخون تا ببینی که بعد از ورود اسلام به ایران هم دوران درخشانی داشتیم مثل سلجوقیان و صفویان که درست در زمان سلجوقیان قلمرو ما به اندازه هخامنشیان شده بود

   1. بهمن سوشیانت می گوید

    اشتباه نکن عزیزم
    به جز دوران کوتاه نادرشاه افشار دیگه هیچوقت صلابت قبل از اسلام بدست نیومد
    گندی که عرب زد به این کشور …

 18. بردیا می گوید

  متاسفم برای اون کسانی که هنوز که هنوز سنگ اعراب رو به سینه میزنند.

 19. ساسان می گوید

  نمن تعجب میکنم از کسانی از پیروزی اعراب بر ایران با افتخا ر یاد میکنند و مهمترین دلیلشان مسلمان شدن ایران است مردم ایران دو هزارسال یکتا پرست بودند و در زمان هجوم اعراب ایران کشور متمدنی بوده است و تا آن موقع هم ایران بوده است اعراب وحشی ترین قوم بوده اند و تاآن زمان نیز بت پرست بوده اند و با شتر و شمشیر آمدند چون فقط آن رابلد بودند ایران بادیه های عربستان نبود ایران مثل فرش نفیسی در دست وحشی ها افتاده بود کافی بود بدرند چون فقط دریدن بلد بودند بی جهت نبود که ایران پس از آن دیگر کمر راست نکرد چون سوختند و کشتند و بردند وفرزندان کورش بزرگ را موالی نامیدند دین اسلام را عرب نیاورد اسلام خود آمد

 20. سامان می گوید

  به نظر من ساسانیان در اثر جنگهای بسیار زیاد و وحشتناکی که داشتند باروم و هم جنین با اقوام وحشی که پیوسته به مرز های ایران برای چپاول حمله میکردند نیروی نظامی و کار امدشان از بین رفته بود و جمعیت مردان هم مسلما کاهش یافته بود و خزانه شاهی خالی شده بود چون اگه توجه کرده باشین ساسانیان تعداد نیروهایشان همواره کمتر از دشمنان بوده و ایرانی ها به دلیل شجاعت شان بر روم و اقوام وحشی پیروز میشدند نه تعدادشان به نظر من عربها از این موقعیت پریشان ایران استفاده کردند و بدون جنگ انچنانی به ایران وارد شدند حتی بعد شیرویه ساسانیان کسی رو نتوانستند پیدا کنند که جایگزین او کنند و به اجبار دو زن را پادشاه کردند و در اخر یزد گرد را که از اقوام دور ساسانیان بود پادشاه کردند به نظر من تاریخ طبری به شدت رد میباشد چون در هر جنگ نوشته از ایرانیها اینقد کشته شد که نمیشود گفت معلومه که دروغه چون مگه جمعیت ایران چقدر بوده که اینقدر کشته داده باشد من رد نمیکنم که کشته هم داده باشن ولی نه اینجور که طبری گفته مطمئنا تعداد عربها خیلی بیشتر از ساسانیان و سپاه ایران بوده مخصوصا بعد ۲۷ سال جنگ با روم چون اگه توجه کرده باشین کل سپاه جنگجوی ساسانی که ۷۰۰۰۰ نفر بوده که عملا ۵۰۰۰۰ تای انها بیشتر کارایی نداشتند و ان ۲۰۰۰۰ تا پیاده بودند که در سپاه ساسانی پیاده نظام کاربرد انچنانی نداشت من مطمئنم که عربها با نامردی هر چه تمامتر به کشوری حمله کردند که مردان جنگی ان بسیار کاهش یافته بودند و با جمویت بسیار بیشترشان پیروز شدند وان پیروزی اصلا طوری نیست که عربها در کتابهایشان نوشتند مسخره ترین جای تاریخ طبری همان داستان ۱۰۰۰۰۰ نفر سپاه ساسانی و کشته شدن انها بدست اعراب است چطور ممکن است عربی که الان جمعیت ۱۰۰۰ نفر را ۱۰۰۰۰ نفر تخمین میزند در ۱۴۰۰ سال پیش جمئیت ۱۰۰۰۰۰ نفر را تخمین بزند ؟کمی اندیشیدن بد نیست؟؟؟؟

 21. پارسا می گوید

  چقدر وطن فروش زیاد شده/با دید یه ادم منصف لا اقل نگاه کنید

 22. داری وش می گوید

  آیا لازم است برای اثبات ایرانیتمان به اعراب فحش بدیم که چی بشه اخرش چی ایران درست میشه ایا میدانستید تمام دانشمندان ایران مسلمان بوده اند شعرا فیلسوفان ایا اسم نظام الملک به گوشتان خورده
  یا بو علی سینا همین شاهنامه را کسی سروده که مدح پیامبر اسلام میکند

  1. بهمن سوشیانت می گوید

   همه اینهایی که نام بردی مسلمون بودن اما عرب نبودن بلکه ایرانی بودن
   یه مثال
   شما الان یه سری معلوماتی داری. اگه ناگهان دینتو از اسلام به مثلا بودایی تغییر بدی دانسته ها و معلوماتت از بین میره ؟
   بو علی و فردوسی وسعدی اگه خون ایرانی تو رگشون نبود هیچوقت اینی نمیشدن که هستن
   چرا عرب بوعلی و نظامی و حافظ نداره ؟ مگه اونا مسلمون نیستن ؟

  2. مهسا می گوید

   همون فردوسی اگه نبود ما الان مجبور بودیم به زبان مادر شما یعنی عربی صحبت کنیم
   درود بر فردوسی وطن دوست

  3. بهروز می گوید

   مدح پیامبر نشنیده بودم

  4. نا امید از بی سوادی می گوید

   اگر فردوسی مدح پیامبر نمی کرد آیا کتابش می ماند؟؟؟؟؟؟؟
   فکر کن باریکلا
   آفرین اون کله برای فکر کردنه نه این که سوراخش رو فقط با غذا پر کنی

 23. شهرام می گوید

  سلام من یک شهرام دیگرم میشود این مجادله هزار ساله را تمام کنید همه شما بخواهید یا نخواهید ایرانی هستید و باید همدیگر را تحمل کنید اگر یاد نگیرید قوم دیگری با نام دیگری همان می کند که یونانی و عرب و . . . بر سرزممینمان کردند .

  1. سینا می گوید

   سلام
   من هم با گفته های دوستان داریوش و شهرام موافقم.
   ضمن اینکه لازمه اضافه کنم این موج ضد عرب در بین ایرانیان ریشه در چند مورد دارد:
   ۱- اولا اینکه بهرحال آنها غالب بودند و ما مغلوب. پس طبیعی است که خیلی از آنها خوشمان نیاید.
   ۲- ایرانیان اگرچه مغلوب شدند ولی تاریخ نشان می دهد که بعدها خیلی برای بیرون آمدن از سلطه عرب ها تلاش کردند همین تلاش ها باعث می شده است که حکمرانان عرب بر آنها سخت بگیرند و بدیهی است کینه عمیق تر شود.
   ۳- متاسفانه حکامی که در سرزمین های ایرانی در دوران بنی امیه حاکم شدند ایرانیان را به حاشیه کشاندند در حالیکه در بقیه سرزمین های فتح شده توسط مسلمین وضع بهتر بود. این خود دلیلی شد بر اعتراض بیشتر ایرانیان.
   ۴- اما امروزه، متاسفانه ما خیلی عقب ماندیم و می گردیم دنبال کسی که گناه این عقب ماندگی رو به گردن اونها بیندازیم و چه بهتر از کسانی که فاصله تاریخی ما با اونها خیلی زیاده و خیلی هم در ما تاثیر گذار بودند.
   ۵- روحانیت شیعه در ایران کارنامه خوبی در عدالت و توسعه از خودش بجا نگذاشته و ما همه اینها را از جشم اسلام می دانیم و اسلام هم توسط همان اعراب به ایران آورده شدند. پس دشمن خوبی برای فحش دادن داریم.
   ۶- و در نهایت به نظر می رسد که قدری تغیر اخلاق یافته و به تبعیض نژادی یعنی چیزی که دنیای پیشرفته و مدرن آن را فقط در تاریخ می تواند تحمل کند گرایش پیدا کرده ایم و ول کن هم نیستیم انگار که هر کس شناسامه ایرانی داشت به نوعی از فرهنگی غنی برخودار شده هر چند که کلمه “سید” را هم یدک بکشد و هر کس نامی عربی داشت حتما مشکل ژنتیکی دارد. و جالب اینکه همین سیدها هم خود از آتش بیارهای معرکه هستند.
   ۷- و ختم کلام تاریخ ایران هم مثل هر قوم دیگری فراز و نشیب داشته اگر امروز در نشیب هستیم به جای انداختن گناه آن بر گردن دیگران به فکر فراز باشیم.

   1. بهمن سوشیانت می گوید

    موافقم

  2. عاقل می گوید

   ما وقتی الان تو قرن ۲۱ دریای خزرمون رو میدیم به روسیه
   نتیجه همین بحث ها هست شما اینجا این بحثا رو کنید
   سران مملکتتون دریای کشورتون رو می بخشن
   تو رو خدا به جون مادراتون بیدارشید از این خواب هیپنوز
   ول کنید این بحثا رو
   کشور تون رو دارن به لجن می کشن
   ول کنید عمر و محمد و علی رو
   خاک وطنتون رو بچسبید سرمایه فرزندانتون رو حفظ کنید

 24. پارسا می گوید

  (هر چی داریم از عمره…)
  ‏(اسلام دین شمشیر و جهاد و قتل و به بردگی گرفتن دیگران نبوده و نیست…)
  اسلام همه جا با دلیل و منطق پیشرفته….)
  ‏(پیامبر هم انسان مهربانی بودند که فرمان به کشتار بنی غریضه،غارت بنی نضیر و شکم دری زن شاعره….دادند)
  در کل همه اونای که اسلام رو نقد میکنن……میخورن،طبری، واقدی و دیگر تاریخ نویسان عرب و غیر عرب هم از اسراییل پول گرفتن،تا بعضی حرفای دروغ بنویسن و…….

