گنج تاریخ ما

1
مقیم میکده و ساکن خراباتم
نه مرد صومعه و سمعه و مقاماتم
2
مرا به کعبه چه خوانی که طاق ابرویت
بس است روز دعا قبله ی مناجاتم
3
اگر نه بر سر کویت به طوع سجده کنیم
ملک گناه نویسد به جای طاعاتم
4
مقرّبان صوامع نشین لاهوتی
کنند ورد سحر نغمه ی مقالاتم
5
حدیث وجد من افسردگان کجا دانند
فلک به چرخ در آید ز شوق حالاتم
6
برفت عمر به زهد ریا و سالوسم
کجاست باده که ضایع گذشت اوقاتم
7
به باده خرقه ی ابن حسام رنگین کن
که دل ملول شد از رنگ زرق و طاماتم

نظرات