گنج تاریخ ما

1
چو زلف خود فرو مگذار کارم
که چون زلفت پریشان روزگارم
2
به یاد لعل شیرینت چو فرهاد
بتلخی روزگاری می گذارم
3
بجز نقش رخت نیکو نیاید
ز هر نقشی که نیکو می نگارم
4
نیارم بر زبان اورد نامت
که گر یارم بشب خفتن نیارم
5
درازی شب هجران ز من پرس
که شب تا روز اختر می شمارم
6
بسوزد مشعل تابنده ماه
گر از سوز درون آهی برآرم
7
ز تاب هجر زلفت چون بنفشه
سر از زانوی حسرت بر نیارم
8
بیا ساقی ز چشم نیمه مستم
قدح پر کن که در عین خمارم
9
نمی یابم ز گلزار تو بویی
ز غمزه می زنی بر دیده خارم
10
رخ ابن حسام و خاک راهت
که در راهت جز این رویی ندارم
11
مرا استاد عشقت نکته دان کرد
که رحمت باد بر آموزگارم

نظرات