 25. پارسا می گوید

  (هر چی داریم از عمره…)
  (اسلام دین شمشیر و جهاد و قتل و به بردگی گرفتن دیگران نبوده و نیست…)
  اسلام همه جا با دلیل و منطق پیشرفته….)
  (پیامبر هم انسان مهربانی بودند که فرمان به کشتار بنی غریضه،غارت بنی نضیر و شکم دری زن شاعره….دادند)
  ‏(مسلمین هم به هیچ زنی تجاوز نکردن….)
  در کل همه اونای که اسلام رو نقد میکنن……میخورن،طبری، واقدی و دیگر تاریخ نویسان عرب و غیر عرب هم از اسراییل پول گرفتن،تا بعضی حرفای دروغ بنویسن و…….‏

 26. محسن می گوید

  من برام سوالاتیوجود داره که مایلم اگه کسی میدونه جواب بده:
  ۱- چرا اعراب به ایران حمله کردند؟ در هیچ جا نخواندم که ایران ابتدا به ساکن به اعراب حمله کرد و عربها برای دفاع از خود به ایران حمله کردند. پس چه توجیهی داشت حمله اونها؟؟؟؟
  ۲. اگه فرض کنیم علت حمله اعراب به ایران ” گسترش اسلام ” بوده , پس میتونیم نتیجه بگیریم که اسلام با زور شمشیر گسترش پیدا کرد؟؟؟
  ۳. در تاریخ اومده که سپاه اعراب ( اسلام) پیش از حمله به ایران , روستاها و قصبات مرزی در منطقه ” حیره” در جنوب رود فرات رو بدستور خلیفه وقت ( عثمان) و بدست خالد ابن ولید بارها و بارها مورد حمله شبانه قرار داده و ضمن کشتن مردان روستایی , زن و بچه اونها رو به برده گی میبردن و مال و اموال اونهارو به تاراج میبردن و هدن از این کار نا امن کردن منطقه و کوچ اجباری ساکنین از این مناطق و جایگزینی اعراب در این مناطق بوده ضمن اینکه بدین وسیله امرار معاش نیز میکردند. حالا سوال من اینه که چرا؟؟؟ آیا مردمی که در صلح و صفا داشتن زندگی میکردن چه گناهی مرتکب شدن که بایستی اینچنین مورد تاراج قرار بگیرن؟؟؟ ( برای اینکه درک بهتری از این موضوع داشته باشین لطفا” بدور از جو زدگی , خودتونو جای اون مردم قرار بدین و ببینین چه ظلمی به اونا رفته )
  ۴. مردمی که در خانه و کاشانه خود دارن زندگی میکنن ناگهان به حمله اعراب مواجه میش که نه تنها کشورشونو میگیرن بلکه به اونها گفته میشه بایستی به دین جدید بپیوندید که اگه چنین نکنین بایستی ” جزیه ” بدین. اگه کسانی متمول بودن که به دین خود باقی میموندن و جزیه میدادن و اگه فقیر بودن دین جدید رو قبول میکردن. حالا سوال من اینه ” جزیه ” ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ آخه کشورشو بگیری و حالا باید ” باج” هم بدی؟؟؟ و سوال دیگه اینکه گسترش اسلام از راه جزیه؟؟؟؟؟
  ۵. سپاه اسلام وقتی به سرزمین ها حمله میکرد مردان رو میکشت و زنان و دختران و پسران رو به بردگی میگرفت و سپس اونهارو بین خودشون تقسیم میکردن و یا اونهارو در بازار میفروختن . ینی برده داری با حکم شرعی؟؟؟؟؟؟؟؟؟
  فعلا” همین چند تا سوال رو لطفا” منطقی به من جواب بده هرکسی که اطلاعات داره تا بعدا”

 27. پورپیرار می گوید

  آقایان و خانوم ها بیجهت دعوا نکنید اخیرا طبق تحقیقات مهندسان باستان شناس آلمانی و قبل از آن نظام مهندسی کشور; کشف شد که اصلا شخصی به نام کوروش وجود خارجی نداشه است!!!!!!!! تخت جمشید هم یک بنای نیمه کاره است; این خبر را در آینده خواهید شنید . کافی است به گل ها و پله ها و اسفینکس های حجاری نشده و نیمه تمام موجود در سر تا سر این بنا(؟)ی نیمه کاره نگاهی بیاندازید و از طرف دیگر در نظر داشته باشید که وقتی از امپراتوری و تمدن هخامنشیان حرف میزنید که ۴۰ کشور را زیر سلطه داشتند(؟) باید شهرهایی را نام ببرید که از این تمدن باقی مانده مانند امپراتوری رم که در جای جای اروپا آثار شهرنشینی آنان مشهود است ولی از امپراتوری کبیر هخامنشیان(!) یک تخت جمشید مانده که آن هم … جالبتر آنکه کتیبه های نقش رستم نه کنده کاری های مربوط به دوران باستان ; بل آثار کنده شده توسط دانشمندان یهودی دانشگاه های اروپا و آمریکا در حدود ۶۰ سال پیش میباشد!!!!!!!!!!! از طرف دیگر حتی اگر این بنای مضحک تمام و کامل هم میبود در مقابل آثار بجا مانده از تمدن های ملل دیگر (از جمله چین ;رم ; قبایل مایا; مصر و حتی تمدن های جنوب شرقی آسیا) به هیج عنوان حرفی برای گفتن نداشت پس لطفا همگی از خواب کوروش و داریوش و امپراتوری بزرگ و ملی گرایی و غرور باستانی و هزار مهمل دیگر بیدار شوید و بدانید تنها هویتی که ما فعلا میتوانیم از آن برای خود نام ببریم هویتی است که بعد از ورود اسلام به اعتقادات مردم به آن رسیدیم

  1. بهمن سوشيانت می گوید

   شما خسته نشدی از چرندیات؟ همه دیگه میدونن که این حرفارو واسه رسیدن به شهرت میزنی اقای تشنه اشتهار

   منم اینجا اعلام میکنم که اقای پورپیرار یکی از ماسونهای کابالیست و پیرو مکتب لوسیفر(ابلیس ) میباشد. پس دوستان به حرفاش توجه نکنن

  2. کارن می گوید

   jenabe ostad pas shahnamaro chi migi onam enkar mikoni yeki az shahkaraye donyaro ke nemitoni enkar koni man fekr mikonam to aslan nemifahmi

 28. مهسا می گوید

  آقای پورپیرار واقعا حماقت هم حدی داره پس بفرمایید منشور سازمان ملل که در انگلیس هست از کجا ساخته شده؟ این همه کتیبه که ترجمه شده هم لابد یهودی ها ساختن واقعا برای اون عقل اندازه نخودت متاسفم
  تو و امثال تو نمی تونید با این چرندیات حتی شکی هم در دل ما وطن دوستان که عشق به بن و ریشه خود داریم راه بدین
  توصیه من اینه شما برین ساکن عربستان بشید همونجا که فکر می کنید بعد از ورودشون به ایران ماهویت پیدا کردیم
  از ته دل متاسفم

  1. بهمن سوشيانت می گوید

   زیاد به چرندیات پورپیرار فکر نکنید
   این بابا واسه شهرت تاریخ تاریخو تحریف میکنه

   وقتتو سر این اقای بنا زاده بیسواد ( که نام مستعارش پورپیرار هست) هدر نده

 29. vahid می گوید

  عالی بودفقط الفاظ بعضی ازدوستان باعث آزارمیشه که اونم امیدوارم که دراینده ای نزدیک ازمیان مارخت بربنده ونویداین باشه که ایرانیان رفته رفته به اصل خویش بازمیکردندویادمان نرود که کورش بامنشی انسانی جهان رابنده خویش کرد.وقطعأیک روشنفکرعلیه کسی جبهه نمیکیردجه بسا بعضی اوقات توهین طرف مقابل رابه جان میخرد.بدرود

 30. محمد می گوید

  بزرگواران، دوستان! به خدایی که لااقل هممون قبولش داریم اسلام این نیست که دارن به شما نشون میدن، اسلام اونه که ناپلئون میشناسه و قرآن اونه که غربیا میشناسن، ماها فقط لفظشو شنیدیم و سوء استفاده هایی که ازش شده دیدیم. بله به خاطر یه عده آدم سودجو که پشت نقاب اسلام هر کاری برای منافعشون میکنن شما چشاتونو نبندین، از هر چیز خوباشو بگیرید حالا مال هر قومی که میخواد باشه.
  یادمون نره که اگه الان خودمون کوتاهی میکنیم تقصیر رو گردن اسلام نندازیم! ما مسلمونایی مثل شیخ بهایی داشتیم، مثل حافظ، فردوسی، بوعلی، رازی و خیلیای دیگه که نیومدن دست روی دست بزارن و بگن اسلام نمیذاره !!!
  اگه شما سر کلاس درسی بری ولی دانش آموز اون کلاس نباشی یعنی چیزی از اون کلاس یاد نمیگیری؟؟؟ شما چیکار با اشخاص دارید، ببینید قرآن کجاش بده که اینقدر غیر مسلمونا ستودنش؟؟!! مسلمونی به عمله نه به حرف، نه به شخص نه به حکومت.
  من به ایرانی بودنم افتخار میکنم، به خدا خونمم واسه ایران میدم(مثل خیلیا که دادن)(البته نه برای حکومت) ولی انصافاً بی تعصب یه عرب نمیتونه خوب باشه؟؟؟ و همینطور یه ایرانی نمیتوبه بد باشه؟؟؟
  ایرانیا بارزترین مشخصشون صداقت و مردانگیشون بوده، آیا ما الان واقعاً صادقیم؟!!! آیا مثل نیاکانمون جوانمردیم؟!!! پس بیاید بحث از شرافت بکنیم،از راستی، از احترام، از خوبی و از تمامی خصایل نیک،از اون چیزایی که ما داشتیم و غربیا از ما یاد گرفتنو کاری نداشتن که اسلام گفته یا هر مکتب دیگه،فقط خوبشو گرفتن!!!
  من خودم با حمله اعراب مخالفم و با اینکه اطلاعات تاریخیم کمه ولی چون نهاوندیم در این مورد چیزایی رو میدونم که شماها نخوندین و لمس نکردین. آره نمیدونین شهری که تو اکثر کتابا و نقشه های تاریخی اسمش هست نابود شد، آره هنوز براتون پیش نیومده که یه دوست اهل سنت ایرانی که هویت ایرانیشو فراموش کرده برگرده بگه وقتی عمر به ایران حمله کرد نهاوندیا زنا و بچه هاشونو لخت فرستادن جولوی عربا !!!!!!!!!!!!
  من به ایرانی بودنم و به مسلمان بودنم و به لهجه ی نهاوندیم که از بازمانده های زبان پهلویه افتخار میکنم، به اسلامی که خودم شناختم و نه اونی که می خواستن بهم تلقین کنن!!!
  به نظرم مسلمون نشدن افراد بهتر از اینه که از اسلام بیزارشون کنی و بخوای با زورگویی برای اسلام آوردن به اونا نه تنها مسلمونشون نکنی بلکه دین ستیزشونم بکنی!!!!!!!!!
  قدرت و عظمت یه کشور دیگه به وشعتش نیست، ایرانیای با فرهنگو دوست دارم، بدرود

  1. بهمن سوشیانت می گوید

   درود
   شیعه سنی وهابی بهایی اسماعیلیه شیخیه و ……
   اینا هیچکدومش اسلام نیس
   اسلامو فقط تو قران جستجو کنید ولاغیر
   به جای رجوع به توضیالمسایل ایتالله فلان و ایتالله بیثار برید تو ترجمه قران تا ببینید اسلام یعنی چی

   درود بر اسلام غیر دولتی
   درود بر حضرت زرتشت (ع)
   درود بر ایرانی با شرف

   مرگ بر عمر و اسلام اخوندی
   مرگ بر یزید زمان

   بدرود

   1. ... می گوید

    واقعا از طرز حرف زدنت معلومه که چه قدر اسلام رو توی قرآن درک کردی.
    خوب معلومه که جنابعالی مثل خیلی از هموطنان دیگر از روحانیون این
    جامعه یک عبا و عمامه رو درک کردند.
    گفتید برید ترجمه ی قران رو بخونید ببینید اسلام چیه .خب منم همین کار
    رو کردم ولی دیدم نوشته :
    نماز را برپادارید و زکات را بپردازیدو….

