لیشمانین – Leishmanin

0

نقد، بررسی و اطلاعات دارو لیشمانین Leishmanin – توضیحات، نام های تجاری، اشکالات و مصرف دوران بارداری در تاریخ ما

توضیحات

نام های تجاری

اشکال دارویی

کد ژنریک نام شکل دارویی پرخطر دما حیاتی برچسب هشدار بالا
18136

مصرف در بارداری

Leave A Reply

Your email address will not be published.