گنج تاریخ ما

1
آن سرو ناز کو که ببوسیم پای او
روشن کنیم دیده به خاک سرای او
2
او سر زناز خویش نیارد بما فرود
ما چون بنفشه سر بنهاده به پای او
3
او را به جای ما به غلط گر کسی بود
ما را کسی نبود و نباشد به جای او
4
او گر جفا و جور کند بر دلم چه باک
ما دل نهاده ای به جور و جفای او
5
او گر رضای خاطر ما را نگه نداشت
ما بنده ایم خاطر ما و رضای او
6
او گر گدای درگه خود را ز در براند
آیا کجا رود ز در او گدای او
7
او گلبنی است تازه ز گلشن سرای جان
ابن حسام بلبل دستان سرای او

نظرات


خودم در در ‫۲ سال و ۹ ماه قبل، سه شنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۷، ساعت ۲۲:۲۸ نوشته:

بیت چهارم مصراع دوم ما دل نهاده ایم باید باشد. متن کنونی چنین است ما دل نهاده ای به جور و جفای او. لطفا اصلاح کنید.

مصطفی در در ‫۱ سال قبل، سه شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۹، ساعت ۰۵:۰۶ نوشته:

بیت چهارم
ما دل نهاده ای به جور و جفای او
نهاده ای باید نهاده ایم باشد
لطفا تصحیح کنید