    خواستم انجامش بدم، ولی نمی دونستم چطوری باید نماز بخوانم واصلا
    نمازچیست.
    ازکه بایدمی پرسیدم؟
    اینجا بودکه فهمیدم خدا،اولیایی دارد که پیروانشان،شیعه نام دارند وآنها
    هستند که کاتب وحی و مفسر قرآن و دارنده احکام الهی اند.

    جناب سوشیانت
    روحانی ها ومراجع تقلید،منتخب مردم نیستند،آنها (طبق فرمایش امام زمان) در زمان غیبت،حجت وجانشین امام عصر هستندو امام عصرهم
    حجت خدا.

    درود بر اسلامی که همیشه،مظلوم وناشناخته است ومبلغانش،
    دشمنان جامعه شناخته می شوند.

    درود بر اولیاخدا

    مرگ برضدولایت فقیه…

 31. خسرو می گوید

  آرسلان ته‌گین غازی از نام پلیدت معلومه که از بازماندگان خاقان خونخوار هستی, منبع برو تاریخ طبری را بخون, در ضمن بسیاری از مردمان شمالشرق خراسان بزرگ از ترکان بودن که در چشم به هم زدنی توسط مهلب سردار تازی قتل عام شدند

 32. Ali می گوید

  ایران و ایرانى اگه کارى کرده دنیا به نیکى از ایران یاد میکنه، مغول اگه کارى کرد فهمید و با تمدن و فرهنگ ایران سازگارى پیدا کرد ، همین طور رومیان ، تمدنهاى که در جوار همدیگه و با وجود همدیگه ساخته میشده و در مواقعى موجب جنگهاى خانمانسوزى شده بود، ولى بر اثر چیره شدن ایران بر روم یا روم بر ایران هیچ وقت شاهد ویرانى و از بین بردن فرهنگ و تمدن ان دیگرى نشدن جزء در مواردى خاص و انگشت شمار ، اگر چیرگى و پیروزى بین تمدنهاى ان دوره بود بخاطر فرهنگ قدیم ان دوران تعرض و نابودى مفرط در کار نبود ، همان طور که ژوستى نین مورخ یونانى گفته اگه ایرانى اسیر میشده میگفت ایستاده گردنم را بزنید که غرور ایرانیم جریحه دار نشه باعث سر افکندگى ایرانى بود که التماس کنه یا دارش بزنن ، یا همینطور روایاتى در مورد بزرگى رومیان قدیم بوده و جایه انکار نیست ، ولى هجوم عرب چه و چها کرد که تاریخ از گفتنش شرمها و سرها به زیر دارد ، چیزى که واسه مردم ایران ننگ و عار بود با زور شمشیر به خورد ایرانى دادن تمام تمدن چند هزار ساله را به باد فنا دادن ، هینطور بزرگترین دستاوردهاى بشرى (کتابخانه ملى جندى شاپور )رو در اتش جهل و نادانى که پست ترین موجودات رویه کره خاکى که قادر به انجام ان نیست انجام دادن ، شما که دم از اسلام و مسلمانى میزنید این وحشى گرى رو در وجود کدام موجودى زمینى دیدین ، شما که دم از پیشرفت بشرى میزنید و مانند این اخونها سینه چاک عرب میکنین اسلام به کدام پیشرفت بشرى رسیده که خود عرب هم تعجب کرده ، اگه یه نگه به مورخ عرب انداخته باشین

 33. سهیل می گوید

  به این ناصر پورپیرار و امثالهم باید گفت خیلی بدبختید که هویت ایرانتون رو فراموش کردید و به عمله این نظام جنایتکار یعنی پور پیرار اشاره میکنید …………..مثلا اسلام و عرب چه تمدنی داشتند ؟ شما که میگید محمد با عرب ها فرق میکرده این که همه اون کارها رو ادامه داده چرا هی توجیه میکنید ؟ غنیمت گیری کار زشتیه …….به بردگی گرفتن کودک و زن و ناتوانان کار پلیدیه چه اغا محمد خان قاجار بکنه یا محمد بن عبد الله هیچ فرقی نداره کار زشت زشته ……..چرا برای شما کارهای فجیعی که شاه اسماعیل صفوی و اغا محمد خان و دیگر خونخاران تاریخ کردن رو زشت میدونید ولی اگه از جانب پیامبر اسلام باشه میشینید توجیهات عجیب و غریب میکنید …….اقا جان اگه پیامبر اسلام معصومه و فلانه و بهمانه دیگه برای چی اصلا کنیزداری و بردا داری و نمیدونم جماع با کنیز و اینا رو از بین نبرد ممنوع نکرد حتی خود اماما در مورد برده داشتن و برده فروختن و خریدن و ازاد کردن چیزهایی گفتن و نوشتن خوب اصلا برده برای چی باید باشه چرا از این همه اراجیفی که به عنوان حدیث فلان امام و پیامبر و ……….به خورد مای بدبخت میدن یک کلمه توش راجع به تحریم برده داری و اینکه اگه کسی بردا داشته باشه تو جهنم با گرز داغ بکنن فلاج جاش نیست ولی در مورد یهودی هایی که با محمد جنگیدن بدترین و فجیع ترین شکنجه ها رو در دنیا و اخرت در نظر گرفته ؟ چرا اصلا محمد بعد جنگ با یهودیان بنی قریظه و بنی نضیر و ……..برده میگرفت مگه پیامبر باید برده داشته باشه یا برده بگیره ؟ اصلا یعنی چی واسه یه ادمی که به قول معروف از اسمون اومده بابا دست بردارید ما هم عقل داریم شعور داریم یه چیزهایی میفهمیم شما میخواید جنایات این حکومت را توجیه کنید که از اسلام دفاع میکنید فکر نمیکنم منظور دیکه ای داشته باشید

 34. مارال می گوید

  دوستان عزیز که توی سرو کله هم میزنید
  اولا اسلامی که امروزه میبینید چیزی جز یک اختراع ایرانی برای حفظ آیینهای باستانی سرزمین نبوده علما و عرفایی که بسیاری سر بریده شدن این کارهارو کردن تا نام اسطوره ها و پهلوانان ایرانی را در غالب مذهب حفظ کنن و به نوعی عرب ستیزی خود رو اینجوری تسکین بدن. و این رو شما در هر منبعی میتونین بخونین مخصوصا “دو قرن سکوت”.
  با تولید شیعه اعراب از ما متنفر شدن که دین اونها رو عوض کردیم و اصلا اسلام ما رو مسخره میکنن.خوب بنابر این خیلی داعیه اسلام اسلام ،رو سر ندید چرا که اگه منظورتون از اسلام اینه…که این چیزی نیست که اعراب در جنگ اونموقع وارد ایران کردن. این یک آیین عرفانی، صوفی گری، پهلوانیه که در قالب امامان شیعه تجلی یافته. پس شیعه اگر هم چیزی داره و تا به امروز دوام آورده به خاطر عمق فرهنگ ایرانی و طولانی بودن تاریخ هزاران هزاران اسطوره است.نه معجزات دین مبین!

  دوم.چرا برای یک لحظه هم که شده با تمام وجود همه ادیان مذاهب افکار و چرت و پرتها رو کنار نمیذارید و به واقعیتهای تاریخی از ورای تعصب نگاه نمیکنید؟؟کمی هم به این آب و خاک فکر کنید.
  نهاوند رو ببینید ..آخرین سنگر مردمی که با سنگ و چوب و دست خالی جلوی یک سری مهاجم ایستادن…سرهای هموطنان شما بود که از اونها تپه ساخته شد. پادشاهی که مردم میپرستیدنش و معلوم نیست کجا تکه تکه شد.شهزاده ایرانی جانشین پادشاه ،”شهربانو “بود .قرار بود شاه ایران باشه.به اسیری برده شد.به تمام زنهای دربار و کوی برزن تعرض شد…قلعه یزدگرد هنوز توی شهر نهاوند پابرجاست …برید اونجا از هموطنانتون سوال کنید…خیلی دور نیست ۴۰۰ کیلومتر اونور تهرانه…نگاه کنید به اون برج و باروها و با مردمی که بازمانده اون سرداران بی پناه بودن حرف بزنید؛ خیلی چیزها رو خواهید فهمید…سرگذشت ملتی رو خواهید دانست که غریبه رو به داخل خودش راه داد …اما غریبه نمک خوردو نمکدان شکست…بعد از ورود اعراب به نهاوند …دویست سال توی ایران خون به زمین میریزه..دانشمندا و رهبران دینی ما سوزانده میشن …جشنهای ما با نام کفر و الحاد گبرکان از بین میره …دویست سال دانشمندا و شعرا یواشکی توی زیر زمین خونه هاشون مینویسن…تاریخ نابود میشه..اما سر انجام ما بالاخره میشکنیم ،کوتاه میاییم ،چون دیگه چیزی نداشتیم.ما به اونا شهرهامون و زنهامون رو دادیم…و بعد کم کم اسم اونا رو روی بچه هامون گذاشتیم .کم کم همه چیز فراموش شد…امروز اگر بخواهیم دم از فرهنگ و ادب و نزاکت و شرف بزنیم باید پرسید کو؟کئوم فرهنگ ؟چیزی که مهاجمان به بادش دادن؟ما الان چیزی نداریم که باهاش توی سر هم بزنیم .همه چیز اونجا اونسال …توی نهاوند…به باد رفت…کمی به این جنگ فکر کنید و بعد ببینید بازهم میتونید اصلا راجع بهش بحث کنید؟موضوع کاملا واضح و بدیهیه…تا امروز نشده …اما بالاخره میشه …بااخره ما هم در باره نهاوند هگمتانه مرگ یزدگرد…اسیری و اشکهای بی بی شهربانو قصه ها خواهیم نوشت و فیلمها خواهیم ساخت…اگر دلتون برای چیزی میتپه تلاش کنید با علم و هنر به جنگ تاریکی برید…همه با هم .بدون دعواهای زبانی مذهبی و جغرافیایی….مغول هم که باشی وقتی بفهمی چه بر سر زنهای ما رفته غیرتی میشی، عرب هم که باشی اگر بدونی بر قلعه یزدگرد توی نهاوند چه رفته، یا در شیراز آقا محمد خان با حکومت لرهای زند چه کرده تنت میلرزه…پس یه کم انسان باشیم.انسانی ایرانی که انسانهایی که اجدادش بودن به یاد میاره.اعراب عربستان که هر سال میلیونها نفر از ما برای بزرگداشت قبرهاشون میرن، به جنگ نهاوند میگن فتح الفتوح!یعنی بزرگترین جنگ…یعنی آخر آخر افتخار…یعنی شکست ایران و عجم برای همیشه.

