گنج تاریخ ما

1
در سر هوس غمزه جادوی تو دارم
پیوسته نظر بر خم ابروی تو دارم
2
هر موی تو زنجیر من شیفته شاید
کاشفتگی از سلسله موی تو دارم
3
در حلقه سودازدگان جوی دلم را
کان غمزده را در خم گیسوی تو دارم
4
مرغان چمن میل بگلزار نمایند
من میل گل خوش نطر روی تو دارم
5
کوته نظران در طلب حور و قصورند
من روی توجُّه بسر کوی تو دارم
6
عمریست که از بیم رقیبان تو خود را
مشغول دگر جای و نظر سوی تو دارم
7
گر طبع مرا شعر بلند ست عجب نیست
آری سخن از قامت دلجوی تو دارم
8
گر تبغ تو در قصد سر ابن حسام است
فرمای که سر بر خط یرغوی تو دارم

نظرات


راد در در ‫۲ سال و ۱۰ ماه قبل، جمعه ۲۵ آبان ۱۳۹۷، ساعت ۱۸:۴۷ نوشته:

در بیت چهارم نظر ، نطر نوشته شده
بیت آخی تیغ ، تبغ نوشته شده
اصلاح کنید ممنون