گنج تاریخ ما

1
از کوی تو چون باد صبا میآید
بویش بمشامم آشنا میآید
2
خون دل ما ریخته روزی آنجا
کز خاک درت، بوی وفا میآید

نظرات