  1. امیرخان می گوید

   تنها چیزی که میتونم بگم اینکه آفرین بر شجاعت و طرز فکر شما! واقعا موهام سیخ سیخ شد! دمت گرم! انشاءالله روزی بیاد که برزگترین آرزوی کوروش که رفع فتنه و دروغ از مملکت اهورایی مابود برآورده بشه! همه این داستان های تحریفی و دروغین اسلامی دفع بشند! درود!

 35. نا امید از بی سوادی می گوید

  آخ آخ آخ جیگر آدم آتیش میگیره
  نگو نگو دیگه از گذشته
  دیگه نمی خوام یادم بیاد چی به ما گذشته

 36. ساسان می گوید

  با سلام
  من ترک ایرانم .از طوایف شاهسون مرکز ایران .نژادم را جستم به تاتارها و مغولها رسیدم.اما امروز هرچی بیشتر در مورد تاریخ جهان میخوانم “بیشتر شگفت زده میشم .واقعا از این همه کمالات ایرانی ها در تمام اعصار و قرون در شگفتم .
  انگاه که نبوکد نصر و نبونید و اشور بانیپال با جنایت ارضاء میشدن کورش بردهداری رو ممنوع کرد

  وقتی جهان در جهل و نادانی خویش کودکان و انسانها رو قربانی میکرد “داریوش متمدنترین قوانین جهان رو تدوین کرد
  راستی قوانین بیمه را که نوشت
  مهد کودک از برای زنان شاغل باردار از کجا بود
  زنجیر عدالت نوشیروان چیست
  چرا یونانیان با ان همه عداوت مردمان پارس رو راستگو ترین مردمان میدانستند؟
  ایا درسته که در تمام تخت جمشید اثری از برتری و تکبر و خشونت نیست؟
  چرا در زمان ارد وقتی که رومیان را شکست داد و وارد خاورمیانه شد .مردمان منطقه جشن و سرور گرفتند

  راستی مقنعه عربی همان مگنوو ایرانی نیست؟
  ایا عربها مردان ایرانی را از روی غیرت زیاد دیک (خروس ) نمینامیدند؟
  زبان پارسی زبان اول جهان متدمن ان روز دنیا نبود؟
  ایرانی زرتشتی بر اقوامی حکومت میکرد که یهودی و مسیحی و ….. گاها بت پرست بودند
  از فردوسی بگم یا حافظ ؟ خیام رو بنازم یا تو قصر نظامی بیاسایم؟

  راست میگن هنوز تو تاریخ قبل اسلام الات شکنجه یافت نشده؟

  راست میگن اسلام نمازهای پنجگانه تا روزه و تسبیح و ادبیات عرب و معماری و دریانوردی و ادمیت رو از ایرانی وام گرفته؟

  میگم شاهپور ۷۰ هزار اسیر از والرین روم گرفت یه نفر رو نکشت .خالد عرب در یک شب بیست هزار ایرانی رو گردن زد
  شاید ازدواج با محارم بده.اونم از هابیل ارث رسیده “اما ازدواج با طفل ۹ ساله چطور؟
  ۵۷ تا زن گرفتن و سیر دل شهوت رانی کردن و بعد گفتن بیوه بودن و بعد ماست مالی کرن به اسم خدا .
  دستور زبان عربی دونوع فعل و ضمیر واسه زن و مرد داره اما تو فارسی همه با هم یکی و برابرند

  از اون بدتر زینت بخش عدالت در سردر سازمان ملل لوح کورش بزرگه
  سردر سازمان ملل شعر سعدی رو نوشتن .بنی ادم اعضای……

  راستی زبان فارسی به همراه لاتین و یونانی و سانسکریت جزع زبانهای پویا و کلاسیک جهان شناخته شد.

  بابت همه اینها از تخم و ترکه اعراب معذرت میخوام .از فرزندان وحوش سوسمارخور پوذش میطلبم .از ملتی که لواط بزگترین تفریح شان بود پوزش میخوام .
  من هزاران درود میفرستم به جد مغولم “هلاکو خان بزرگ که اخرین بقایای این نجاست بزرگ رو از ایران پاک کرد.

  و شاید روزی دگر ننگ قادسیه رو پاک کنیم

  1. امیرخان می گوید

   با سلام! نظر شما رو درست سه بار از اول تا آخر خوندم و به خودم بالیدم که حداقل یه آذری با فرهنگ که همجوار من هست چنین نظراتی رو داره! از شما و نظر واقع بیانه تون تشکر میکنم! اما کاش همه مثل شما فکر میکردند! و به قول شما شاید روزی دگر ننگ قادسیه رو پاک کنیم! ما با این حال که نتونستیم در برابر اعراب بایستیم اما همیشه در مقابلشان سرمان را بالا آوردیم و همیشه غرتمان را بهشان نشان دادیم! به قولی همیشه اعراب از جانب ایران راحتی نداشتند و همیشه ایرانیان کار های خلاف میل آنها را انجام میداند مثلا علاقه فراوان به ائمه!….و بالاخره در زمان آلبویه بغداد و سایر نواحی عرب نشین به دست ایرانیان فتح شد و ما میتوانستم تمامی اون بلاهایی که در جریان جنگ نهاوند بر ما تحمیل شده بود دوباره بر سر آنان بیاوریم اما به پاس دین اسلام این کار را نکردیم و چهره مون رو خراب و جنایتکار نشان ندادیم!

  2. بهمن سوشيانت می گوید

   بدرود
   کامنت زیبایی بود
   البته توام با احساسات
   ولی در کل بسیار نزدیک به حقیقت

  3. الف.ایرانی می گوید

   آفرین! آفرین! واقعا تحت تأثیر قرارمان دادی. این همه نبوغ را برای نگارش چنین مکتوبی از کجا آوردی؟! فقط لطف کن به ما بگو دقیقا جد بزرگوار مغولت هلاکو خان آخرین بقایای کدام نجاست را از ایران پاک کرد؟! آیا منظورت نابودی قلعه الموت و کشتار ساکنان بخت برگشته آن بود؟ بعید نیست چراکه در نوشته ات چندین بار گودرز را به شقایق ربط دادی! ضمنا اگر قول بدهی بازهم از این چیزها نوشته و احساسات ما را برانگیزی، افتخار پاک نمودن ننگ قادسیه را در اسرع وقت به امثال جنابعالی پیشکش خواهیم کرد.

  4. سام می گوید

   کی گفته ترک‌ها نژادشون به مغول‌ها می‌رسد؟! مغول‌ها همسایگان شرقی ترک‌ها بودند. مسکن اصلی ترک‌ها در شمال خراسان بوده. که در قلمرو هخامنشیان بودند. در دوره‌ی ساسانی هم نیم سرزمین‌شان در قلمرو ساسانی و نیم دیگرش در قلمرو شاهان ترک هپتالیه بوده. ترک‌ها هم ایرانی‌اند. مغول‌ها از نژاد زرد بودند.

   1. سام می گوید

    همچنین برای اطلاع عرض می‌کنم که زمان حمله‌ی مغول‌ها به ایران، جلال‌الدین پسر خوارزمشاه که از ترکان بود از ایران دفاع جانانه‌ای کرد. خوارزم و بخارا و سمرقند سرزمین اصلی ترک‌ها بوده که جزیی از ایران هم بوده و حالا متاسفانه جدا شده.

 37. خسرو می گوید

  درود بر شرف ترک با شرف ساسان, ساسان عزیز اینکه آدم اصلش به کجا برمیگرده الان مهم نیست, من یه ایرانی هستم تو هم یه ایرانی, باید همه ما ایرانی ها با هر ریشه ای که داریم به فرهنگ و تاریخ ایران بزرگانش عشق بورزیم. اگر بحث فرهنگ و مفاخر پارسی در تاریخ ایران بسیار پررنگ هست نشان از نژادپرستی اقوام پارسی نیست, این به خاطر یکدست بودن نژاد ایرانی (مادی و پارسی) پیش از هجوم اعراب هست. اگر ما بخواهیم از تاریخ هخامنشیان یا ساسانیان بگیم ناگریز هستیم از قوم پارس سخن به میان آوریم.

