واکسن کووید-19 – Covid-19 Vaccine

0

نقد، بررسی و اطلاعات دارو واکسن کووید-19 Covid-19 Vaccine – توضیحات، نام های تجاری، اشکالات و مصرف دوران بارداری در تاریخ ما

توضیحات

نام های تجاری

اسامی تجاری موجود در ایران

نام تجاری
واکسن تزریقی سوبرانا 02 تک دوز
واکسن اسپوتنیک-5 کامپوننت 1 تک تزریقی 1 دوز
واکسن اسپوتنیک-5 کامبوننت 2 تزریق 1 دوز
واکسن اسپوتنیک-5 کامپوننت 2 تزریقی 5 دوز
واکسن ویروس کامل غیر فعال شده بی بی آی بی بی-کوروی 1 دوز
واکسن ویروس کامل، غیر فعال شده کوواکسین 10 دوز
واکسن آر-کووی محلول تزریقی ریکامبیننت 10 دوز
واکسن ای زد دی 1222 محلول تزریقی ریکامبیننت 10 دوز
واکسن کوو ایران برکت ویروس کامل غیر فعال شده

اشکال دارویی

کد ژنریک نام شکل دارویی پرخطر دما حیاتی برچسب هشدار بالا

مصرف در بارداری

Leave A Reply

Your email address will not be published.