گنج تاریخ ما

1
هر جفایی که ممکن است ازوست
من تحمل کنم ولی نه نکوست
2
گر دلم میل جانب او کرد
میل دلها همه به جانب اوست
3
بوی زلف تو همدم بادست
که نسیم بهار غالیه بوست
4
روی کردی به سوی گل زان روی
گل ز شادی نگنجد اندر پوست
5
خجل از قد و عارض تو به باغ
سرو آزاد و لاله خود روست
6
در خم زلف همچو چوگانت
دل مسکین شکسته همچون گوست
7
با جفا نیک خو کن ابن حسام
چاره این است کان صنم بدخوست

فایل صوتی شعر

نظرات