 38. مهرداد می گوید

  Edit
  لیست اسامی قرانی (عربی) دختران
  by Mehrdad Babrafkan on Monday, August 1, 2011 at 1:25pm ·

  لیست اسامی قرانی (عربی) دختران : – فاطمه : مونث فاطم . شتربچه ماده از شیر بازشده . (منتهی الارب) (لغت نامه دهخدا ) اسامی قرانی دختران (مونث) .عربی – زهراء : گاو ماده دشتی . (آنندراج ) (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء ) (از اقرب الموارد) (لغت نامه دهخدا ) اسامی قرانی دختران (مونث).عربی – زینب : بددل . (منتهی الارب ) (آنندراج ). جبان . (از اقرب الموارد). ترسو و جبان . (ناظم الاطباء ) (لغت نامه دهخدا ) اسامی قرانی دختران (مونث).عربی – خدیجه : مونث خَدیج است . (از ناظم الاطباء ) بچه انداخته ماده شتر پیش از اتمام مدت حمل . ماده شتری که پیش از مدت حمل زاده شده باشد. (منتهی الارب ) (از متن اللغه) (از اقرب الموارد) (از تاج العروس ) (ازقاموس ) (از لسان العرب ) (لغت نامه دهخدا ) اسامی قرانی دختران (مونث).عربی – ام کلثوم : گویند شترمرغ است . (از المرصع) همینطور شیر ماده . (لغت نامه دهخدا ) اسامی قرانی دختران (مونث).عربی – عذراء : دوشیزه . دختر دست نخورده غیرمدخوله (منتهی الارب ). مسموع است که دختر دوشیزه را از آن جهت عذرا گویند که آرمیدن با او تعذر تمام دارد، یعنی دشوار است . (از غیاث اللغات) (لغت نامه دهخدا ) اسامی قرانی دختران (مونث).عربی – حنانه : زن بیوه که در یاد زوج اول خودپیوسته ناله کند و اندوه ظاهر نماید. (منتهی الارب ) (اقرب الموارد) (ناظم الاطباء ) (لغت نامه دهخدا ) اسامی قرانی دختران (مونث).عربی – هاجر: سخن پریشان گوی . (منتهی الارب ) (آنندراج ) (ناظم الاطباء) رسوائی . فضیحت . (از ناظم الاطباء ) (لغت نامه دهخدا ) اسامی قرانی دختران (مونث).عربی – عفت : شکسته گفتن سخن را از لکنت زبان . و تکلف نمودن در عربیت . (از منتهی الارب ) شکستن از لکنت . (تاج المصادر بیهقی ). تکلف کردن در عربیت و فصیح نشدن ، و گویند پیچاندن سخن را از راه خود و شکستن آن به جهت لکنت . (از اقرب الموارد) (لغت نامه دهخدا ) اسامی قرانی دختران (مونث).عربی – سمیرا : شاخی که بدان حجامت کنند. (برهان ) (فرهنگ رشیدی ). شاخ حجامت . (آنندراج) (لغت نامه دهخدا ) اسامی قرانی دختران (مونث).عربی – دنیا : زن سخت خسیس و ناکس ، مشتق از دنائت که به معنی ناکسی و زبونی است . (از غیاث ) (از آنندراج ). زن بسیار نزدیک شونده . مشتق از دنو که به معنی قریب باشد چرا که دنیا اقرب است به سوی آدمی به نسبت عقبی. (لغت نامه دهخدا ) اسامی قرانی دختران (مونث).عربی – الهه : مار. (منتهی الارب ) (آنندراج ). مار بزرگ. (ذیل اقرب الموارد) اُلاهَه. اِلهیًّه. الوهه. الوهیه. (اقرب الموارد). معبود شدن. (لغت نامه دهخدا ) اسامی قرانی دختران (مونث).عربی – منیر: فُک ، خرس آبی . خرس دریایی . خوک بحری . (از دزی ج ۱ ص ۷) روشن و روشن کننده . (آنندراج ). (لغت نامه دهخدا ) اسامی قرانی دختران (مونث).عربی – قمر: ماه سیراب شدن شتران مراهنه و قمار کردن . (اقرب الموارد). درباختن و غالب آمدن در باختن است . (منتهی الارب ) (آنندراج) (لغت نامه دهخدا ) اسامی قرانی دختران (مونث).عربی – عشرت : آمیختگی و آمیزش .( منتهی الارب ). اسم است از «معاشره» بمعنی مخالطت و آمیزش . (ازاقرب الموارد) (لغت نامه دهخدا ) اسامی قرانی دختران (مونث).عربی – مَهین : سست و ناتوان . (دستور الاخوان ). خوار و سست . (منتهی الارب ) (مجمل اللغه). ضعیف . ذلیل . بی مقدار. عاجز. پست . بی توان. (لغت نامه دهخدا ) اسامی قرانی دختران (مونث).عربی – مَهین : لعت فاعلی از اِهانه. خواری بخش . خوارکننده: و له عذاب مهین . (قرآن ۴/۱۴). غث و سمین و معین و مهین آن را وزنی ننهد. (سندبادنامه ص ۲۴۵) (لغت نامه دهخدا ) اسامی قرانی دختران (مونث) .عربی – ریحانه : آنچه در آن ریحان کارند. (غیاث اللغات ) (آنندراج) (لغت نامه دهخدا ) اسامی قرانی دختران (مونث).عربی – رعنا : زن ابله . (از کشاف زمخشری ). زن گول . (دهار). زن گول و سست و ضعیف . (منتهی الارب). (لغت نامه دهخدا ) اسامی قرانی دختران (مونث).عربی – شیدا : دیوانه و لایعقل . (برهان ) (رشیدی ) (غیاث ) (انجمن آرا) (آنندراج ). دیوانه . مجنون . (یادداشت مولف ). دیوانه . (لغت فرس اسدی ). بی عقل و بی هوش . (ناظم الاطباء ). (لغت نامه دهخدا ) اسامی قرانی دختران (مونث).عربی – سمیه : زنی زانیه (زن بدکاره) مادر زیادبن ابی سفیان و یا زیادبن سمیه . (منتهی الارب). (لغت نامه دهخدا ) اسامی قرانی دختران (مونث).عربی لیست اسامی قرآنی (عربی) پسران : – غلام : کودک . (منتهی الارب ) (غیاث اللغات ). کودک شهوت پدیدآمده . (ترجمان علامه جرجانی تهذیب عادل نسخه کتابخانه لغت نامه ) پسری یا امردی که با وی عشق ورزند. پسر زیباروی . معنی اصلی غلام ، پسر و امرد است ولی چون پادشاهان و امرا و شعرا و توانگران علاوه بر استفاده از غلامان خود در مورد خدمتگزاری و جنگاوری و تجمل با بعضی از بندگان خوبرو عشق میورزیدند از این رو غلام در ادبیات مفهوم معشوق را به خود گرفته است. (لغت نامه دهخدا ) اسامی قرانی پسران (مذکر) .عربی – باقر: گاو. (مهذب الاسماء). جمع بواقر.اسم جمع (بروایت لیث ) باقر جماعه بقر باشد با شبانانش ، مثل جامل که جماعه شتران بود باساربانان . و در جمهره ابن درید آمده است که باقر و بقیر جمع بقر باشد. (از تاج العروس). گروه گاوان با گاوچرانان و آن اسم جمع است . (از اقرب الموارد) . باقر و بَقیر و بَیقور و باقور و باقوره اسم جمع. (منتهی الارب ) (لغت نامه دهخدا ) اسامی قرانی پسران (مذکر).عربی – جعفر: شتران ماده پرشیر. (منتهی الارب ) خر. حمار.در این معنی مبدل یعفور است که در اصل به معنی آهوست و گویند نام خر پیغامبر اسلام (ص ) بوده است: از لعن برسم تو زنم نعل جعفری گر ظن بری به من که من از دست جعفرم . سوزنی (لغت نامه دهخدا ) اسامی قرانی پسران (مذکر).عربی – هاشم : آنکه نان در اشکنه خرد میکند. (ناظم الاطباء ). هشم الترید لقومه ; فهو هاشم . (اقرب الموارد) کوه نرم . (یادداشت مولف) دوشنده شیر. (یادداشت مولف ). جمع ، هُشُم . (لغت نامه دهخدا ) اسامی قرانی پسران (مذکر).عربی – عباس : صیغه مبالغه . بسیار ترش روی . (از اقرب الموارد) (لغت نامه دهخدا ) اسامی قرانی پسران (مذکر).عربی ـ کاظم : از ریشه ” کظم” به معنای : باز ایستادن شتر از نشخوار و نشخوار نکردن . (منتهی الارب ) (از اقرب الموارد) (ناظم الاطباء ) جمع ، کُظًّم (منتهی الارب ). کاظمین . خاموش و فروخورنده خشم . (منتهی الارب ) (آنندراج) حلیم و بردبار. ساکت . (لغت نامه دهخدا ) اسامی قرانی پسران (مذکر).عربی – عثمان : مار یا بچه مار. (منتهی الارب ) (اقرب الموارد) ابوعثمان : کنیت مار. (اقرب الموارد) (لغت نامه دهخدا ) اسامی قرانی پسران (مذکر).عربی – یاسر : شترکش که گوشت بهره بهره کند. (از منتهی الارب ) (آنندراج ). شترکش . (ناظم الاطباء ) قمارباز. (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء) (آنندراج ) طرف چپ . (ناظم الاطباء ) (لغت نامه دهخدا ) اسامی قرانی پسران (مذکر).عربی – قریش : شتر استوار و توانا. (منتهی الارب) (لغت نامه دهخدا ) اسامی قرانی پسران (مذکر).عربی – جواد : بسیارجود . اسب تندرو. (اقرب الموارد). اسب نیک رو. (ترجمان علامه ). جمع ، جیاد، اجیاد، اجاوید (لغت نامه دهخدا ) اسامی قرانی پسران (مذکر).عربی – شهاب : در لطایف و مدارنوشته بمعنی بچه سگ است . (غیاث اللغات ) (آنندراج) شیری باشد از گوسفند یا گاو که با آب آمیخته باشند. (برهان ). شیرآب . (مهذب الاسماء). افروزه . ستاره دنباله دار. ستاره دیوانداز. (لغت نامه دهخدا ) اسامی قرانی پسران (مذکر).عربی – جمال : اشتروان . (مهذب الاسماء). اشتربان . ساربان . ساروان . شتربان . شتروان . ج ، جمالون . (مهذب الاسماء). خوب صورت و نیکوسیرت گردیدن . (منتهی الارب ) (اقرب الموارد) (لغت نامه دهخدا ) اسامی قرانی پسران (مذکر).عربی – عباد : بندگان . (اقرب الموارد) (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء ) (آنندراج ). بنده . غلام . خلاف حُرّ از مردم . (منتهی الارب ) (اقرب الموارد) (آنندراج) (لغت نامه دهخدا ) اسامی قرانی پسران (مذکر).عربی – خلیل : صادق در دوستی . خالص در دوستی . (از منتهی الارب ) (از تاج العروس ). دوستی که خلل در آن نیست . ناصح . (یادداشت بخط مولف). لاغر. مختل الجسم (لغت نامه دهخدا ) اسامی قرانی پسران (مذکر).عربی – صمد : مردی که گرسنه و تشنه نشود در جنگ. (منتهی الارب ). مردی که تشنه و گرسنه نباشد. (غیاث اللغات ) قومی که حرفه نباشد ایشان را. (منتهی الارب ) (لغت نامه دهخدا ) اسامی قرانی پسران (مذکر).عربی – محرم : شتر رام که هنوز ریاضت وی تمام نشده و به سواری نه درآمده . (منتهی الارب ) (از ناظم الاطباء ) حرام شده .(منتهی الارب ) (لغت نامه دهخدا ) اسامی قرانی پسران (مذکر).عربی – تُراب : خاک . (منتهی الارب ) (آنندراج ) (ترجمان جرجانی ترتیب عادل بن علی ) (ناظم الاطباء ). بعربی خاک را گویند. (برهان ) (جهانگیری ). خاک خشک . (غیاث اللغات ). چکه و ترشح (فرهنگ معین) (لغت نامه دهخدا ) اسامی قرانی پسران (مذکر).عربی تِراب : بن دست گوسپند. (منتهی الارب ) (اقرب الموارد) (ناظم الاطباء ). منه حدیث علی علیه السلام : لئن ولیت بنی امیه لانفضهم القصاب التراب الوذمه. (منتهی الارب ) آن یا جمع تَرْب بالفتح است مخفف تَرَب یا (صواب الوذام التربه است و آن وذام ) روده و شکنبه ها است که بخاک افتاده باشد. (منتهی الارب) (لغت نامه دهخدا ) اسامی قرانی پسران (مذکر).عربی – اسحاق : کهنه شدن . (تاج المصادر بیهقی ). کهنه شدن جامه : اَسْحَقَ الثوب . (اقرب الموارد) (منتهی الارب) پستان بشکم وادوسیدن از بی شیری . (تاج المصادر بیهقی ). خشک شدن پستان و بر سینه چفسیدن : اَسْحَقَ الضرع ; خشک شد پستان شیرده و بر شکم چسبید. (از منتهی الارب ) سائیده شدن . بسوده شدن . (بحر الجواهر). نرم شدن سول اشتر. (تاج المصادر بیهقی) ( اَسْحَقَ خف البعیر) سوده شد سپل شتر. (از منتهی الارب) (لغت نامه دهخدا ) اسامی قرانی پسران (مذکر).عربی – مُجید : خداوند اسب نیکورو. (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء ). صاحب جواد یعنی اسب پیش تاز خوب . ج ، مجاوید. (از اقرب الموارد ). (لغت نامه دهخدا ) اسامی قرانی پسران (مذکر).عربی – رمضان : مشتق از رمض است و معنی رمض: سوخته شدن پای از گرمی زمین ، چون ماه صیام موجب سوختگی و تکلیف نفس است . (از غیاث اللغات ) گوسفند را شکم کفانیده با پوست آن در مغاکی بر سنگریزه های تفسیده زیر خاکستر گرم پختن.(از منتهی الارب ). شقه کردن گوسفند را با پوست و افکندن آن بر روی سنگ تفتیده و ریختن خاکستر گرم بر روی آن تا بپزد. (از اقرب الموارد) چرانیدن گوسفندان و رمه را در زمین داغ و خوابانیدن آنها را در آن . (از متن اللغه) (لغت نامه دهخدا )

