گنج تاریخ ما

1
چون بلا نیست بی مشیَّت او
دل نهادیم بر بلیَّت او
2
جلوه حسن یار بین و مبین
حال کیفیت و کمیَّت او
3
مفلسانیم و با هزار امید
دست در دامن عطیَّت او
4
غیر با دوست در نمی گنجد
بر حذر زآتش حمیَّت او
5
صوفی انکار دُرد نوش مکن
تو چه دانی صفای نیَّت او
6
های و هویی که از هوا داریم
آن هوی نیست بی هویَّت او
7
با قدشت راست گشت ابن حسام
آفرین باد بر سویَّت او

نظرات