نراتینیب – Neratinib

0

نقد، بررسی و اطلاعات دارو نراتینیب Neratinib – توضیحات، نام های تجاری، اشکالات و مصرف دوران بارداری در تاریخ ما

توضیحات

اطلاعات تخصصی

موارد مصرف نراتینیب

نراتینیب همراه با کاپسیتابین (زلودا) در درمان نوع خاصی از سرطان پیشرفته پستان کاربرد دارد. این نوع سرطان پستان وابسته به گیرنده های هورمونی است.
همچنین در درمان کنسر پستان متاستاتیک استفاده می شود.

مکانیسم اثر نراتینیب

نراتینیب مهار کننده تیروزین کیناز است. تیروزین کیناز پیام های تکثیر به سلول های سرطانی ارسال می کند و مهار این آنزیم از تکثیر تومور جلوگیری می کند

عوارض جانبی نراتینیب

عوارض شایع نراتینیب : تهوع، استفراغ، درد شکم، خستگی، راش پوستی و زخم های دهانی است.

دارو های هم گروه نراتینیب

پمبرولیزومب

آبارلیکس

گوسرلین

هیسترلین

لئوپرورلین

تریپتورلین

اورولیموس

تورمیفن

توسیتومومب

ترابکتدین

تراستوزومب

وین بلاستین

وین کریستین

ویندسین

وینورلبین

آلمتوزومب

آلترتامین

اناستروزول

اسپارژیناز

آزاستیدین

بواسیزومب

بکساروتن

بیکالوتامید

بلئومایسین سولفات

بورتزومیب

بوسولفان

کاپسیتابین

کربوپلاتین

کارموستین

ستوکسیمب

کلرامبوسیل

نیتروژن موستارد

سیس پلاتین

کلادریبین

کلوفارابین

سیکلوفسفامید

سیتارابین

داکاربازین

داکتینومایسین

دانروبیسین

دسیتابین

دنیلوکین دیفیتوکس

داستاکسل

دوکسوروبیسین

اپی روبیسین

استراموستین

اتوپوزاید

اگزمستان

فلوکسوریدین

فلودارابین

فلورواوراسیل

فلوتامید

فولوسترانت

جفی تینیب

جم سیتابین

جمتوزومب اوزوگامیسین

هیدروکسی اوره

ایبریتوموماب تیوکستان

ایداروبیسین

ایفوسفامید

ایماتینیب

اینترلوکین-2

ایرینوتکان

لتروزول

لوموستین

ملفالان

مرکاپتوپورین

متوترکسات

میتومایسین

میتوتان

میتوکسانترون

نیلوتامید

اگزالی پلاتین

پاکلی تاکسل

پیمترکسید دی سدیم

پنتوستاتین

پروکاربازین

ریتوکسی مب

استرپتوزوسین

تاموکسیفن

تموزولامید

تنی پوزاید

تیوتپا

تیوگوانین

توپوتکان

مجسترول

آرسنیک

رگورافنیب

ایبروتینیب

ودتینیب

داساتینیب

ارلوتینیب

اریبولین

ایگزابپیلون

نیلوتینیب

پانی تومومب

سورافنیب

سونیتینیب

نالرالبین

پازوپانیب

اوفاتومومب

پرالاترکسات

رومی دپسین

وورینوستات

کابازی تاکسل

اوه لومب

لاپاتینیب

اوسیمرتینیب

راموسیرومب

پالبوسیکلیب

انزالوتامید

پرتوزومب

نام های تجاری

اسامی تجاری موجود در ایران

نام تجاری
قرص نرلینکس 40 میلی گرم

اشکال دارویی

کد ژنریک نام شکل دارویی پرخطر دما حیاتی برچسب هشدار بالا

مصرف در بارداری

گروه D

استفاده نشود: شواهدی دال بر خطر مرگ جنین با مصرف این دارو در دوران بارداری وجود دارد. این شواهد به واسطه تحقیقات، تجربه عرضه در بازار و یا مطالعات انسانی به دست آمده است. منافع دارو در مقابل خطرات احتمالی، تعیین کننده مصرف یا عدم مصرف این دارو در دوران بارداری است

Leave A Reply

Your email address will not be published.