  1. بهمن سوشيانت می گوید

   عرب و غیر عرب نداره
   هممون اوسکول شدیم
   هممون سرکاریم
   یه روز بدون اینکه بخوایم میارنمون اینجا
   یه روزم میبرنمون. اخرم چوب تو استینمون میکنن میگن ادم بدی بودی . جهنم اینجاست بفرما
   جهنم؟ نه بابا بعد مرگ همه چی تمومه اینا موهومات و خیالاته. هممون سر کاریم

 39. مهرداد می گوید

  من ایرانی ام…

  پیامبر ندارم،اما عقل دارم…

  امام ندارم، اما شعور دارم…

  روحانی برای توست چون من نیاز به تقلید ندارم…

  عاشورا ندارم…

  منجی درون چاه ندارم…

  تنها فکر دارم و خدا!

  اما خدایم نه در بیابان درون مکعب محصور است و نه عمامه بر سر دارد…

  من منم چیزی که تو نیستی !!!

  من آریایی ام کسی که افکارش در مغز کوچک تو نمی گنجد !

  1. مدافع ایران اسلامی می گوید

   سلام دوست عزیز و متعصب ایرانی
   مهرداد خیلی آدم کج اندیشی هستی حرفات کمی آدمو آزار میده ای کاش شعور و ادبمون به حدی برسه که واقعا بتونیم فرهنگ ایرانی رو که همه دوستش داریم با اخلاق نکو و به دور از توهین به مقدسات دیگران پیش ببریم اگر شما برای تقدسات روحانیون و قشر آن ها همچین عباراتی رو به کار ببری مطمئن باش این فاصله ی اسلام و تمدن ایرانی که خودمون درستش کردیم روز به روز بیشتر میشه ولذا باید سعی کنیم که این دو مقوله ی قرین رو با هم پیش ببریم و میون اون ها جدایی نندازیم
   برات آرزوی موفقیت دارم

  2. بهمن سوشيانت می گوید

   و خدا را شاکرم که د کله ام به جای پهن ، مغز گذاشت تا مثل بعضیها نژاد پرست نشوم!!!ً “سوره بهمن، آیه سوشیانت چپ گرا!!!”

  3. رضا داداشي می گوید

   شرم و ننگ ؛ جاودانه باد بر ایرانیانی که آگاهانه این راستیهای تاریخ را نادیده می گیرند.

 40. ناراضی می گوید

  دوست عزیز جناب انی از سایت زیبا و پرمحتواتون ممنونم ولی خواهشا این نظریات بی معنا رو بروز ندید و در معرض عام نذارید واقعا متاسفم که تو ایران اسلامی ما همچین مسائلی مطرحه

 41. ارش می گوید

  در بعضی منابع نوشته اند که:تعداد سپاه ایران ۱۵۰ هزار و اعراب ۳۵ هزار بوده! و بعد از جنگ تعداد تلفات ایرانی ها ۱۰۰ هزار نفر بوده!
  من فکر نکنم که ای امار ارقام درست باشه فقط برای ایجاد شهرت برای این عرب های تازی این ها رو نوشتن!
  و همچنین در منطقه ای که این جنگ رخ داده اصلا گنجایش ۱۸۰ هزار مرد جنگی رو نداشته!!!

 42. ریحانه12 ساله می گوید

  ای خدا!کجا برد اینهمه غربت رو؟چکار کرد با اینهمه مظلومی! مگر علی و
  آلعلی جانشینان بحق بهترین«بنده ات»نیستند؟مگر خودت توی قرآنت نفرمو
  دی که ایمه معصوم رو پاک آفریدی؟ مگر به پیغمبرت نفرمودی که تمام
  «هستی»رو به وجود«محمد،علی،فاطمه،حسن و حسین»آفریدی؟آخر مگر
  با نبود آنها ما «خدایی»میشناختیم؟بس نبود!همون در خونه ی حضرت زهرا
  که در راه ولایت به آتش کشیده شد،اون عطشی که امام حسین و بچه ها
  کوچیکش،توی عاشورا کشیدند،اون مصیبتهایی که همه برای «هدایت بشر
  به سمت تو»کشیدند،بس نبود؟
  خدایا!فقط:
  عجل لولیک الفرج

 43. naseh می گوید

  عجب ادمهایی پیدا می شن بعد از ۱۴۰۰سال تازه به این روشنایی دست یافتند که اسلام دین رحمت نیست به همین سادگی نظر می دهند و هرچه را که از اسلام نمی داند به راحتی زیر سوال می برند

  1. ریحانه می گوید

   راستی عجب ادمهایی پیدا می شن بعد از۱۴۰۰سال هنوزم نفهمیدن که
   اسلام دین رحمته به همین سادگی نظر میدن وهر چه را از اسلام نمی
   دانند به راحتی زیر سوال می برند(!)

 44. naseh می گوید

  اینهمه فش وفش کاری ادم خیال می کنه می خواهید چیزی را به زور به ادم القا کنید. یکی دوتا کتاب خوندید و به راحتی در مورد اسلام نظر می دهید.همه این بحثها سر جهاد و حکومت اسلامیه چند نفر شما معنای درست جهاد و حکومت اسلامی رو می دونه. چند نفر از شما نشسته منابع کتابهای شجاع الدین شفا رو با دیگر منابع تاریخی وقف بده.چند نفر ازشما کتابهای دوقرن سکوت و کارنامه اسلام اقای زرینکوب رو مقایسه کرده اید.

 45. naseh می گوید

  اگر می توانید نام چند دانشمند قبل از اسلام را نام ببرید

  1. بهمن سوشيانت می گوید

   چند نفر؟
   اگر یکی بگویم میگویی کم است یکی دیگر بگو
   اگر دوتا بگویم میگویی کم است
   سه تا چهارتا و …
   کسی که تعصب مغزش را بسته باشد قانع نمیشود
   هدف من هم قانع کردن شما نیست برای دیگر دوستان ۳ اندیشمند برجسته پیش از اسلام را نام خواهم برد که کتابهایشان نیز تا امروز (کم و بیش) باقی است

   ۱-بزرگمهر بختکان (بزرگمهر حکیم) – اندیشمند
   ۲-آذرپاد مهراسپندان – اندیشمند
   ۳-مانی – فیلسوف ( و هنرمند – نقاش)

 46. ریحانه می گوید

  حالابذار برات از دانشمندای بعد از اسلام بگم،آقای «بهمن سوشیانت»:
  ۱ابوعلی سینا
  ۲خوارزمی
  ۳ابوریحان بیرونی
  ۴زکریای رازی
  ۵خواجه نصیرالدین توسی
  ۶بوزجانی
  ۷خیام
  ۸صوفی رازی
  ۹شرف الدین مسعودی
  ۱۰…
  اینا فقط ایرانیاش بودند درضمن کتابهای خیلی هاشون تواروپا هم تدریس می شه(!)

