گنج تاریخ ما

1
رخسار تو بی نقاب دیدن
یک شب نتوان به خواب دیدن
2
رویی که حجاب آفتاب است
کی شاید بی حجاب دیدن
3
در دیده ی ما خیال رویت
چون مه بتوان در آب دیدن
4
در روی تو چشم خیره گردد
نتوان رخ آفتاب دیدن
5
چشم تو خراب کرده دل را
تا چند توان عتاب دیدن
6
آخر بتوان بعین رحمت
یکبار بدین خراب دیدن
7
باریک دقیقه ای ست اینجا
در موی تو پیچ و تاب دیدن

نظرات