جنایات اعراب در فتح ایران

حملات اعراب مسلمان به ایران، تقریبا یکسال بعد از رحلت پیامبر اسلام شروع شد. طی ۱۹ سال حملات مداوم اعراب به خاک ایران و جنگ های بسیار، اعراب توانستند در سال ۳۱ هجری مطابق با ۶۵۱ میلادی، ایران پهناور آن زمان را اشغال کنند…

جنگ نهاوند (جنگ ایران و اعراب)

 در سال بیست و یکم هجری (۶۴۱) بین سپاه ایران و اعراب در حمله اعراب به ایران در نزدیکی نهاوند که در منطقهٔ کوهستانی واقع شده اتفاق افتاد. جنگ نهاوند که مسلمین آن را فتح‌ الفتوح نامیدند یکی از مهم ترین جنگ‌ هایی است که بین اعراب مسلمان و ایرانیان اتفاق افتاده‌ است. ابن اثیر در خصوص علت این نام‌ گذاری می‌ نویسد: مسلمین فتح نهاوند را «فتح‌ الفتوح» نامیدند زیرا بعد از آن ایرانیان نتوانستند جمع شده و در برابر اعراب بایستند و پس از این جنگ بود که مسلمین سراسر کشور ایران را تصرف کردند، و امپراطوری ساسانی فروپاشید.
پس از پیروزی در جنگ قادسیه و ورود عرب‌ها به مدائن (تیسفون) خبر رسید که «مهران» در جلولاء (نزدیک حلوان) سپاهی گرد آورده‌ است و بر حسب نامه خلیفه «سعد» در تیسفون اقامت گزید و هاشم بن عتبه را با قعقاع بن عمرو و دوازه هزار نفر به جانب جلولاء «نزدیک حلوان» گسیل ساخت و پس از جنگ سختی که درآن حدود رخ داد فتح تصیب لشکر عرب شد. «جلولاء» بدست اعراب افتاد و خزاین اطراف به یغما رفت. در یکی از چادرها شتری یافتند از طلا باسواری زرین.
فتوحات پی در پی تازیان
یزدگرد پس از جنگ «جلولاء» از حلوان بوی شتافت و خسرو سوم که مأمور دفاع از حلوان بود در مقابل سپاه قعقاع رفته در قصر شیرین از عرب شکست خورد و تازیان داخل حلوان گردیدند، خلاصه تا انتهای سال ۱۶ هجری قمری تسلط عرب از نینوا تا حدود شوشتر رسید.
أما «هرمزان» که رییس یکی از هفت خانوادهٔ بزرگ ایرانی بود پس از جنگ قادسیه بجانب خوزستان شتافت و در ۱۷ هجری قمری «عتبه» حکمران بصره لشکری به شوش فرستاد وتازیانی که در آن حدود اقامت داشتند با لشکر عرب همدست شدند و «هرمزان» در دو جنگ شکست خورده مجبور گردید شهر اهواز و یک قسمت از زمین‌ های خوزستان را از دست بدهد.
با این فتوحات و پیروزی پی در پی لشکر اعراب در جنگ‌ های متعدد، باز عمر خلیفهٔ دوم، از جنگ با ایرانیان اندیشناک بود و در دو مورد اظهار داشت، مایلم بین ما وایرانیان کوهی از أتش باشد که نه دست ما به آن ها رسد، ونه دست ایشان برما. ولی ضعف دولت ساسانی، پریشانی اوضاع داخلی کشور، اتقال شهریار ایران یزدگرد از محلی به محل دیگر، رقابت سرداران عرب بایگدیگر که هر کدام می‌ خواستند لیاقت خودرا ابراز داشته غنائم جدیدی بچنگ آورند، موجب جنگ های دیگری شد.
علاء الحضرمی که در بحرین اقامت داشت و خود را از سعد پسر ابی وقاص کمتر نمی‌ دانست بدون اجازهٔ خلیفهٔ مسلمین عمر، از خلیج فارس عبور کرده وارد خاک ایران شد. «شهرک» حکمران فارس در مقابل او شتافت و علاء بازحمت زیاد و مساعدت «عتبه» که لشکری از بصره بکمک او فرستاد توانست جان بسلامت بدر برده، حتی «شهرک» را شکست دهد. یزدگرد در مقابل این پیش آمدها و برباد رفتن زمین‌ های خود نمی‌ توانست راحت نشیند.
«هرمزان» و «شهرک» بدستور او بر لشکر عرب حمله آوردند ونزدیک دیوار شوشتر جنگی رخ داد و چون براه نمائی فردی که طلب أمان می‌ کرد، لشکر عرب وارد آن شهر گردید. «هرمزان» به قلعهٔ آن پناهنده گشت و به «ابوسیره» سردار عرب چنین پیغام داد که تا یک تیر در ترکش دارد خواهند جنگید، مگر آنکه او را نزد خلیفهٔ مسلمین فرستند تا هرچه حکم کند اجرا شود. «ابوسیره» این پیشنهاد را پذیرفت و هرمزان تسلیم شد، و او را باغل و زنجیر نزد عمر فرستاد. بعضی از تاریخ نویسان وقایع شوش را در سال بیستم هجری قمری می‌ دانند.

