گنج تاریخ ما

1
مرا درد تو دایم هم نشین است
غمت پیوسته با جانم قرین است
2
هوس دارم که در پای تو میرم
تمنای من از دولت همین است
3
نظر بر پسته تنگ تو دارم
که چشم من به غایت خرده بین است
4
عذار از دود آه من نگهدار
که آه سوزناکم آتشین است
5
خیالت بر سواد دیده من
انیس مردم دریا نشین است
6
نهفته گوشه چشمی به ما کن
که هر گوشه رقیبی در کمین است
7
سر ابن حسام و خاک کویت
که لطفش خوشتر از ماء معین است

فایل صوتی شعر

نظرات