گنج تاریخ ما

1
چون ذرّه به خورشید تو داریم هوایی
در فهم نیازیم به جز روی تو رایی
2
از باغچه وصل تو بی برگ و نواییم
باشد که ز گلرنگ تو یابیم نوایی
3
آن غمزه که دی وعده وفا کرد به امروز
آه ار نکند عمر من امروز وفایی
4
ما عمر دراز قد چون سرو تو جوییم
گر چه نبد از جانب اوطال بقایی
5
در راه بسی دست زنان بی سر و پاییم
ما هم بزنیم آنچه توان دستی و پایی
6
با زلف تو حیف است که در بند خطاییم
چون چین سر زلف تو کو نافه گشایی
7
هجر تو کشیدیم به سودای وصالی
درد تو چشیدیم به امید دوایی
8
شب ناله من دامن افلاک بگیرد
آخر رسد این ناله شبگیر به جایی
9
در پای تو مردن هوس ابن حسام است
هیهات که شاهیست تمنَّای گدایی

نظرات