عزل سعد

در این احوال سعد پسر ابی وقاص در کوفه بنای عمارت عالی نهاد، و از آن مکان متصرفات آنحدود را اداره می‌ کرد. در همین هنگام شکایات متوالی از «سعد» نزد عمر شد و بالآخره خلیفهٔ دوم امر داد قصر کوفه را ویران سازند و سعد را احضار کرده عمّار پسر یاسر را بجای او گماشت. عزل سعد بن وقاص یزدگرد را بأین خیال انداخت که متصرفات از دست رفتهٔ خود را مجدداً بچنگ آورد، و همینطور سرداران عرب که همواره مایل بودند غنائم جدیدی بدست آورند خلیفه دوم را متقاعد ساختند که مادام سلسلهٔ ساسانی منقرض نگردیده مستملکات عرب در آنحدود در خطر خواهد بود. بدین جهت طرفین مایل جنگ بودند.
نبرد نهاوند و فروپاشی امپراطوری ساسانی
پیروزی در این جنگ می‌ توانست راه ورود اعراب را به مناطق داخلی ایران هموار کرده و غنایم زیادی نصیب مسلمانان سازد. نهاوند شهر بزرگی است که در سمت قبله همدان واقع است و بین این شهر تا همدان ۱۴ فرسخ راه است. امروزه این شهر میان چهار شهر خرم‌ آباد ، همدان ، اراک و کرمانشاه قرار دارد.
یزدگرد در سال بیست و یکم هجری قمری گماشتگان خود را از ری به خراسان ،گرگان ، طبرستان ، مرو ، سیستان ، کرمان و فارس فرستاده حکام را بجمع آوری لشکر تشویق و ترغیب نمود، و قریب یکصد هزار نفر به ریاست «فیروزان» یکی از نجبای ایرانی که در جنگ قادسیه حضور داشت در نهاوند گرد آمدند.
نقشهٔ آن بود که حلوان و تیسفون را فتح کرده ، کوفه و بصره را که مهمترین سنگرهای عرب در آنحدود بود تسخیر سازند. بفرمان عمر نعمان بن مقرن سردار عرب در اهواز نیروی عراق، خوزستان و سواد را گرد آورده به نزدیکی «نهاوند» آمدند. فیروزان خود را در سنگر محکمی قرار داد و قصد داشت لشکر عرب را خسته کند و چون دو ماه بدین منوال گذشت عرب ها تدبیری اندیشیدند تا فیروزان را بجنگ و ادارند. بنا براین خبر دروغینی منتشر ساختند که عمر در گذشته‌ است، و فوراً خیمه‌ های خود را برداشته شروع به عقب نشینی کردند، فیروزان از سنگر خارج شده آنان را تعقیب کرد. روز سوم جنگ سختی واقع شد و در بین کار زار «نعمان» سردار عرب کشته شد، أما در نهایت لشکر وی پیروز شد.
مؤرخین عرب این پیروزی را فتح الفتوح نامیدند. چون بعد از این فتح ایرانیان قادر بجمع و هم‌ گروه شدنی نبودند. غنائم بیشماری بدست عرب افتاد و از آنجمله‌ است دو صندوق بزرگ پر از مروارید (لؤلؤ) و زبرجد و یاقوت که شخصی در مقابل طلبیدن امان آنرا بهسائب بن الأقرع نشان داد. عده زیادی از لشکر فیروزان کشته شد، و خود فیروزان هم بدست «قعقاع» به قتل رسید. پس از نهاوند همدان بدست عرب افتاد. جنگ نهاوند امید یزدگرد را مبدل بیأس کرد، ولی این پادشاه ساسانی دست از مطالبه تاج و تخت خود برنداشت و تازنده بود کوشش نمود تاشاید کاری از پیش ببرد، پس از اینکه خبر «جنگ نهاوند» بأو رسید، از ری به اصفهان و از آنجا به کرمان رفت، و در آخر در مرو اقامت گزید، و از دولت‌ های همجوار کمک خواست.
«امیر سعد» در ابتدا حاضر گردید به او مساعدت نماید، ولی بعد از یزدگرد رنجیده باماهوی حکمران ایرانی مرو همدست گردید، و قراولان اورا نابود ساخت. یزدگرد چاره جز ترک آنحدود ندید و در همان نزدیکی بدست آسیابانی که طمع در جامهٔ زرین و فاخر او نمود کشته شد. پسر یزدگرد فیروز سوم از امپراطور چین کمک طلبید، ولی درخواست او باجابت مقرون نگردید، و در کوه‌ های تخارستان در نزدیکی جیحون پناهنده شد و بیهوده تاج وتخت خود را مطالبه می‌ کرد. خلاصه اعقاب یزدگرد کاری از پیش نبردند، و شهرهای ایران بتدریج بدست عرب افتاد و دورهٔ جدید آغاز شد …
آیا امام علی ـ علیه السّلام ـ به ایران حمله کرده و بسیاری را کشته است؟
فتوحات مسلمانان در ایران در عصر عمر بن خطاب صورت گرفته است و این فتوحات در دوران خلفای بعدی در اطراف جهان اسلام ادامه داشته است. امّا هیچ منبعی از شرکت علی ـ علیه السّلام ـ در این جنگ‌هاگزارش نداده.
حضرت علی ـ علیه السّلام ـ با خلفای عصر خویش در مواقع حساس و آنجا که به اساس اسلام مربوط می‌شد همکاری داشته‌اند، ولی این چنین نبود که همواره امام ـ علیه السّلام ـ مسئولیت‌های محوّله خلفاء را بپذیرند.
عمر در جریان سفر به شام، از امام(ع) خواست که اورا همراهی کند امّا امام(ع) نپذیرفت . در جریان جنگ قادسیه که مبارزین مسلمان از عمر طلب کمک خواستند. خلیفه از امام(ع) خواست که به عنوان فرمانده جنگ به سوی جبهه جنگ با ایرانیان حرکت کند، ولی امام(ع) نپذیرفت و از این رو خلیفه، سعد بن ابی وقاص را به فرماندهی برگزید.
امّا با توجه به دلاوری‌ها و سابقه تجربیات جنگی علی ـ علیه السّلام ـ، خلیفه از راهنمایی‌ها و همکاری‌های ایشان بهره می‌گرفت، ولی به طور مستقیم حضرت حاضر به همکاری و شرکت در فتوحات نبوده ولی از آنجا که حضرت، نسبت به سرنوشت مسلمانان و اسلام نمی‌توانست بی‌تفاوت باشد، تنها در قالب مشورت و ارایه نظرات خویش، لشکر اسلام را یاری می‌داد. این راهنمایی های امام به خاطر تکلیف ووظیفه ی شرعی بود از این جهت که وظیفه ی امام درمرحله ی اول حفظ دین است وامامت وظیفه ی الهی بود که ازطرف خدا به عهده اوبود. ازاینروی در هیچ یک از منابع دیده نشده که خلیفه از حضرت نظری مشاورانه خواسته باشد و ایشان ارائه نکرده باشد.
مورّخین اهل سنّت هم به مشاورت عمر با علی ـ علیه السّلام ـ معترفند و گفته‌اند: عمر کاری را بدون مشورت با علی ـ علیه السّلام ـ انجام نمی‌داد، زیرا به علم وخردمندی و دقت نظر و دینداری او معتقد بود و مشهور است که بیش از هفتاد مرتبه عمر گفته است «لولا علی لهلک عمر».
لذا اصحاب و یاران امام علی ـ علیه السّلام ـ هم به پیروی از حضرت، در مواردی که به نفع اسلام و مسلمین بود با خلفاء همکاری می‌نمودند، ودرحقیقت به وظیفه ی شرعی خود درقبال اسلام عمل می کردند. و به عنوان استاندار یا نیروی نظامی و یا حتی فرمانده سپاه اسلام با دستگاه خلافت همراهی می‌کردند. چنانچه سلمان و عمار به ترتیب استانداری مدائن و کوفه را در عصر عمر پذیرفتند. و براء بن عازب به عنوان فرمانده نیروی اسلام در عهد خلیفه ثانی قزوین را فتح کرد.
بدیهی است که اگر علی ـ علیه السّلام ـ نمی‌خواست یارانش در هیچ زمینه‌ای با خلافت همکاری داشته باشند، آنان هیچ اقدامی انجام نمی‌دادند و امام می‌توانست آنان را از شرکت در امور نهی کند ولی این کار را هرگز نکرد.

