گبه ارگانیک در فارس

مدیر عامل کمپانی شهرک های صنعتی فارس بیان داشت که قرار می باشد مرکز تحقیق و توسعه و تولید فرش و گبه در ایران راه اندازی شود .این مرکز گفته شده برای اولین بار می باشد که در ایران قرار است راه اندازی شود . خبری مبنی بر آنکه برای نخستین بار در ایران قرار… ادامه خواندن گبه ارگانیک در فارس