تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان

انوماالیش

انوماالیش/ Enumaleiš/« هنگامی‌که در بالا» در اکدیسطر اول و عنوان یک متن طولانی بابلی چنین آغاز می‌شود. ترجمه‌های جدید انوماالیش متکی بر الواح نو_ آشوری و نو _ بابلی است که در آشور، کیش و اوروک یافت شده است.اما متن احتمالاً، مربوط به…

اسطوره سومری، انمش

انمش / انتن/Enmeš/Enten / اسطورۀ سومری « تابستان و زمستان» به شکل یک «مباحثه» و به سبب وضع خراب الواح اورسوم، جزء جزء است.هنگامی‌که انلیل خدای بزرگ به فکر آباد کردن زمین با گیاهان و جانوران افتاد، دو برادر به نام انمش و انتن را آفرید…

انمرکار و فرمانروای آراتا، داستان حماسی سومری

انمرکار و فرمانروای آراتا /Enmerkar and Lord of Aratta/ این‌یک داستان حماسی سومری است که بر روی بیست لوح مربوط به دورۀ بابلی کهن حفظ‌شده و از نیپور نشأت گرفته است. متن، دشوار است و چندین تعبیر برای آن وجود دارد که به‌طور فراوانی فرق دارند.…

انمرکار و انشوهکش دانا ، اثر ادبی سومری

انمرکار و انشوهکش دانا/ Enmerkar and Enšukešdana /یک اثر ادبی سومری از دورۀ سوم اورکه دربارۀ انمرکار پادشاه تاریخی اوروک uruk ، الهۀ اینانا. فرمانروای آرتا Artta شهر بزرگ و رقیب اوروک است و بخشی از داستان‌های موسوم به اوروک را تشکیل…

انلیل و نین لیل /Enlil and Ninlil/

این‌یک اسطورۀ سومری است که از نیپور نشأت گرفته است. متن دارای قریب صد و پنجاه سطر است که از روی لوحه‌هایی از دورۀ بابلی کهن و میانه به انضمام یک نسخه نو _ آشوری، بازسازی شده است. در فهرست القاب سومری، اورو. نا. آم. uru ,na , am نام شهری…

انلیل و سود/ Enlil and  sud/

اسطورۀ سومری که از یک‌گونۀ بابلی کهن از نیپور به‌دست‌آمده و بازسازی شده است به اضافۀ یک بخش بابلی میانه و یک متن دو زبانه نو _ آشوری از نینوا. انلیل مجرد در جستجوی همسری مناسب است. در راه ارش Ereš با سود sud الهۀ جوان و زیبا ملاقات می‌کند…

انلیل ، خدای سومری

انلیل / Enlil/ خدای سومری، در اکدی : الیل Elilیکی از «خدایان بزرگ» بین‌النهرین است. نام او که معمولاً به‌عنوان هوا_ خدا ترجمه می‌شود و در قدیم‌ترین متون سومری دورۀ جمدت نصر Jemedet- Nasr ظاهر می‌گردد و پیش از اینجایی برجسته در فهرست…

انکی و نین ماخ

انکی و نین ماخ/ Enki and Ninmah/_ اسطورۀ سومری متن کاملاً حفظ نشده است و آن را بر اساس برخی الواح اورسوم و یک نسخۀ نو_ آشوری Neo_Assyrian دو زبانه بازسازی کرده‌اند. به نظر می‌رسد که متن با مقدمه‌ای آغاز می‌شود. خدایان آنوناکی Annunaki…

انکی و نین خورساگ /Enki and Ninhursag /

این اسطورۀ سومری، در اورسوم و در الواح بابلی کهن حفظ‌شده است. این خود یک متن بسیار پیچیده و ترجمه‌ها و تعبیر های مختلفی از آن صورت گرفته است. این طرح مختصر، بر پایۀ ترجمۀ فرانسوی روز نگار تن Rosenegarten است.داستان در یک مکان…

انکی و نظم جهانی/Enki and World order/

این متن سومری بر روی الواح قدیمی بابلی حفظ‌شده است. ساختار آن  شبیه نوعی دعاست و به چهار بخش تقسیم می‌شود. بخش اول حاوی ستایش انکی و شامل تمجید از خود، ستایش آنوناکی ها و توصیف مراسم گوناگونی است که کاهنان انجام می‌دهند ( خطوط ا_…

خرید مجموعه کتاب های تاریخی و مذهبی

خدای کشاورزی سومریان، انکیم دو

انکیم دو / Enkimdu/ _ خدای کشاورزی سومریاناو خواستگار ناموفق ایناناست_ در متن، جایی که دوموزی چوپان و انکیم دوی کشاورز با یکدیگر برای جلب موافقت او رقابت می‌کنند در انکی و نظم جهانی او، کشاورز انلیل و مرد سد و خندق  نامیده می‌شود که…

انکیدو ، پیشگام سومری

انکیدو / Enkidu / در اسطوره‌شناسی بین‌النهرینی، انکیدو همکار گیل گمش است. این نام به معنای« فرمانروای جای خوب » است. در پیشگامان سومری حماسۀ اکدی انکیدو در گیل گمش و هوواوا Huwawa و به‌طور برجسته تری در حماسۀ گیل گمش و جهان فرودین ظاهر…

انکی، خدای سومری

انکی /Enki /- خدای سومری  این نام را به مفهوم «سرور زمین» اما kl را به معنای جهان فرودین می‌توان دانست. با توجه به یک ساختار کیهانی، جهان زبرین و زیرین با آن AN به معنای (آسمان) به‌عنوان «زبرین» است. مسلماً جنبۀ انکی از قدیم‌ترین اسناد…

ان بی لو لو

ان بی لو لو/ Enbilulu / خدای کشاورزی نزد سومریاندر انکی و نظم جهانی، او «بازرس آبراهه» نامیده شده و مأموریت نظارت بر دجله و فرات را دارد. در فهرست خدایان بابلی، آن An =آنوم Anum   در میان هوا-خدایان بابلی ظاهر می‌شود. همچنین او را پسر…

الی ملکِ کاتب

الی ملک/ ایلومیلکو/Elimelek  Ilumilku / این نام کاتبی است که سه متن عمده شامل اسطوره‌شناسی اوگاریتی، اسطورۀ بعل آقت وکرت را تحریر کرده است.در چندین پایان نوشت، خود را شوبانیت  Šubanit ، شاگرد آتانو Attanu  ،کاهن عالی مقام، چوپان بلند…