گنج تاریخ ما

1
پوشد ز زشک یلمق تو اطلس آفتاب
پیش رخ تو ذره بود واپس آفتاب
2
جز زلف تو که سجد کند آفتاب را
در دور حسن تو نپرستد کس آفتاب
3
گر آفتاب تیره شود با کمال نور
یک لمعه از لقای تو ما را بس آفتاب
4
گفتم مگر به سر رسدم آفتاب وصل
در طالعه نبود بدین سدرس آفتاب
5
گر مهر طلعت تو بر ابن حسام تافت
شاید که تافت بر سمن و بر خس آفتاب

فایل صوتی شعر

نظرات