واقعیت های شنیده نشده از حملات اعراب به ایران

زمان شروع حملات اعراب به ایران، یزد گرد سوم آخرین پادشاه ساسانی به تازگی بر تخت نشسته بود و پایتخت زمستانی ساسانیان، شهر تیسفون ( طاق کسری، ایوان مداین) در ۳۷ کیلومتری جنوب بغداد و در شرق رود دجله واقع بود و کل کشور عراق، متعلق به خاک ایران.
حضرت محمد (ص) پیامبر اسلام در سال ۱۱ هجری یا ۶۳۲ میلادی رحلت کردند. در آن زمان خسرو پرویز، سی و سومین پادشاه ساسانی از دنیا رفته بود و چون کسی از خانوادهٔ سلطنتی ساسانیان باقی نمانده بود، یزد گرد سوم را بر تخت نشاندند. یزد گرد سوم، سی و چهارمین پادشاه ساسانی، پسر شهریار و نوهٔ خسرو پرویز، آخرین پادشاه ساسانی بود که قلمرو وسیع و با عظمت ایرانی در زمان او از بین رفت.
قبایل عرب در شبه جزیره عربستان، از تجربه جنگهای قبیله ای یی که در گذشته با ایرانیان داشتند(در منطقه عراق امروزی)؛ می دانستند که غنایم ایرانی بسیار با ارزش است و خاک ایران پر از نعمت و فراوانیست. (منطقه عراق همان خاک ایران محسوب می شد و ملک ری در قلب ایران، به آبادانی و زیبایی شهرت بسیار داشت)
ما به سلسله جنگها و حملات اعراب به ایران می پردازیم که مهمترین آنها، ۹ جنگ است که از جنگ ذوقار، که گفته می شود احتمالا قبل از بعثت پیامبر اکرم (ص) در سال ۶۰۳ میلادی بوقوع پیوسته، شروع می شود و به فتح ری و گرگان و اشغال ایران توسط اعراب مسلمان در سال ۶۵۱ میلادی و اتمام حکومت ساسانیان می انجامد.
لازم به ذکر است، کلیه جنگ های اعراب مسلمان با ایران و حملات اعراب به خاک ایران، بعد از رحلت پیامبر صورت گرفته است. همچنین در زمان امویان و عباسیان در عربستان، همواره ایران و ایرانی، اپوزوسیون حکومت اموی و عباسی بودند. ایرانیان در حمایت از امامان شیعه بسیار کوشیدند و ایران همواره جایگاه امن نوادگان پیامبر بود. این روابط آنچنان بود که امام حسین (ص) دختر یزد گرد سوم آخرین پادشاه ساسانی را به همسری خود برگزید. کوهی نزدیک ری، به نام بی بی شهربانو، نام دختر یزد گرد سوم و همسر امام حسین است.
منبع استوار
ممکن است شما دوست داشته باشید
47 نظرات
 1. Mnfy43 می گوید

  مضمون بخشهایی از این نوشتار، اغراق آمیز و خلاف واقع به نظر میرسد. مرجع و منبع نویسنده این نوشتار، چه بوده است؟ نوشتارهای تاریخی، بدون ذکر منابع و مؤاخذ معتبر، درخور توجّه نبوده و باور آنها خلاف عقل سلیم است.

  1. FTM می گوید

   اتفاقا صحبت هاشون کاملا درسته. میتونین مطالعه کنید. در مورد اسلام آوردن ایرانیان هم باید بگم ایرانیان اکثرا در زمان خلافت علی مسلمان شدند . اونا نه به زور اسلام آوردن نه با آغوش باز اسلام رو پذیرفتن . ایرانی ها در زمان عدالت علی مسلمان شدند . حتی حضرت علی ( هرمزان فرمانده سپاه ایران بود که بعد از بارها مقاومت شکست میخوره و تسلیم میشه و اسیر اعراب بود و بعد ها بیگناه به دست پسر عمر بن خطاب کشته شد اما عثمان خلیفه وقت در برابر این جنایت او سکوت کرد و آزادش کرد ، به نوعی پارتی بازی امروزی) پس از به خلافت رسیدن عثمان ، علی جلوی او قسم خورد که انتقام هرمزان رو بگیره و گرفت . در جنگ صفین خودش شخصا عبیدالله بن عمر پسر خلیفه ثانی رو کشت و در جواب عبیدالله که امان خواسته بود گفت من کسی نیستم که باید تورا ببخشم، این قصاص خون بیگناه هرمزان است .
   ما جنایات اعراب رو فقط به احترام علی بن ابی طالب بخشیدیم. کسی که به ما هم از بیت المال سهم داد و به جای تجاوز و به کنیزی گرفتن زنان ایرانی ، عروس ایرانی داشت ( همسر امام حسین و مادر امام سجاد ایرانی است .)

   1. علی می گوید

    آدمی که چشماشو از دست میده و کور میشه، درد زیادی میکشه ولی این درد اصلا بحساب نمیاد زمانیکه درد کشیدن آدمی رو میبینی که بر اثر تعصب، بی سوادی، تفکر نکردن وبی عقلی، کاملا کور شده درصورتی که چشمانش هم کاملا سالم وعاری از هر عیب هستند.
    اندکی تفکر، تعقل وصداقتم آرزوست….

 2. فاطمه می گوید

  خدا نبخش شون جانی های وحشی مگه میشه دین را به زور جنگ تحمیل کرد اینکه اصل دین خوب یا بد هست حرفی نیست اصل جنگی هست که کشورراچپاول کردن مردم راکشتن سالها برماحکومت کردن به اسم دین واینکه پذیرش دین اجباری نیست ماخودمون دین داشتیم درهرصورت کشت وکشتار نمیکنن که بگن این دین بهتره دین برای رهایی ونجات انسانهاست نه کشتن وتحمیل ان هرچندبعید است هدف تبلیغ دین بوده هدف چپاول بوده خداوند راضی بود که با کشتن وچپاول دینش رواج پیداکنه اگرقرار به تحمیل بود که خداوند خودش میتونست کاری کنه که همه مردم یک دین را بپذیرن کافی بود بگه بشو

  1. طاهر قرشیخ می گوید

   درود به شرف و شرافت و فهم و ایرانیتت

 3. فاطمه می گوید

  خلاف عقل سلیم است؟بالاخره اونها ۴۰۰سال برما حکومت کردن یانه بامحبت امدن گفتن مامیخواهیم برشما حکومت کنیم اموال وزنان را وحکومت راخودمان بامیل دادیم کسی کشته نشد خودمان دینمان رانخواستیم گفتیم چون شماقوی هستید وکشورماراتصرف کردید پس ما دین شما رامیپذیریم و تمام کشور رادست شما میدهیم حالا جزییات یا اسم افراد را بی خیال بالاخره کشورمون رو تصرف کردند وعقل سلیم میگه بااختیارومحبت هم نبوده دینن و زبان شون رو پذیرفتیم کشور واموال رو تصرف کردن با رضایت کامل لابد دنبال نپذیرفتن هستی هی گیرمیدی که نپذیری

