نویسنده: عارفه

خدای کشاورزی سومریان، انکیم دو

خدای کشاورزی سومریان، انکیم دو

انکیم دو / Enkimdu/ _ خدای کشاورزی سومریان او خواستگار ناموفق ایناناست_ در متن، جایی که دوموزی چوپان و انکیم دوی کشاورز با یکدیگر برای جلب موافقت او رقابت می‌کنند...

انکیدو ، پیشگام سومری

انکیدو ، پیشگام سومری

انکیدو / Enkidu /  در اسطوره‌شناسی بین‌النهرینی، انکیدو همکار گیل گمش است. این نام به معنای« فرمانروای جای خوب » است. در پیشگامان سومری حماسۀ اکدی انکیدو در گیل گمش...

ان بی لو لو

ان بی لو لو

ان بی لو لو/ Enbilulu / خدای کشاورزی نزد سومریان در انکی و نظم جهانی، او «بازرس آبراهه» نامیده شده و مأموریت نظارت بر دجله و فرات را دارد. در...

الی ملکِ کاتب

الی ملکِ کاتب

الی ملک/ ایلومیلکو/Elimelek  Ilumilku / این نام کاتبی است که سه متن عمده شامل اسطوره‌شناسی اوگاریتی، اسطورۀ بعل آقت وکرت را تحریر کرده است.در چندین پایان نوشت، خود را شوبانیت ...

اشتان خدای حاتی

اشتان خدای حاتی

اشتان /Eštan/ خورشید_ خدای حاتی Hatti ؛ به هیتیایی ایشتان Ištan ؛ به شکل اختصاری در سومری به‌صورت اوتو utu به‌کاررفته است.پادشاهان هیتیایی به خود با عنوان« خورشید من»(UTU) اشاره...

تله پینو وایلّویا نکا (Illuyanka) 

تله پینو وایلّویا نکا (Illuyanka) 

  اسطوره‌های مربوط به سیل، بخشی از مطالب تکراری مردمی در میان بسیاری از فرهنگ‌ها در سراسر جهان است. اگرچه قدیم‌ترین گونه‌های مکتوب، در رابطه با سیل، از خاورمیانۀ باستان...

اسطوره‌های بعل

اسطوره‌های بعل

اسطوره‌های بعل/Baal – myrhs/_در اوگاریتی [b’] اسطوره‌های بعل بر روی الواح گل رس به الفبای میخی اوگاریتی به‌وسیلۀ کاتب اِلی ملک Elimelek، ثبت‌شده است. این متون، یک دوره روایات به‌هم‌پیوسته...

کلنگ دو سر یا کج بیل

کلنگ دو سر یا کج بیل

اسطورۀ کلنگ دو سر/Pic-axe myth/ اختراع کلنگ دو سر یا کج بیل، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارها در کشاورزی وابسته به باغبانی موضوع یک تصنیف سومری است. در آغاز انلیل،...

اسطوره‌شناسی سومری / Sumerian mythology/

اسطوره‌شناسی سومری / Sumerian mythology/

اساطیر سومری این موضوع به‌طور عمده از متونی شناخته می‌شود که در طی دورۀ اورسوم و بابلی کهن به بعد شناخته‌شده است. اما تصانیف وجود دارد که اصل و منشأ...

خدای سومری، اسر لوهی

خدای سومری، اسر لوهی

اسر لوهی/Asarluhi/_ خدای سومری توجیه معنای نام او دشوار است. وی خدایی باستانی و در متون دورۀ فارا Fara ,از او یادشده است. در دورۀ سومری کهن و همچنین نو...