پرتوزومب – Pertuzumab

نقد، بررسی و اطلاعات دارو پرتوزومب Pertuzumab - توضیحات، نام های تجاری، اشکالات و مصرف دوران بارداری در تاریخ ما توضیحات نام های تجاری اسامی تجاری موجود در ایران…

بنفوتامین – Benfotiamine

نقد، بررسی و اطلاعات دارو بنفوتامین Benfotiamine - توضیحات، نام های تجاری، اشکالات و مصرف دوران بارداری در تاریخ ما توضیحات نام های تجاری اسامی تجاری موجود در ایران…

آملودیپین+والزارتان+هیدروکلروتیازید – Amlodipine+Valsartan+Hydrochlorothiazide

نقد، بررسی و اطلاعات دارو آملودیپین+والزارتان+هیدروکلروتیازید Amlodipine+Valsartan+Hydrochlorothiazide - توضیحات، نام های تجاری، اشکالات و مصرف دوران بارداری در تاریخ ما توضیحات نام های تجاری…