گنج تاریخ ما

1
ای قامت بلند تو ما را بلای دل
چون من که دیده ای که بود مبتلای دل
2
از دست دیده کار دل من به جان رسید
ای دیده ای که چه کردی به جای دل
3
خون دلم بریخت خیال لب تو دوش
آه از لب توام ندهد خونبهای دل
4
دل آرزوی لعل تو دارد به بوسه ای
گر وایه ی دلم نرسد از تو وای دل
5
دوش اندرون غنچه ی دلتنگ خون گرفت
از بس که گفت بلبلش از ماجرای دل
6
آیا کجا معالجه ی درد دل کنند
کانجا من از طبیب بپرسم دوای دل
7
ابن حسام مخزن گنج قناعت است
از لطف دوست کلبه ی احزان سرای دل

نظرات