  1. پژمان می گوید

   من از اسلام گلایه ای ندارم
   ولی وقتی میگیم مسلمان به اعراب ربطشون میدیم
   حداقل بگیم مسلمان ایرانی
   من از اسلام بدم نمیاد چون اصلش چیز بدی نیست
   تنها اسلام بود که تونست اعراب رو از لجن دربیاره(البته مقداری)
   درضمن اعراب سامی نژاد

  2. حمید خان می گوید

   سوال این است که آیا این اندیشمندان در حوزه های علمیه در س خوانده و ریاضی دان و فیزیک دان و شیمیدان و . . . شدند؟ و یا اینها (جزء نخبگان) آدم های معمولی مثل من و شما بودند که در جاهای مختلف درس خواندند و هرکدام بنا به دلایلی مطرح شده و درخشیدند؟ اینها در زمان حکومت های بعد از اسلام مطرح شدند که شما همگی این حکومت ها را طاغوتی و بد می نامید حالا چطور این نخبگان را به اسلام می چسبانید؟ مثال دیگر فرض کنیم الان تعداد متعددی از افراد نخبه در داخل و یا خارج کشور مثل پروفسور سمیعی ، خانم مریم میرزاخانی و افراد متعددی در این چند سال مطرح شده و سری در سرها جنبانده اند آیا از منظر درک و فرهنگ عمومی اینها ما حصل تربیت و هنر اسلام هستند؟ و یا اینکه اینها و یا آنها(اندیشمندان گذشته) وقتی چشم باز کرده اند حاکمان مثلا اسلامی در زمان حیات بالای سرشان بوده و اینها هم افراد زحمت کش و اینکه از سطح هوشی بالائی نیز برخوردار بوده و سرشان به کارشان بوده و در اثر زحمت و تلاش و عوامل دیگر به این درجه رسیده اند؟ شما به هرکس و هر جامعه که امکانات بدهی پیشرفت می کند! اینهمه دانشمندان بی شمار که نام آنها در علوم مختلف مثل شیمی ، فیزیک و غیره هستند آیا شما اینها را دانشمندان مسیحی یا یهودی و . . . و ماحصل تربیت و فرهنگ این مذاهب می دانی ؟ پس چرا این دانشمندان ایرانی را به اسلام می چسبانید؟ خدمت دانشمندان بزرگ یونانی مانند بقراط سقراط ارشمیدس فیثاغورث آناکساغورس ارسطو بطلمیوس اقلیدس افلاطون و غیره در رشته های مختلف علمی مانند اختر شناسی هندسه پزشکی فلسفه و غیره، و همچنین ابداع بازیهای المپیک و ایجاد بزرگترین کتابخانه دنیا در زمان خود و غیره که قرن ها قبل از اسلام نیز بود را چرا از دیدگاه دین به آنها نگاه نمی کنید یعنی نمی گوئید مثلا اینها ما حصل تعالیم و تربیت حضرت زئوس علیه السلام بوده است؟ بی شک هرکس در هر محیطی بدنیا آمد و تربیت شد رنگ و بو و لعاب آن فضا را می گیرد و اینها هم که در این فضا ها بدنیا آمده نیز از این رنگ و لعاب بی بهره نمانده اند. سوالی که مرتب می شنویم این است که می گویند پس این دانشمندان قبل از اسلام کجا بودند و هنر اسلام بود که اینها را تربیت کرد. جواب این است که در هر زمان شرائط فکری و فرهنگی و امکانات مادی خود را دارد که باید آن را از منظر و زمان خود به آن نگریست. در قبل از اسلام در ایران شرائط ارتباطی و فکری و فرهنگی و امکانات مادی و همچنین نیاز های بشری کاملا با بعد از اسلام تغییر کرده بود حتی ما در قبل از اسلام هم پیشرفت های علمی خاص خود را داشتیم مگر ابداع روش پست و چاپار خانه یک کارعلمی بزرگ زمان نبود؟ آیا ثبت اسناد بر روی الواح گلی ، تقسیمات کشوری و گماشتن استاندار و فرماندار و بقول معروف تدوین سلسله مراتب حاکمیتی کار علمی بزرگ نبود؟ آیا ساخت تخت جمشید با اینهمه شکوه و جلال مهندسی ، لوله کشی آب با لوله های سفالی و ده ها و صدها کار در آن زمان کار علمی بزرگ نبوده است؟ آیا من به شما بگویم که بسیاری از علوم را دانشمندان بعد از ورود اسلام به ایران (نه دانشمندان اسلامی) از کشورها و جاهای دیگر (بلاد کفار) ترجمه کردند و به ایران آوردند و بقول معروف یک نهضت بزرگ ترجمه ایجاد شد (نه فقط ترجمه به زمان فارسی بلکه به زبان های دیگر مثل عربی نیز ایجاد شد) بنابر این نیاز روز و امکانات روز و شرائط سیاسی و اجتماعی روز در قرن های بعد از ورود اسلام به ایران با قبل از ورود اسلام به ایران تفاوت اساسی پیدا کرده و این عوامل اصلی موجب حرکت مردم و حکومت ها به این سو گردیده بود و الا شما در احادیث دینی و غیره بجز کلیات هیچ چیز علمی در باره ریاضیات ، فیزیک شیمی و غیره پیدا نمی کنید و آنوقت بعضی از دوستان آنچنان از دانشمندان اسلامی سخن می گویند که انسان واقعا خیال می کند در کتابها و حدیث های مذهبی پر از مسائل علمی در باره اینها است و این دانشمندان ما حصل تربیت حوزه های علمیه هستند. شما می گوئید جابربن حیات پدر علم داروسازی شاگرد امام صادق بوده است من انسان کم سوادی هستم از شما می خواهم از کلیه کتابها و حدیث های امام صادق علیه السلام یک حدیث مربوط به علم داروسازی به من بگوئید تا من هم یک چیزی یاد بگیرم و هم در اینجا آب توبه را روی کله خالی خود بریزم. مشکل اینجا است که شما دانشمندان کشورهای دیگر را به دینشان نمی چسبانید زیرا نمی خواهید تبلیغ دین آنها کنید و دانشمندان ایرانی را به دین می چسبانید تا تبلیغ دین اسلام کنید. حس کنجکاوی ، حس علت جوئی حس علم آموزی یک جنبه ذاتی و فطری بشری است که خدای متعال در نهاد تمامی انسانها قرار داده و ربطی به دین ندارد. اگر قبول ندارید بروید در کشورهای مستکبر خیلی بد، ضد دین، ضد خدا ببینید اساتید و شاگردانشان در دانشگاه هایشان از دانشگاه های ما کارهای علمی و تحقیقاتی بیشتر انجام می دهند یا کمتر.

 47. یک پارسی ،پارسی تر از شما می گوید

  در واقع بسیاری از ایرانیان قبل از اسلام واقعا زرتشتی نبودند بلکه قوم بسیار جبار و متکبری بودند که شاهان ساسانی که خود را ((انا ربکم الاعلی ))(من پروردگار بزرگ شمایم یعنی خوشبختی ،بد بختی و سعادت شما در دست من است) می خواندند ، را خدایگان خود می دانستند .تکبر اولین و بدترین گناه است که مخالف مهم ترین جمله ی اسلام یعنی ((الله اکبر)) می باشد .شاهان متکبر ساسانی و ایرانیان متکبر مظهر کامل فرعون متکبر و آل فرعون (پیروانش) بودند که به خواست خداوند و یاری او نابود شدند زیرا خداوند دشمن این متکبران خود پرست است .اما اگر اعراب آدم بودند خداوند بار دینش را به این قوم مغلوب (ایرانیان پاک و مستضعف) انتقال نمی داد .

  1. irani می گوید

   دوست عزیز میشه بگی این اطلاعاتو از کجات در آوردی؟
   کی گفته که شاهان ساسانی ادعای خدایی میکردند؟
   مردمان ایران باستان یکتا پرست بودند و تنها اهورا مزدا را میپرستیدند
   این جمله ی((انا ربکم الاعلی )) هم از فرعون هست نه شاهان ساسانی

  2. امیرخان می گوید

   جناب آقا یا خانوم«پارسی و پارسی تر از شما» خدمتتان عرض کنم که به قول این آقا این اطلاعات رو از کجا گیر آوردین؟! ثانیا خوب یا بد بودن پادشاه یک مملکت ربطی به کل مردم آن ندارند.اگر منظورتان از ظلم و جور پادشاهان کسری(ساسانی) است باید بگم بعد از اسلام خیلی خلفانی وحشی و ترسناکی ظاهر شدند که در مقابل کوچکترین اعتراض به طرز وحشیانه معترضین را میکشتند…نمونه اش امام حسین (ع)…حال یک سوال اینجاست بعد از اسلام کجاش عدالت برقرار شد؟! اگر کمی به دور از تعصبت نگاه کنیم مبینیم که وقتی ایرانیان مغلوب اعراب شدند کلی چیز ها تغییر کرد…از جمله اینکه ایرانیان نتوانستند ۲۰۰ سال تو ایران به زبان پارسی صحبت کنند…و این یک ظلم بسیار بزرگی است…ظلمی بسیار بزرگتر از پادشاهان قبل از اسلام…و یا اینکه اعراب با زنان شهر تیسفون چند روزی همخوابه شدند و زنا کردند…و کلی کثافت کاری ها دیگر…در ثانی ایرانیان با انتخاب خودشان اسلام را پذیرفتند چون تنها روش مبارزه با این قوم وحشی فقط دین اسلام بود…نمونه اش نهضت شعوبیه که این نهضت آیه ای از قران کریم را در برابر اعراب علم کردند و بدین وسیله از تازیان انتقام گرفتند…و اصلا چرا بعد از اسلام ایرانیان مدام شورش میکردند؟! اصولا علت این همه شورش چی بود؟! چرا قبل از اسلام ایرانیان شورش نمیکردند ولی بعد از اسلام دائما علیه خلفای وحشی عرب شورش میکردند؟! مثل شورش مازیار ابومسلم خراسانی المقنع بابک یعقوب لیث صفاری سندباد و…هزاران نفر دیگر.فردوسی که عضو مکتب شعوبیه بود…همگی این ها نشان از ناراضی بودن ایرانیان از حاکمیت اعراب بر آنها بود که بالاخره توانستند اعراب را دست آموز خود کنند به گونه ای که ابو علی سینا کتبی در باره پزشکی به زبان عربی نوشته بود که خود اعراب که بر زبان عربی تسلط داشتند نمیتونستند کتب ابوعلی سینا رو یاد بگیرند!!! یعنی به چنان اوجی ایرانیان رسیدند.پس رعایت انصاف هنگام حرف زندن خوب چیزینه!!!!

 48. پریشان می گوید

  خوشم میاد هررکی میاد یه چیز از خودش میتراشه.آخه دختر کوچولو اولا که اعراب همه آثار دانشمندان وکتاباشونو از بین بردند.بعدا این دانشمندایی که گفتی ایرانی که بودند عرب نبودن که.این دانشو خودشون به دست آودردند.اسلام که یادشون نداده.مغزشون که چیز دیگه نشده بود.هر بپه ای میاد اینجا تز میده

  1. ریحانه می گوید

   اولا کسی نگفت اونا عرب بودن،خانم «بزرگ».ولی همه ی اونا ایرانیای
   مسلمون بودن.در ضمن شماکه میگی این دانشو خودشون به وجوداوردند
   من هم نمی گم نه.ولی چرا. مغزاشون یه چیز دیگه شده بود:
   آیه ۲۹ سوره انفال«اگراز خدا بپرهیزید،برای شما وسیله ای جهت
   جداساختن حق از باطل قرار میدهد…»

   1. سام می گوید

    مسلمون هم نبودند فقط به نام اسلام مصادره شدند. برای اطلاع: رازی به خداوند باور داشت اما به پیامیران بی اعتقاد بود و می‌گفت خدا به انسان عقل داده و نیازی به وحی نیست. خیام به جهان آخرت اعتقاد نداشت و می‌گفت که با مرگ نیست میشیم. ابن سینا یا بهتر است بگیم پورسینا هم معاد جسمانی را منکر بود. و دیگران….

