گنج تاریخ ما

1
ای خوش آن بلبل که گلزاریش هست
خرمّا آن دل که دلداریش هست
2
خرقه ناموس صوفی برکشید
زان که بر هر موی زنّاریش هست
3
یوسف حسن تو را در مصر دل
بر سر هر کو خریداریش هست
4
من نه تنها بسته زلف توام
صد چو من بسته به هر تاریش هست
5
نرگس مستت چه خوش منظر گلی ست
لیکن اندر هر مژه خاریش هست
6
بنده ام طوطی گفتار ترا
زانکه الحق طرفه گفتاریش هست
7
شاد و خندان می رود ابن حسام
غالبا امید دیداریش هست

فایل صوتی شعر

نظرات