  1. keivan می گوید

   نه اینکه سلسله جنایتکار و وحشی ساسانی که توی تاریخ به سفاکی معروفه جنایت نکرد..وقتی ساسانی ها ۴۶ تا کشور رو به اضافه روم شرقی با استراتژی کشتار گسترده برای ایجاد وحشت و تسلیم شدن زودتر انجام میدادن خوب بود همه چی؟ قتل عام و نسل کشی یک میلیون مزدکی و مانوی که از فساد مغهای جادوگر زرتشتی و خسروپرویز به ستوه امدن..بیش از نصف ایرانی ها با اعراب همکاری کردن چون عقیده داشتن هرچی باشن از ساسانی ها بهترن..جنایات سعد ابی وقاص و عمر و عثمان و ابوبکر ملعون رو به پای اسلام ننویس..و عمر هیچ کسی رو به زور مسلمان نکرد چون نژاد پرست بود و جزیه یعنی پول دادن اتباع و اسرای ایرانی یا..بیشتر دوست داشت و این جمله معروف از عمر هست که زبان عرب برای مسلمین عرب هست به غیر عرب نیاموزید..ما ایرانی ها جنایات امپراطوری های خودمون رو فراموش میکنیم داریوش بزرگ خسروپرویز پروشات اردشیر درازدست بهرام گور..فکر میکنی چطوری صاحب نصف دنیا بودیم..حتما با مهربانی و حقوق بشر کورش…کورش نصف دنیارو با لشکرکشی و جنگ گرفت و اون مزخرفات حقوق بشر بابل همش از تورات تحریف شده است..کمبوجیه پسرش برادرش بردیارو می‌کشه برای سلطنت اونوقت یه مشت احمق میگن هخامنشیان مهربان بودند..قبل از کورش ایران ۱۲۰ تا شاه دیگه داشت..در زمان ساسانی حتی پسران افسران حق تحصیل نداشتن..مزدکی ها بعد از نسل کشی باقی مانده کوچکشون به حجاز رفتن و مسلمان شدن..من از عمر و بکر و عثمان متنفرم و ابو لولو یا پیروز نهاوندی رو شهید میدونم ولی بدانید ما ایرانی ها هم کلی جنایت کردیم چه قبل چه بعد اسلام..نادرشاه محمد خواارزم محمود غزنوی قاجاریه صفاریان..در ضمن چرا هیچ کسی از حمله و جنایات چنگیز مغول بیشرف که ده برابر اعراب کشت یا اسکندر که هخامنشیان رو به توالت تاریخ فرستاد هیچی نمیگه ولی به اعراب که نمیرسه غیرت نداشته میلتون گل میکنه..اصلا خاک بر سر امپراطوری که با ۴۰۰ سال تاریخ و وسعت یک سوم دنیا و ارتش بالای ۱۰۰۰۰۰ نفر از سپاه بیست هزارتایی اعراب شکست بخوره

   1. مهدی می گوید

    چی شرو در میبافی دین وحشیای بی سرو پا خونخوار پیروی نداره ما این به اسلام اونا نیاز نداشتیم اونا فقط برا چپاول و غارت و دزدی اومدن نمونش جنگ ۸ساله

   2. ناشناس می گوید

    حرص نخور. بابا بیخیال می ترکی ها

 4. mohammad می گوید

  سلام باتوجه به اینکه درتاریخ می‌گویند شهربانو دختر یزدگرد سوم بوده .ولی یزدگرد در سن ۱۱سالگی به تخت تاج نشست و درکل سه سال درحکومت ساسانی شاه بوده در این سه سال چطور شده که دختر یزدگرد زن امام حسین شد ویزدگرد هم ۱۵سال سن داشت .این روایت تاریخی اشتباه هست

 5. ایرانی می گوید

  چجوری کار بجایی رسیده که مردم ما خودشونو گول میزنن و در حالی که صدها مورخ از جنایتهای بشری اعراب در ایران نوشته اند میخوان این جنایتها و کشتارهای عظیم رو ماله بکشن حالا حکومت حق داره این کار رو بکنه چون نونشون تو این کاره بقول حکیم ابوالقاسم فردوسی زیان کسان از پی سود خویش بجویند و دین اندر آرند پیش اما مردم ما متاسفانه درگیر چنان جهالتی شدند که اونها هم جنایتهایی که بر علیه اجدادمون شده رو میخوان نادیده بگیرن و تحریف بکنند من میگم اون اعربها همشون بزرگترین جنایتکارهای تاریخ هستند و ما باید به دین و فرهنگ ملی خودمون که همانا پندار نیک گفتار نیک و کردار نیک هست برگردیم به امید اون روز

  1. سیاوش می گوید

   درود بر شما احسن

  2. ناشناس می گوید

   دمت گرم

  3. keivan می گوید

   همون فردوسی عزیزت میگه: که من شهر علمم علیم در است این سخن گفتار پیغمبرست به جز بی پدر نباشد دشمنت که یزدان به آتش بسوزد تنش..منم بنده این دو رستخیز اگر شاه پیکرم کند ریز ریز..باشه حتما برمیگردیم به دین مغهای زرتشتی که پشتش اسب رو مقدس میدونسته و قتل عام یک میلیون مزدکی کردند و اتیش پرست های معروف..میشه یه بیست صفحه از زندگی زرتشت رو بیاری..تو اوستا و گاتهارو خوندی؟..سیوشانس که توی اوستا به ظهورش بشارت میدن کیه؟؟؟ یه چیزی شنیدی..قبل از شاهان زرتشتی ایران ۱۲۰ تا شاه ماد و آشور داشته دین اونهارو قبول کن به عنوان دین الا و اجدادی..هیچ ملتی پیغمبران رو با نژاد مقایسه نکرد الا ایرانی‌های آریایی پرست احمق..میدونی آریایی ترین قوم توی دنیا کیا هستن؟ پشتون های افغان همون طالبان اونها اصل پرشین هستن برو تحقیق کن بعد افتخار کن.در ضمن از طرف خودت صحبت کن ایرانی ها از زمان صفویان حد اقل هفتاد درصد مسلون هستن

   1. ناشناس می گوید

    حرص نخور بابا بی خیال می ترکی ها

  4. ناشناس می گوید

   من یک تار موی پیامبر رو به همه عالم هم نمیدم

  5. ناشناس می گوید

   درود بر شما

 6. سیاوش می گوید

  وای بر ملتی که با دشمنانشان هم دست شوند مشتی وحشی جنایتکار بیابانگرد به تمدنی بزرگ حمله میکنند و به هیچ کس و هیچ چیز رحم نمیکنند و بعدها مردم همان کشور شروع میکنند به ماله کشی این جنایات و فرهنگ و تمدن خود را فراموش میکنند وای بر این ملت چنین ملتی سرانجامی جز نابودی ندارد .

