گنج تاریخ ما

1
بیا و معنی اسرار ما مشاهده کن
حیات جان ز لب یار ما مشاهده کن
2
طریق بنده نوازی و رسم دلداری
گرت دلیست ز دلدار ما مشاهده کن
3
به شهر ما بفروشند جان و غم نخرند
بیا و رونق بازار ما مشاهده کن
4
حدیث عقل نیابند در دفاتر ما
رموز عشق در اشعار ما مشاهده کن
5
ز مرهمی که رسد لطف دوست بر دل ریش
دوای سینه افگار ما مشاهده کن
6
هزار دانه که در گوش هوش باید کرد
ز عقد طبع دُرَربار ما مشاهده کن
7
شکر که طعمه به طوطی دهند ابن حسام
تو از مقاله گفتار ما مشاهده کن

نظرات