کتیبه داریوش اول در کانال سوئز ( ۲ )

داریوش اول- کانال سوئز

داریوش اول- کانال سوئز

 

داریوش اول- کانال سوئز

 

 1. baga \ vazraka \ Auramazdâ \ hya \ avam \ asmânam \ adâ \ hya \ imâm \ bum
 2. im \ adâ \ hya \ martiyam \ adâ \ hya \ šiyâtim \ adâ \ martiyahy
 3. â \ hya \ Dârayavaum \ XŠyam \ akunauš \ hya \ Dârayavahauš \ XŠyâ \xšaça
 4. m \ frâbara \ tya \ vazrakam \ tya \ uvaspam \ umartiyam \ adam \ Dârayavauš \
 5. XŠ \ vazraka \ XŠ \ Xšyânâm \ XŠ \ dahyunâm \ vipazanânâm \ XŠ \ ahyây
 6. â \ bumiyâ \ vazrakâyâ \ dûraiy \ apiy \ Vištâspahyâ \ puça \ Ha

 

خدای بزرگ است اهورامزدا که این زمین را آفرید که آن آسمان را آفرید که داریوش را شاه کرد .که داریوش شاه را شهریاری داد ….که بزرگ است که دارای اسبان خوب است که دارای مردان خوب است .من داریوش شاه شاهان شاه کشورها از همه نژاد شاه در این زمین بزرگ و پهناور پسر ویشتاسپ یک هخامنشی

 

 

داریوش اول- کانال سوئز

 

 1. xâmanišiya \ thâtiy \ Dârayavauš \ XŠ \ adam \ Pârsa \ amiy \ hacâ \ Pâ
 2. rsâ \ Mudrâyam \ agarbâyam \ adam \ niyaštâyam \ imâm \ yauviyâ
 3. m \ katanaiy \ hacâ \ Pirâva \ nâma \ rauta \ tya \ Mudrâyaiy \ danuvatiy \ ab
 4. iy \ draya \ tya \ hacâ \ Pârsâ \ aitiy \ pasâva \ iyam \ yauviyâ \ akaniya \
 5. avathâ \ yathâ \ adam \ niyaštâyam \ utâ \ nâva \ âyatâ \ hacâ \ Mudrâ
 6. yâ \ tara \ imâm \ yauviyâm \ abiy \ Pârsam \ avathâ \ yathâ \ mâm \ kâma\ âha

 

داریوش شاه گوید من پارسی هستم از پارس مصر را گرفتم من فرمان دادم این آبگدز را بکنند .از آب روانی بنام نیل که در مصر جاری است به سوی دریایی که از پارس می آید. این آبگدز کنده شد چنانکه من فرمان داده بودم و کشتی ها از میان آن از مصر به سوی پارس روان شدند چنانکه من اراده کرده بودم

منبع iranatlas
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.