گنج تاریخ ما

1
آن شمع گلرخان که رخش لاله زار ماست
طوفان آتشی است که در روزگار ماست
2
تا خوشه چین خرمن صاحبدلان شدیم
تخم محبت همه در کشت و کار ماست
3
زین آتش نهفته که در خاک میبریم
تا حشر لاله یی که دمد داغدار ماست
4
در دام عشق ما ز سر شوق میرویم
کانکس که صید ما کند اول شکار ماست
5
ما تشنه لب به مسجد و ساقی بمیکده
بر کف شراب کوثر و در انتظار ماست
6
اهلی بمال چهره زردی که زر شوی
زان کیمیای عشق که خاک مزار ماست

نظرات