گنج تاریخ ما

1
مرا به قبله ی روی خود آشنایی بخش
زهر چه غیر تو باشد مرا جدایی بخش
2
هوای عشق تو بر سر زد این هوایی را
هوای های هویّت بدین هوایی بخش
3
ز ظلمت شب یلدای زلف خویش مرا
به نور طلعت رخشنده روشنایی بخش
4
اگر مراد تو حاصل به بی نوایی ماست
ز گنج فقر مرا گنج بی نوایی بخش
5
متاع کاسد ابن حسام کان سخن است
به آب تربیتش رونق روایی بخش

نظرات