  1. keivan می گوید

   فرهنگ شما جادوگری زرتشتی و جنایات خسرو پرویز و بهرام گور هست..کدوم امدن عمو؟ مولانا فردوسی حافظ سعدی رازی بیرونی این سینا..ایران هرچی شاعر و ریاضی دان و مخترع داشته محصول اسلام هست..حتی یه مورخ نداشتیم یه شاعر یه چیزی از این تمدن بزرگ معرفی کن به من؟؟؟ اونی که ایران رو بر فنا داد چنگیز بود و اسکندر و ..که شما ظاهرا هیچ مشکلی باهاشون نداری..از خودت بپرس چرا مردم کشورت با اعراب همدست شدن؟

   1. katayun می گوید

    دوست عزیز بهرام گور رو چرا قاطی پادشاهات میکنی؟؟اون شاهزاده ای بود که سرداری زندگی کرد و حتی پدر خودشم به خونش تشنه بود از بس جوانمرد بود.ضمنا اسکندر خیلی اوسکول بوده هیچ فتوحاتی نداشته در زمان سلوکیان هم ایران برقرار بود مث سابق اسکندر ذره ای اسیب نزد.چنگیزم سمت خراسان و افغانستان زد که حقشون بود.سمت ماهمون اعراب جونتون با سیاست کثیف علی و موذی بازیش زدن.
    حرفا و اطلاعاتتون به نسبت این نسل جاهل عالیه اما تناقضات و اشتباهاتی داره که امید است با اندکی مطالعه خردمندانه رفع بشه.درود بر شرف شما که ذهن باز و منطق خردگرایانه دارید💎👍🏽

   2. ناشناس می گوید

    الان نظر عربها را در مورد ایرانی ها بپرس اونوقت دستگیرت می شه چه خبر بوده

   3. ناشناس می گوید

    شما یکم مطالعه را بیشتر کن بعد از حمله اعراب تمام کتاب های اجداد مارو سوزاندن هر چیزی که غیر قرانی بود قطعا چیزی باقی نمونده که بخواد راجبش بحث شه

 7. keivan می گوید

  و جنایات خسرو پرویز و بهرام گور هست..کدوم امدن عمو؟ مولانا فردوسی حافظ سعدی رازی بیرونی این سینا..ایران هرچی شاعر و ریاضی دان و مخترع داشته محصول اسلام هست..حتی یه مورخ نداشتیم یه شاعر یه چیزی از این تمدن بزرگ معرفی کن به من؟؟؟ اونی که ایران رو بر فنا داد چنگیز بود و اسکندر و ..که شما ظاهرا هیچ مشکلی باهاشون نداری..از خودت بپرس چرا مردم کشورت با اعراب همدست شدن؟

  1. katayuoon می گوید

   محصولات اسلام همه یه مشت چرنده حتی اون بوعلی سینا که ورداشته تو کتابش درمان بیماری های صدسال بعدخودشو نوشته.خودِ بیماریهارو کی نوشته که اون درمانشونو نوشته فقط؟؟؟عقل سلیم جواب میده خب.بوعلی سینای افغانی که معنی اسم سینا یعنی جادوگر دزدی بیش نبوده که زمان سامانیان احمق میره تو کتابخونشون با یه خلیفه الاغ که این مشاورش شده بوده و کتابارو میدزده میاره میزنه به اسم خودش.فردوسی که ول معطله مردتیکه نفهم مناطق محرومی افغانستانی.سعدی زردک هم سغدی بوده افغانی و داغون.نظامی هم مال گنجه بوده نفهم.مولاناهم که یه نمه ادم بوده خر یه ترک مغولی بنام شمس مادربه خطاشد.فقط موند حافظِ بدبخت که مظلوم واقع شد.

   1. Sigh tear می گوید

    چقد جفنگ و شر و ور میگی اینا دیگه شخصیتایین که کل دنیا بهشون افتخار میکنه
    درضمن همین افغانیایی که با حقارت ازشون یاد میکنی اریایی هستن

   2. وطن پرست می گوید

    معلومه از حرف زدنت کی هستی و نیتت چیه

 8. keivan می گوید

  ..کدوم امدن عمو؟ مولانا فردوسی حافظ سعدی رازی بیرونی این سینا..ایران هرچی شاعر و ریاضی دان و مخترع داشته محصول اسلام هست..حتی یه مورخ نداشتیم یه شاعر یه چیزی از این تمدن بزرگ معرفی کن به من؟؟؟ اونی که ایران رو بر فنا داد چنگیز بود و اسکندر و ..که شما ظاهرا هیچ مشکلی باهاشون نداری..از خودت بپرس چرا مردم کشورت با اعراب همدست شدن؟

  1. Saeed می گوید

   گل پسر ایران پیش از اسلام یکی از متمدن ترین و پیشرفته ترین کشور های دوره خودش بوده و این رو ۴ تا آدم احمق درست نکردن مهندسی آبراه که ما داریم و نوع جنگ افزار هامون نشون دهنده آدمای وجود آدمای با سواد تو این کشور بوده اگر اسمی ازشون نمیبرن چون یا نمیدونن یا میگن ایران قبل اسلام یه مشت وحشی بودن الان ما با اسلام اونا رو آدم کردیم ولی نمیدونن اوج فرهنگ دنیا رو داشتیم با وجود یه مشت خلیفه احمق هوس باز کشور ما الان به این روز افتاده وگر نه قبل از اسلام ما مردمی چند ملیتی با وحدت بودیم الان با وجود این عربی کینه ای و قبیله پرست ایران شده افغانستان و پاکستان و صد تا کشور یکم دور و برتو نگاه کن

   1. katayuoon می گوید

    بهرام گور مخترع اولین جنگ افزار جهانه
    مخترع بازی چوگانه (یاددادن بازی چوگان تو چه شرایطی و چطوری توسط خودش اشک هر ادمی رو درمیاره انققققد باشرف بوده)
    اولین شعر جهان رو بهرام گفته
    کولی و رقاصه از جهان میاورده برا مردم ما برقصن
    شادی رو روزانه قانون کرده بوده
    تقویم رو تا مرحله اخرش مینویسه بعدش میدزدن به اسم خیام و هر کوفتی میزنن
    بهرام معراج داشته
    با قالیچه که نمیرفته مث سلیمون جادوگر و خرافات اوسکولا با سفینه واقعی رفته
    و هزاران هزار که خفه بمونیم بهتره برای این نسل اباه وجاهل بلانسبت

    1. خرد می گوید

     خاک تو سر نفهمت مخترع اولین جنگ افزار جهان اولا که افتخار نیست
     دوما پس ادمای قبل بهرام با کونگ فو میجنگیدند

