گنج تاریخ ما

1
چه افتادت ای ترک خرگاه من
که بر من نمی تابی ای ماه من
2
بدین سر بلندی که در سرو تست
بدو کی رسد دست کوتاه من
3
ز وجهی که نیکوست روی تو خواست
دل رو شناس نکو خواه من
4
ره صومعه دوش دیدم به خواب
بیا مطرب امشب بزن راه من
5
چو آیینه گر نیستی سخت دل
اثر کردی اندر دلت آه من
6
به جز تو نخواهم من اندر دو کون
گواه سخن حسبی الله من
7
تویی هم حجاب تو ابن حسام
چرا بر نمی خیزی از راه من

نظرات