بافندگان افغانی و بافت گلیم و گبه

مواردی که در این صنایع دستی «گبه» به خوبی مشهود می باشد و جزو خصوصیات مهم آن به شمار می رود شامل : بهره گیری از طرح و نقش های سنتی مانند درخت آسوریک و بز و همچنین استفاده نمودن از پشم های بز و گوسفند می باشد . «گبه» تنها هنردستی مردمان فارس به… ادامه خواندن بافندگان افغانی و بافت گلیم و گبه