 9. بهمن می گوید

  اول اینکه ایرانی جماعت هرگزوهرگزاون چیزی که عرب باجنگ وکشتاربه نام دین اسلام تحمیل کرده راقلبا”نپذیرفته اندوبرای همینه که اسلام همواره یک ملعبه بوده برای حرمسرا درست کردن شاهان یاغارت کشورهای دیگه به نام دین ویاملعبه ای برای کاسبی بدون زحمت عده ای ازبابت روضه وفتوا ومسجدومنبرو خطابه وامامزاده داری وغیره.دوم این که عمرخیلی ازبابت نتیجه ی جنگ نگران بوده ورغبت نشان نمیداده واصلی ترین محرک اوعلی بوده که درنهج البلاغه این اصرارآمده.ازطرف دیگه شخص روزبه که مزدکی ومخالف ‌دولت ساسانی بودبه نام سلمان راعربها داشتند که یک طراح جنگی خوب بودونقاط ضعف دربار وسپاه ایران رابه خوبی میدانست.درباره ی سهم غنایم حسن وحسین تقریبا”به دوره ی قبل ازاسلام عمل شد.درآن زمان چون درآمد زائرین بتخانه ی کعبه بین متولیان وخادمان بتهایعنی پدرو پدربزرگ محمدازبنی هاشم وپدروپدربزرگ ابوسفیان ازبنی امیه تقسیم میشد،پس ازواگذاری بدون جنگ مکه به لشکرمحمد،این سنت بین محمدازبنی هاشم وابوسفیان ازبنی امیه برقرارشد. براساس همین توافق بودکه بعدهاحکومت عراق چون محمدپسرنداشت به علی ازبنی هاشم وحکومت شام به معاویه داده شد.جریان حکمیت درصفین هم برخلاف شاخ وبرگ هایی که به آن میدهند بیشترباهمین استنادحل گردیدومابقی فیلم وسریال وحکایت است.البته کشمکش های سنتی بین بنی امیه وبنی هاشم همیشه بوده که پیش ازاسلام برسردرآمدحاصله ازبت هاوپس ازاسلام برسرمتصرفات حاصل ازاشغال کشورهابوده. ضمنا”همانطورکه اسلام ایرانی هرگزواقعی نبوده،عرب هم هرگز ایرانی رابه عنوان مسلمان درست وحسابی نشناخته ونخواهد شناخت وتاهمین امروزه هم لقب مجوس رارهانکرده ونخواهد کرد.البته دراین که ایران آباد وبافرهنگ اززمان ورودعرب به فلاکت وعقب ماندگی اقتصادی وهرج ومرج فرهنگی افتادتردیدی نیست.محمدبرای تبلیغ درمیان اعراب حتی جایی که به اواهانت میشدصبوربودزیرا میدانست که دعوت افرادهمراه بابی احترامی نمیشود،بااین وجوددرحالی که میدانست وسلمان قطعا”به اوگفته بودکه شاهان ایران غرورملی بالایی دارند،بازهم درنامه ای که آن هم برای امپراطورنیمی ازجهان فرستادعامدا”نام خودرابالاترنوشت که به نوعی توهین به مردم ایران هم بود وعربها بعدا”به همین موضوع استنادمیکردندکه ایرانی جماعت رتبه اش پایین تراز عرب است .واین بی احترامی بعدهاهم ادامه یافت وعربها زنان ایرانی راکه مسلمان هم بودند به کنیزی وبهره برداری ومردان را به بردگی میگرفتندواین راجزوسنت رسول الله میدانستندواین موضوع ازطرف همگی آنان ازجمله اولادعلی هم صادق بود.سوم اینکه هرادعایی رابانتیجه ی آن باید سنجید.یعنی اینکه این دین که درعرب ایجادشدازهمان ابتدا به جزغارت غنائم ودرگیری های خونین بین اعراب واشرافیگری متولیان وانواع جعلیات وچند شعبگی وجنایات داخلی واختلاف فهم واختلاف عمل دستاورد دیگری نداشته وجالب اینکه بیشترین انحراف دربین متولیان آن مشاهده میشود.سرداران جنگ های قادسیه ونهاوندکه پابرهنه آمدندبعدازفتح ایران آنچنان ثروت ومال اندوختند که ازروی بدمستی به جان هم افتادندواین تزاحم دراولادشان هم ظاهرشد.
  چهارم این که،مین اشغال ایران توسط اسکندرومغول بااشغال توسط عرب بسیارتفاوت هست.اسکندرومغول نه تنهاشخصیت وفرهنگ ایران رانفی نکردندبلکه شیفته ی فرهنگ ایرانی هم شدندتاآنجاکه اسکندرولیعهدخودراازهمسرپارسی خودانتخاب نمودونزد سرداران خودازاصالت ومردانگی ایرانی همواره تمجید میکرد.مغولهانیزبه دنبال جبران صدمات جنگ بودندوازدانش ودانشمنددرایران دفاع فراوان نمودنداماعرب جوردیگری بود.حتی زمانی که ازایران برای رضادعوت به عمل آمدبه شدت اکراه داشت .به همین دلیل است که عرب عرب است وایرانی ایرانی،وآنان که پیوند این دوراشعارمیدارندنه نزدعرب موفق هستندونه نزدایرانی. این شعارهابیشترجنبه ی کاسبی دارد.چه درقالب یک فیلم وسریال باشدچه درقالبی دیگر.پنجم،عربها هرزمان که توانسته اندخودشان به ایران هجوم آورده اندمانندقادسیه وجنگ هشت ساله وهرزمان نتوانسته اند،دیگران رابه جنگ باایران تشویق کرده اند،مانند التماس خلیفه ی‌عباسی ازچنگیز برای حمله به ایران وهمچنین تحریک مداوم دولت عثمانی درجنگ های درازمدت بادولت صفوی وقاجار.این تحریکات امروزه به سمت ابرقدرتها رفته. بهتراست عاقلانه فکروعمل نماییم تامشکلاتی که ازپدرانمان داریم رابرای فرزندان وفرزندان آنها به ارث نگذاریم وراهش اینست که خیروشرهرادعایی راازنتایج آن دریابیم چراکه اولین قربانی احساسات غیرواقعی ابتداخودمان وسپس خانواده وکشورهستند.

