گنج تاریخ ما

1
بی تو حرامست تماشای باغ
با تو مرا از همه عالم فراغ
2
ای رخ تو شمع شب افروز من
خوش بنشین تا بنشیند چراغ
3
شیفته را به ز مُفَرِّح بود
بوی سر زلف تو اندر دماغ
4
ما به می لعل لبت قانعیم
ساقی مجلس بنه از کف ایاغ
5
در جگر غنچه ز درد تو خون
بر دل لاله ز جفای تو داغ
6
سر مکش از گفته ی ابن حسام
از تو پذیرفتن و از ما بلاغ
7
نکته مگو تا نبود نکته دار
کس ندهد طعمه ی طوطی به زاغ

نظرات