گنج تاریخ ما

1
مسلمانان دلی دارم جراحت
ندانم تا مرا زین دل چه راحت
2
لبم ریش دلم را تازه دارد
ز بس کان لب همی ریزد ملاحت
3
بیا کر حسرت لعل تو چشمم
میان موج خون دارد سیاحت
4
چو صبحت دوش دیدم بر سر بام
به شب پنداشتم الشَّمس لاحَت
5
سر زلف تو شام است و رخت صبح
مبارک باد شامت با صباحت
6
دگر بر هم نیارد دیده نرگس
که گل بیدار شد و الطَّیرُ ناحَت
7
لب ابن حسام از شوق آن لب
ز طوطی می برد گوی فصاحت

نظرات


هاتف در در ‫۴ سال و ۸ ماه قبل، پنج شنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۵، ساعت ۲۲:۳۲ نوشته:

در مصراع اول در بیت دوم لبش صحیح است

توحید در در ‫۲ سال و ۱ ماه قبل، یک شنبه ۳ شهریور ۱۳۹۸، ساعت ۲۲:۰۹ نوشته:

در مصرع اول بیت سوم، با نگه به معنی بیت به نظرم اینطور صحیح است: بیا در حسرت ...