گنج تاریخ ما

1
بلبل از شاخ گل زند هوهو
نغمه کبک و بانگ تیهو هو
2
بگذر وقت گل به باغ بهار
بشنو از مرغزار آهو هو
3
در رخ و زلف آن نگار نگر
تا بگویند ترک و هندو هو
4
می نماید بعینه گویی
زان میان دو چشم جادو هو
5
چشم و ابرو و غمزه دلجویند
فَتحا شَیت لَن یَضلُّوا هو
6
بنگر ابن حسام از چپ و راست
بِشِنو ، دم به دم ز هر سو هو
7
ما هم او و او همه ماییم
هو و هوهو و هو و هوهو

نظرات