گنج تاریخ ما

1
طرفه طوطی ّ شکَّرستانیم
عندلیب هزار دستانیم
2
طایر آشیان لاهوتیم
تو چه دانی که ما چو مرغانیم
3
در زوایای قدس معتکفیم
محرم بزم عیش سلطانیم
4
درد و درمان ما بجوی که ما
گاه دردیم و گاه درمانیم
5
دیگران گو نبشته برخوانید
زان که ما نا نبشته می خوانیم
6
جان به ما شاد و ما بجانان شاد
جان جانیم و جان جانانیم
7
ما چو ابن حسام در رخ دوست
همچو گل تازه روی و خندانیم

نظرات