  1. امیدرضا می گوید

   سلام
   این که ما ایرانی هستیم شکی نیست
   این که اعراب با جسارت و خونریزی ایران رافتح کردند هم شکی نیست
   همان انهایی که مغلوب اعراب شدند پدران ما بودند
   هم ان هایی که دین اسلام را پذیرفتند پدران ما هستند
   اگر ایران مغلوب شد چون شاه خوب و حکومت خوب نداشت
   اگر مردم ایران اسلام را به جای زرتشت پذیرفتند چون منطقش و آیین آن برتر و کاملتر بود
   مردم ایران (پدران ما) با همه زخم های خورده از عرب تشخیص حقانیت اسلام و تفکیک آن را از جاهلیت عرب دادند بعد ما الان با ادعای سواد دار بودنمان حرف های دیگران را میزنیم
   ایران بزرگترین تمدن بشری بوده و هست
   در تمدن امپراتوری های یونان و چین رقیب ما هستند
   تمدن ایران بعد از اسلام حقیقی به مراتب پیشرفتش بیشتر شده و دروازه های علم را در نوردیده
   انچه مهم است این است که ما اکنون هم تمدن ایرانیمان را حفظ کرده ایم هم دین خالص و ناب اسلامی داریم که هر دو مکمل یکدیگرند
   اعراب به نام اسلام شروع کردند ولی نه اسلام را فهمیدند و نه از ایران تمدن یاد گرفتند
   والان هنوز همان جاهلان بچه کش قبل از اسلامند و فقط نام دین و پوسته دین رادارند
   اگر به شرط عقل به رفتار پدرانمان در هر صحنه تاریخی در حدود ۳ الی ۴ هزار سال تاریخ ایران نگاه کنیم در خواهیم یافت که همیشه مردم ایران خارج از نوع حکومت ها چه ایرانی مغول افغان اعراب و…
   حتی انگلیسی های خبیث روس های وحشی آمریکایی های نجس و …
   فرهنگ خود را حفظ کرده اند اگر جایی چیز خوبی داشته اند پذیرفته اند و خوبی فرهنگ حود را آموزش داده اند ولی هیچ وقت زیر بار فرهنگ و آئین غلط نرفته اند
   حالا نوبت ماست
   ما هم باید میراث دار خوبی از پدرانمان برای فرزندتنمان باشیم
   ما جمهوری اسلامی تشکیل داده ایم
   جمهوری ما کامل ترین و بی نقص ترین جمهوری در دنیاست(کاملا قابل مقایسه و بحث است)
   و اسلام ما هم اسلام ناب است (کاملا عقلی و نقلی)
   حال حیف نیست این میراث بزرگ که ثمره تاریخی چند هزار ساله از پدرانمان است به روایت خرس خاله هایی بی ریشه که نه ایران را میخواهند و نه اسلام را و نه مارا به باد انتقاد بگیریم و هم دیگر را زیر سوال ببریم ؟؟؟
   ما وارثان ایران و وارثان پیامبر خاتم هستیم
   و اینده دنیا در دستان ماست
   و ماییم که ور دنیا عدل و داد را میگسترانیم

   1. آریا می گوید

    بسیار عالی گفتید دوست عزیز ممنون از شما

  2. رحمان می گوید

   درود برشما. انهایی ک غیر از گفتار شما نظر دارن یا هیچی از تاریخ و اثرات حمله اعراب ب زندگی ایرانیان حتی تا امروز چیزی نمیدونن یا یا از این چشم پوشی نونشون تو روغنه . تازه منتقد عملکرد ایرانیان هم هستند ک چطور با اون تعداد سرباز و جنگجو بازنده جنگها با اعراب بودن… من میخوام در جواب بهشون بگم که دلیلش وجود افرادی مثل خودشون در تمام طول تاریخ ما بوده که مردم رو گمراه میکردن و باعث تفرقه و اختلاف میان ایرانیان میشدن.

 10. باقری می گوید

  تا کنون شنیده اید که ایران تنها کشوری در دنیا ست که از زمان بدو تاسیس حتی قبل از آن هیچگاه بت پرست نبوده اند. هیچ منبع تاریخی را نمیشود سراغ گرفت که در آن ذکر شده باشد که ایرانیان بت میپرستیدند.بت به معنای آنچه ساخته دست بشر باشد.
  ایرانیان از شروع تاریخ مطاهر وجود خدا را پرستش میکردند مانند ماه و خورشید و ستاره و حتی آب و آتش
  بعد این اعراب سوسمار خور جاهل و بت پرست باید بیایند و کشور عزیز ایران را با آن تاریخ درخشانش وحشی و بربر بخوانند و درس تمدن بدهند.
  چه فرقی دارد که در زمان کی و چه کسی
  ۲۰۰سال بر ایران اصطلاحا حکومت کردند.(تاراج و خونریزی و قتل و غارت) اما سرانجام با خفت دم شان را روی کولشان گذاشتن و همچون غارتگران دیگر تاریخ فرار را بر قرار ترجیح دادند و ایران ماند و ایران
  لعنت و نفرین بر هرچه عرب جاهل و وهابی است
  جای شما همچون ابا و اجدادتان زباله دان تاریخ است

 11. بهمن می گوید

  بادرود،عرض کردم که صحت وسقم هرادعا وهررویه وهردینی راباید بانتایجش سنجیدونه باظواهرآن.اسلام هم ازاین قاعده مستثنی نیست.ظاهر آن چیزی است که پیداست اما باطن چطور؟همین است که دنیای امروزدرهمه ی زمینه هاباموشکافی فراوان مواجه میشودتادرزندگی خوددچارخسارت نشود.خروجی ملموس اسلام تااین لحظه وجودکشورهاییست که فاصله ی توان علمی واقتصادی واجتماعی شان باکشورهای توسعه یافته که هم دردین وهم دردنیاشان برواقع گرایی ونه ادعا تاکیددارند بسیارزیاداست.این دین هیچ واکسنی به بشرعرضه نکرده.هیچ گونه تجهیزات وتخصص پزشکی برای بشرنداشته.هیچکدام از رفاهیات بشرازجمله برق وتصفیه آب وبهینه سازی کشاورزی نداشته ودرهمه ی این امور صرفا”مصرف کننده ومحتاج غرب بوده..درحالی که مدعی بهبودهمزمان دنیا وآخرت بوده.تمامی دانشگاهها ورشته هایی چون اقتصادوپزشکی مربوط به مسیحیان ویهودیان بوده.بازنده ترین سرزمین دراین باره کشورایران بوده.چراکه سایرکشورهای اسلامی درآفریقاوآسیا اگرچیزی ازاسلام نصیبشان نشده چیزخاصی راهم ازدست ندادنداماایران تکه تکه وبسیارضعیف شدوتوان اقتصادی وعلمی ونظامی وفرهنگی وحتی شخصیت مشهورخودراباسلطه ی اعراب ازدست داد. تنهاو تنها عربها بودند که ازقعرفقروتوحش به ثروتهاوسرزمین های افسانه ای رسیدند.البته ایرانی های ساده دلی چون صفویه وقاجار وپهلوی تلاش فراوانی کردندکه یک باطن مناسب برای این ظاهرموجه اسلام معرفی کنند امانشدکه نشد.افرادی چون پورسینا وسهروردی وملاصدراوخواجه نصیرکه همین نکته راآنهانیزفهمیده بودندتلاش کردندباتلفیق اندیشه های محکم یونانی وپیشینه های اعتقادی زرتشت وایران دراسلام آن راتقویت کنندتاباطنی قابل عرضه برای آن ایجادشودامانشدکه نشد که نشد.حوزه های علمیه ومدارس دینی درسطح گسترده وموردحمایت حکومتهای ایران ایجادشدبه همین منظورامانشدکه نشدواین تفکرات واین حوزه ها به مرور نتایجی چون اختلافات بین المذاهب ودرگیری های بسیارزشت وفاجعه بارراباعث شدکه درکشورهای اسلامی شاهدیم. پس نتیجه ازادعا مهمتراست والباقی حرف است وحدیث وروایت وادعاوفریب وکاسبی.امروزه جوانان ماامیدواشتغال وعزت میخواهندوهرمرامی که آن رابدهدپسندیده است وهرمرامی که این موهبت هاوحقوق بدیهی راازآنهادریغ بداردناپسنداست.

