مهار کننده کربوهیدات – Carbohydrate Blocker

0

نقد، بررسی و اطلاعات دارو مهار کننده کربوهیدات Carbohydrate Blocker – توضیحات، نام های تجاری، اشکالات و مصرف دوران بارداری در تاریخ ما

توضیحات

نام های تجاری

اسامی تجاری موجود در ایران

نام تجاری
کپسول کربواسلیم (کربوسلیم)

اشکال دارویی

کد ژنریک نام شکل دارویی پرخطر دما حیاتی برچسب هشدار بالا

مصرف در بارداری

گروه NA

Leave A Reply

Your email address will not be published.