روغن های گیاهی – Vegetable Fatty Oils

0

نقد، بررسی و اطلاعات دارو روغن های گیاهی Vegetable Fatty Oils – توضیحات، نام های تجاری، اشکالات و مصرف دوران بارداری در تاریخ ما

توضیحات

نام های تجاری

اشکال دارویی

کد ژنریک نام شکل دارویی پرخطر دما حیاتی برچسب هشدار بالا

مصرف در بارداری

Leave A Reply

Your email address will not be published.