نویسنده: عارفه

الهه ایشتار نینوا

الهه ایشتار نینوا

ایشتار نینوا /Ištar  of Ninveh (ایشتار کاکابو /Ištar /Kakkabu/« بانوی ستارۀ ناهید» تأسیس پرستشگاه او به هزارۀ سوم پیش از میلاد بازمی‌گردد و ازلحاظ سنتی منسوب به مانیش توسو Maništusu...

الهه آشوریان، ایشتار آربلا

الهه آشوریان، ایشتار آربلا

ایشتار آربلا  Ištar of Arbela پادشاهان آشوری از این الهه استمداد می‌کردند، تا به‌وسیلۀ غیب‌گویی خود، قبل از تصمیمات سیاسی و نظامی مهم به آن‌ها هشدار دهد. قرینۀ ستاره‌ای او...

اوتو، خدای سومریان

اوتو، خدای سومریان

اوتو/Utu/_ خدای سومری  نام او به معنای خورشید است و علامت تصویر نگاری او در قدیمی‌ترین مدارک به خط میخی دیده می‌شود. چندین پادشاه سومری کهن از اوتو به‌صورت پادشاه...

انوماالیش

انوماالیش

انوماالیش/ Enumaleiš/« هنگامی‌که در بالا» در اکدی سطر اول و عنوان یک متن طولانی بابلی چنین آغاز می‌شود. ترجمه‌های جدید انوماالیش متکی بر الواح نو_ آشوری و نو _ بابلی...

اسطوره سومری، انمش

اسطوره سومری، انمش

انمش / انتن/Enmeš/Enten / اسطورۀ سومری « تابستان و زمستان» به شکل یک «مباحثه» و به سبب وضع خراب الواح اورسوم، جزء جزء است. هنگامی‌که انلیل خدای بزرگ به فکر...

انمرکار و فرمانروای آراتا، داستان حماسی سومری

انمرکار و فرمانروای آراتا، داستان حماسی سومری

انمرکار و فرمانروای آراتا /Enmerkar and Lord of Aratta/ این‌یک داستان حماسی سومری است که بر روی بیست لوح مربوط به دورۀ بابلی کهن حفظ‌شده و از نیپور نشأت گرفته...

انمرکار و انشوهکش دانا ، اثر ادبی سومری

انمرکار و انشوهکش دانا ، اثر ادبی سومری

انمرکار و انشوهکش دانا/ Enmerkar and Enšukešdana / یک اثر ادبی سومری از دورۀ سوم اورکه دربارۀ انمرکار پادشاه تاریخی اوروک uruk ، الهۀ اینانا. فرمانروای آرتا Artta شهر بزرگ...

انلیل و نین لیل /Enlil and Ninlil/

انلیل و نین لیل /Enlil and Ninlil/

این‌یک اسطورۀ سومری است که از نیپور نشأت گرفته است. متن دارای قریب صد و پنجاه سطر است که از روی لوحه‌هایی از دورۀ بابلی کهن و میانه به انضمام...

انلیل و سود/ Enlil and  sud/

انلیل و سود/ Enlil and  sud/

اسطورۀ سومری که از یک‌گونۀ بابلی کهن از نیپور به‌دست‌آمده و بازسازی شده است به اضافۀ یک بخش بابلی میانه و یک متن دو زبانه نو _ آشوری از نینوا....

انلیل ، خدای سومری

انلیل ، خدای سومری

انلیل / Enlil/ خدای سومری، در اکدی : الیل Elil یکی از «خدایان بزرگ» بین‌النهرین است. نام او که معمولاً به‌عنوان هوا_ خدا ترجمه می‌شود و در قدیم‌ترین متون سومری...

انکی و نین ماخ

انکی و نین ماخ

انکی و نین ماخ/ Enki and Ninmah/_ اسطورۀ سومری متن کاملاً حفظ نشده است و آن را بر اساس برخی الواح اورسوم و یک نسخۀ نو_ آشوری Neo_Assyrian دو زبانه...

انکی و نین خورساگ /Enki and Ninhursag /

انکی و نین خورساگ /Enki and Ninhursag /

  این اسطورۀ سومری، در اورسوم و در الواح بابلی کهن حفظ‌شده است. این خود یک متن بسیار پیچیده و ترجمه‌ها و تعبیر های مختلفی از آن صورت گرفته است....

انکی و نظم جهانی/Enki and World order/

انکی و نظم جهانی/Enki and World order/

  این متن سومری بر روی الواح قدیمی بابلی حفظ‌شده است. ساختار آن  شبیه نوعی دعاست و به چهار بخش تقسیم می‌شود. بخش اول حاوی ستایش انکی و شامل تمجید...