 49. کیان آزادی می گوید

  هر کی می خواد غم و تلخی شکست ایرانیان را احساس بکنه ، سری به دشت فیروزان واقع در۱۵ کیلومتری جاده نهاوند فیروزان بزنه ،درحوالی روستای سعد وقاص،در ضمن قابل توجه ایرانیان عزیز ،دو تن از سرداران عرب به نامهای نعمان بن مقرن و عمر بن معدیکرب در آنجا دارای مقبره هستندومردم نادان آن مناطق به زیارت آنها می روند.ای داد از جهل و نفهمی.

  1. فرید(فرورتیش) می گوید

   از خویشاوندان من هم رفتند و دیدند ولی من نمیدونم کی این ملت می خواد بیدار بشه من فقط جوان ها را به مطالعه دعوت می کنم از شاهنامه و ویکیپدیا تاریخ ساسانیان رو مطالعه کنید اون وقت می فهمید که ایران و مردمش در رفاه بودند و چه شاهانی داشتیم که درم و دینار به مردم فقیر می بخشیدند و چندین و چند شهر ساختند دانشگاه گندی شاپور ساختند .
   دکتر شریعتی میگه:من نگران تنهایی نیستم من نگران ملتی هستم که فقیری را قناعت بی عرضگی را صبر و با تبسمی بر لب این حماقت را حکمت خداوند می داند.

 50. دوستدار مردانشاه شهید می گوید

  اعراب به این دلیل حمله کردند که هیچ نداشتند بخورند، هرجا را که می گرفتند خیر و برکت از آنجا می رفت و نکبت و فقر می اومد .مثل همین امروز سومالی و پاکستان،نه قصد رضای خدا داشتند و نه جربزه استعمار.
  علت حمله به نهاوند فزونی جمعیت بصره و کوفه و کمبود غذا در این دو شهر بود ،هرجا هم رفتند جز دزدیدن زنان و دختران و غارت و تجاوز کاری نکردند،از بنی قریظه تا خیبر و مکه و حنین و قادسیه و نهاوند و….تا یوگسلاوی

 51. کیان آزادی می گوید

  مقدس ترین جای ایران پاسارگاد
  با شکوه ترین جای ایران تخت جمشید
  غریب ترین و اندوهناکترین جای ایران دشت فیروزان
  زیبا ترین جای ایران آتشکده ی آذر گشنسب
  و بیستون جایی است که ما را به ژرفا ی تاریخ و هویت دورمان می برد .

 52. پژمان می گوید

  سلام
  در جواب نابلدانی چون مهرنوش باید گفت
  فرهنگ ما غنی بود چون:
  کودکانمون رو زنده به گور نمیکردی
  زنانمونو در خوابگاه حیوانات قرار نمیدادیم
  از کرسنگی ملخ نیمخوردیم
  به نام خدا سرنمیبریدیم

  الان هم فرهنگمان خیلی قوی هستش چون:
  تو فیلم سازی با اینکه محدودیت هایی داریم تو آسیا تک هستیم
  نقاشی که چه عرض کنم
  شاید از اشعار فردوسی تنگ آمدی

  از اون مقع که عرب پا در این خاک نهاد ما از رومیان و یونانیان عقب ماندیم
  وقتی عرب نمیدونست بیشتر از عدد هزار هم وجود داره ما چه کنیم
  نژادپرست نیستم ولی تاریخ نباید ناگفته بماند

 53. پژمان می گوید

  درضمن کسانی که در ایرن عربی حرف میزنند ایرانی هستند نه عرب
  مانند ترکان ایرانی

 54. پژمان می گوید

  عرب آنقدر وحشی بود که فرهنگ ما که فرهنگی بود بر مغولان که در وحشی گری حرف اول را میگفت چیره شد
  ولی در عرب هیچ تغییری نکرد
  من از شاهان چیزی نخواهم گفت چون به غیر از کوروش که تا ۱۵ سالگی درمیان مردم بزرگ شد و درد مردم رو دید همه در پی کشور گشایی بودند
  چه از راه درست و چه از راه غلط
  کوروش برای اینکه کشورش درمقابل بیگانگان قوی باشد کشور گشایی کرد که یکی از این کشور گشایی بدون ریختن خونی انجامید
  هرگز نخواب کوروش که افکار غلط در ذهن های ماست

 55. طوگاد می گوید

  ما اسلام رو دوست داریم بخاطر بندگی و عبادت خدا و از اعراب بدمون میاد بخاطر آزار اذیت و تجاوز و نقض تمامیت ارضی کشورمان .
  اهل تسنن هم برادر دینی ما هستند گرچه مذهب ما جداست اما خدا و پیغمبر و کتاب آسمانی ما یکیست .
  درسته با زور تهاجم زودتر اسلام به ایران وارد شد اما اگر زوری هم نبود بدلیل حکومت طبقاتی و ضعف ساسانیان و مذهب زرتشت به اسلام یا مسیحیت میگرویدیم .
  ( این نظر ۹۰ درصد ایرانی هاست )

 56. محمد می گوید

  درود بر خمینی کبیر !

 57. ایرانی می گوید

  بابا شم چرا اینقدر جرو بحث می کنید ؟ مگر درجهان کسی هست که به خوی وحشی گری اعراب اعتراف نکنه ؟!!!

 58. کاوه می گوید

  بنده فردی ببسواد ولی درباره تاریخ ایران در زمان ساسانیان زیاد مطالب خوندم خدایی ظلمی که اعراب بر پایه دین به ایرانیها کردن از جمله تجاوز به خاک.ناموس و قتل و غارت و دراخر سرافکندگی اینکه ایرانی تبار رو به عنوان غنیمت جنگی میفروختن.

  .هیچ دینی بی پایه و اساس نیس همشونم اخر اخرش خدا رو معرفی کردن فرقش رو نمیدونم دیگه فقط خواسم درحد یک ایرانی کم سواد نطر خودمو بگم

 59. محمود می گوید

  اقا دین ربطی ب پیشرفت نداره اگ داشت چین و ژاپن ک کمونیستن ب این حد پیشرفت نمیرسیدن.تاریخ برای درس عبرته ک یادمون نره دشمنامون کیان.یادآوریه تاریخ حتی اگ غم انگیزم باشه بازم لازمه چون سراسرش درسو عبرته.
  اعرابم همین الانشم چیزی ب فرهنگ دنیا اضافه نکردن و نخواهند کرد .هروقت جای دعا دست ب تلاش بردیم ماهم میتونیم پیش رفت کنیم .اما تاریخ ثابت کرده اعراب دوستای خوبی برای ایرانیا نیستن و نخواهند بود .دینم هیچ ربطی ب عربو ایرانی نداره ی چیز مشترکه بین همه ی مردم دنیاپس تاریخ ایرانو با تاریخه دینی قاطی نکنین .

 60. ایمان می گوید

  بعضیا فقط از روی نادانی تا حرفی پیش میاد میگن کوروش کبیر،ازدواج با محارم،….بعد از اونور هم به اعراب فحش میدن راحت بگم اون عرب کارش درست بوده چون اقتضای تاریخ و موقعیتش حکم کرده به کشورش خدمت کنه و گسترشش بده از طرفی کوروش رو پادشاهان و خونخواران اروپا میشناختن ….اگر دیدی جنگ نهاوند فتح الفتوح اعراب شد دلیلش این بود که ایران چند بار روم را از عراق و سوریه شکست داد و بیرون کرد شکست ایران برای اعراب واقعا فتح الفتوح بوده،بعدشم دلیل شکست دولت ایران وجود افرادیه که تخم نفاق میکارن دودستگی میارن،بنده لرم از نژاد آریایی از نسل کوروش و داریوش و آریوبرزن و شاهان ایرانی پاک و همیشه سرفراز هم عربهارو دوس داریم هم ترکهارو هم همه مردان عالم چون مردانگی و صداقت تو خون ماست فقط لر جماعت از آدم مغرور و دورو و فتنه بسیار متنفره….خواهشا دوستانی که از ازدواج با محارم سخت گلایه مندن ناموس وطن رو به حرف بیگانگان لااقل نفروشند …یاحق

 61. ممم می گوید

  علت شکست ایرانیان، فساد امپراطوری، خودخواهی و خود برتر بینی ایرانیان، اعتقاد به قضا قدر، اعتقاد به سوشیانت، نظام طبقاتی، فساد صاحبان دین، خیانت و هم دستی با دشمن، پیوستن قسمتی از سپاهیان و اشراف به لشکر اعراب، یکدست نبودن قومیتهای موجود در بین النهرین، فکر منافع شخصی خود ونزدیکان خود بودن نه منافع ملی، علت پیروزی اعراب ساده بودن استراتژی انها، یا اسلام بیاوریدوبا ما برابر شوید یا جزیه بدهید یا کشته شوید، ایمان قوی که حتی اگر کشته شوند در راه اسلام به بهشت میروند، انگیزه قوی از جهنم بی اب وعلف عربستان رسیدن به رودهای پر اب و سرزمینهای سرسبز وشهرهای ثروتمند

 62. MAHDI می گوید
 63. محمد می گوید

  زنده باد کوروش و منشور حقوق بشر زنده باد شاپور و یزدگرد و انوشیروان عادل

 64. Mehdi می گوید

  موندم اگه ساسانیان به اعراب حمله میکردند چقدر باید تاوان همین آدمهایی رو پس بدیم که الان سنگ اسلام رو به سینه میزنند!؟آخه کمی تعقل هم خوب چیزیه!،فرض کن الان ۱۴۰۰ سال پیش بود،آیا اگر اعراب به ایران حمله میکردند همین حرفارو میزدی که اسلام دین انسانیت است!؟چه فرقی میکنه الان با اون دوره؟چون به اجدادت تجاوز و کشتار شد،شما هم باید بگی خوب کاری کردند که حمله کردند!؟کمی فکر کن شاید تلنگری زده شد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.