گنج تاریخ ما

1
ای جمال تو مرا شمع شب افروز امشب
شمع گو مشعله داری ز تو آموز امشب
2
شمع را تاب تو چون نیست از آن می سوزد
گو چو پروانه درین سوز همی سوز امشب
3
امشب از شمع رخت مجلس ما روشن شد
شمع گو چهر دلفروز میفروز امشب
4
شبم از طلعت زیبای تو امشب روزست
کاش تا روز قیامت نشود روز امشب
5
پاره‌ای بردل صد پاره ما دوخت ز وصل
سوزن ناوک آن غمزه دلدوز امشب
6
لب لعل تو به کام دل من داد بداد
بر مراد دل از اینم شده پیروز امشب
7
شب اگر حادثه زاید چه عجب ابن حسام
به علی رغم جهان عیش بیندوز امشب

فایل صوتی شعر

نظرات