گنج تاریخ ما

1
شبی به پیش تو خواهم نشست روی بروی
تطاول سر زلفت بگفت موی به موی
2
به بوی زلف تو آشفته حال می گردم
بسان باد صبا در ره تو کوی به کوی
3
بسوی صومعه گاهی ، گهی بسوی کنشت
همی روم به طلب در پی تو سوی به سوی
4
نشان سرو تو از جویبار می جویم
چو آب از این سببم سر نهاده جوی به جوی
5
ز گفت و گوی عواقب مگوی ابن حسام
بیاد غبغب جانان سخن ز گوی بگوی
6
شدن به جانب چین بهر مشک عین خطاست
بجای مشک تو ان زلف موشک بوی به بوی

نظرات