  1. عیوض حمیدی از مراغه می گوید

   ماها مادامی که اطلاعتمون ابتدایی هست همین است وبس بقول استاد شهریار
   انسان اولان خنجر بیلئینه تاخماز
   اما حیف گور توتدوخون بیراخماز
   یعنی اونی که انسانیت داره خنجر به کمرش نمی بنده
   اماحیف کسی که گوره چیزی رو بگیره ولش نمی کند
   با عرض پوزش انسانیت فراتر از دین ومذهب میباشد…

   1. احمد می گوید

    با عرض پوزش استاد شهریار که میفرمایید خودشان مسلمان شیعه بودند (:

    1. ناشناس می گوید

     خیلی جواب خوبی دادی اگه اون ب حرف شهریار و گوش میکنه که خود شهریار مسلمونه
     واقعا خنده داره ب حرف مسلمون استناد میکنه اما اسلام و رو بد میگه

 12. ناشناس می گوید

  لطفا به منابع غیر اسلامی هم رجوع کنید تا این جنایاتی که اعراب به ایران تحمیل کردندبراتون ثابت بشه..بعله اعراب وحشی تمدن ایران باستان رابه چپاول بردند..چه دلیلی داشت به نام خدا وجنگ دراه خدا زنان دختران رابه عنوان غنیمت جنگی ببرندمتاسم برای بعضیهاکه چشم به واقعیت می بندند

  1. ناشناس می گوید

   یه چند تا منبع بگو تا بخونم ببینم چی خوندی

 13. گلاره می گوید

  من خیلی خیلی ناراحت شدم
  چقدر عرب ها بی رهام بودند

  1. ناشناس می گوید

   ناراحت نشو برو تحقیق کن و مطالعه کن و واقعیت رو بفهم

 14. ناشناس می گوید

  خاک تو سر ملتی اون بدبختی حکام و سلاطین ساسانی از یاد بردند و الان دارن بهشون افتخار میکنن لیاقت اینطور ادم های هم باید همون بدبختی های که اون زمان روسر اون ملت غریب ساسانی بود روسرشون باید تا بفهمند چی خوبه و چی بد در زمان فتح ایران ب دست مسلمانان خود مردم و خود سرباز های ایران با مسلمون ها شدند و ایران رو فتح کردند
  هیع میگن غنیمت مگه غیمنت ها دست کی بود از کدوم ایرانی غینیمت گرفته شد همه غنائم تو کاخ کسرا بود اون همه مال و ثروتی وفقط دست چند تا خاندانی فرومانروایی بود ب چدرد ملت میخورد
  مگه ایران قبل اسلام چی داشت که ب اون تمدن افتخار میکنید همشون سفاک و خون خوار
  همه دانشمند های ایران بعد از اسلام بوجود امد و همشون هم مسلمون بودند

  اگه در مورد فتح ایران کتاب های مسلمانان رو قبول ندارید برید چند تا کتاب از خاور شناسان و مستشرقین معتدل بخونید البته بی طرف ن کسانی ضد اسلام و مسلمین کتاب نوشتند
  لطفا واقع بین باشید و منصف

 15. سعید حیدریان می گوید

  با سلام. سوابق روشن تمدن ایران در تاریخ ثبت شده است. و جای هیچ نگرانی و بحث ندارد. و در اسلام هم همین بس که نام با وقار “کوروش کبیر” تحت عنوان “ذوالقرنین” در قرآن سه مرتبه در سوره کهف آمده است. توضیح و تفسیر آنرا بخوانید تا ببینید که کوروش کبیر، پیامبرگونه بوده است. جایگاه پیامبر بزرگ حضرت زرتشت هم در سرزمین ایران است. خدای زرتشت و محمد هم یکی است. مهمترین اصل، انسانیت است. که ما ایرانی ها داریم. حالا یا به اسم زرتشت عزیز، یا به اسم محمد امین. البته بررسی جنایات انجام شده در ایران یا هر کشوری که توسط چه کسانی بوده است، جای بحث دارد. به قول فرانتس فانون: در جنگ، کسانی می جنگند که همدیگر را نمی شناسند و نمی دانند که برای چه باید بکشند؟! ولی رهبرانشان، خوب همدیگر را می شناسند ولی با هم نمی جنگند.!!

 16. خخخخ می گوید

  عزیزان دین کلا خودش مشکل اساسیه کورش که اینجوری حکومت کرد کاری به دین اون منطقه نداشت جایی که از گذشته حرف بزنین بیاین ببینین این دین الان با ما چیکارا کرده هر چی بد بختی و فلاکت از دین میاد هر چی جنگ و بدبختی از دینه اون زمان هم به خاطر این دین نمیزاشتن داخل بدن انسان رو ببین مهم انسانیته که فرقی نمیکنه با چه دینی و به چه اسمی باشه ولی هر چی هست این چیزی که اینا میگن نیست ما یه جماعت مرده پرست بدبختیم که حتی نمیتونیم یا جرعت نداریم نظر خودمون رو بگیم فقط لازمه اطرافتون رو نگاه کنین بعد بیایین راجبع دین نظر بدیم اینه اسلامتون همش فقر و بدبختی

 17. fg می گوید

  یک کلام میگم عقلتون رو به کار بندازید
  اینهمه نسل کشی در اسلام به خاطر اینکه بگن دستشویی رفتنی با پای راست وارد بشی یا پای چپ؟
  اگه خداپرستی و یکتاپرستی بود که ما داشتیم،برده داری از زمان کوروش ممنوع اعلام شده بود،
  اسلام و دینش برای اعراب بود نه برای جهان و ما
  اگه ما قبل از اسلام در جاهلیت به سر می بردیم حتما پیامبری در ایران نازل می شد که ما را به راه راست هدایت کنه،
  سواله برای من چرا فقط توی خاورمیانه فقط ۱۲۴ هزار پیامبر اومده؟؟؟

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.